Algemene voorwaarden

Algemene disclaimers voor het gebruik van de website

VanEck (Europe) GmbH en VanEck Asset Management B.V. ("VanEck") stellen de informatie op deze website ("site") beschikbaar als dienstverlening aan bezoekers en is uitsluitend bedoeld ter informatie. VanEck biedt uitsluitend financiële diensten aan professionele klanten in landen waar de fondsen zijn geregistreerd of waar fondsen kunnen worden verkocht in overeenstemming met lokale regelgeving voor onderhandse plaatsingen.

Algemene disclaimers voor producten/prestaties

Deze site is bestemd voor ingezetenen van de opgegeven landen. Beleggers buiten de Verenigde Staten zijn onderworpen aan de effecten- en belastingregels in de voor hen van toepassing zijnde rechtsgebieden. Deze worden niet op deze site besproken. Niets op deze site mag worden beschouwd als uitnodiging om aandelen in beleggingen te kopen of als aanbod om aandelen in beleggingen te verkopen in rechtsgebieden waarin een dergelijke uitnodiging of een dergelijk aanbod onwettig zou zijn op grond van de effectenwetgeving in die rechtsgebieden. Noch is deze site bedoeld als beleggings-, fiscaal, financieel of juridisch advies. Beleggers moeten op die gebieden en voor hun specifieke situatie professioneel advies vragen.

Belangrijke informatie voor buitenlandse beleggers

Vanwege het wereldwijde karakter van internet, stemt u ermee in te voldoen aan alle lokale regels met betrekking tot uw account en uw online gedrag, met inbegrip van alle wetten, regels, normen en voorschriften van het land waarin u verblijft en het land van waaruit u toegang tot deze site heeft, waaronder zonder beperking begrepen alle wetten, regels, normen, voorschriften, verordeningen, besluiten, bevelen, richtlijnen, wetgeving, wetsvoorstellen en statuten met betrekking tot belasting, contracten, intellectueel eigendom, effecten, e-commerce, bankieren, technologie, computers, fraude en privacy. Bovendien stemt u ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels, normen en voorschriften met betrekking tot de overdracht van technische gegevens.

Aandelen van de subfondsen worden uitsluitend in daartoe aangewezen landen ter verkoop aan het publiek aangeboden. Hoewel u op deze site prospectussen en andere informatie over de subfondsen kunt vinden, zijn de subfondsen niet in alle landen geregistreerd voor verkoop aan het publiek. Niets op deze site mag worden beschouwd als uitnodiging om aandelen van de subfondsen te kopen of als aanbod om aandelen van de subfondsen te verkopen in rechtsgebieden waarin een dergelijke uitnodiging of een dergelijk aanbod onwettig zou zijn op grond van de effectenwetgeving in die rechtsgebieden.

Professionele beleggers

Professionele beleggers zijn beleggers die over voldoende ervaring, kennis en expertise beschikken om hun eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de risico's die zij lopen adequaat in te schatten. Wij beschouwen de volgende beleggers als professionele beleggers:

 1. ondernemingen die actief zijn op de financiële markten;
  • ondernemingen die beleggingsdiensten leveren;
  • andere financiële instellingen waaraan vergunningen zijn verleend en waarop toezicht wordt uitgeoefend;
  • verzekeringsondernemingen;
  • instellingen voor collectieve beleggingen en hun beheermaatschappijen;
  • pensioenfondsen en beheermaatschappijen van dergelijke fondsen;
  • ondernemingen in de betekenis van sectie 2a (1) nr. 8;
  • beurshandelaren en handelaren in grondstoffenderivaten;
  • overige institutionele beleggers van wie de hoofdactiviteit niet onder (a) tot en met (g) valt, en onderworpen zijn aan vergunnings- of toezichtsvereisten.
 2. ondernemingen die niet onderworpen zijn aan vergunnings- en toezichtsvereisten onder nr. 1 en aan ten minste twee van de volgende drie criteria voldoen:
  • balanstotaal van EUR 20.000.000 of meer
  • netto-omzet van EUR 40.000.000 of meer
  • eigen fondsen van EUR 2.000.000 of meer
 3. nationale en regionale overheden, en publieke instellingen die publieke schulden beheren.
 4. centrale banken, internationale en supranationale instellingen zoals de Wereldbank, het IMF (Internationaal Monetair Fonds), de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank en andere vergelijkbare internationale organisaties.
 5. overige institutionele beleggers die niet zijn onderworpen aan vergunnings- en toezichtsvereisten en van wie de hoofdactiviteit bestaat uit beleggen in financiële instrumenten, en entiteiten die effectisering van activa en andere financieringstransacties aanbieden.

Particuliere beleggers vallen in het algemeen niet in de categorie professionele beleggers. Een particuliere belegger kan evenwel op verzoek van VanEck worden opgenomen in de categorie professionele beleggers. VanEck kan een particuliere belegger uitsluitend als professionele belegger beschouwen nadat er een individuele beoordeling is uitgevoerd om vast te stellen of de belegger beschikt over de vereiste ervaring, kennis en expertise om in algemene zin beleggingsbeslissingen te nemen of om beslissingen te nemen met betrekking tot een specifiek transactietype, en of de belegger in staat is om de bijbehorende risico's adequaat te beoordelen. VanEck neemt een particuliere belegger over het algemeen niet op in de categorie professionele beleggers wanneer deze niet aan ten minste twee van de volgende criteria voldoet:

 1. De belegger heeft transacties van aanzienlijke omvang uitgevoerd op de markt waar de financiële instrumenten worden verhandeld waarvoor hij of zij wil worden aangemerkt als professionele belegger, met een gemiddelde frequentie van ten minste tienmaal per kwartaal in het voorgaande jaar.
 2. De deposito's in contanten en financiële instrumenten van de belegger vertegenwoordigen een waarde van meer dan € 500.000.
 3. De belegger heeft ten minste één jaar op de kapitaalmarkt gewerkt in een professionele functie waarvoor kennis van de transacties, beleggingsdiensten en ondersteunende diensten vereist was.

Een particuliere belegger mag er alleen van uitgaan dat hij of zij als professionele belegger wordt erkend als (i) VanEck de particuliere belegger schriftelijk in kennis heeft gesteld van een dergelijke erkenning en van het feit dat de beschermingsbepalingen met betrekking tot particuliere beleggers niet meer op hem of haar van toepassing zijn en als (ii) de belegger schriftelijk heeft bevestigd daarvan op de hoogte te zijn gesteld. Wanneer een particuliere belegger die is erkend als professionele belegger, VanEck niet op de hoogte houdt van wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor zijn of haar erkenning als professionele belegger, kan een onterechte erkenning als professionele belegger die daarvan het gevolg is, niet worden aangemerkt als plichtsverzuim van VanEck.

Auteursrechten / handelsmerken / licenties

VanEck®, VanEck®, VanEck Access the opportunities®, en het VanEck design® zijn handelsmerken van VanEck Associates Corp.

Op alle teksten en afbeeldingen op deze site is auteursrechtelijke en/of handelsmerkbescherming van toepassing. VanEck is eigenaar van of gelicentieerd tot het gebruik van alle merknamen, productnamen, handelsmerken en dienstmerken, tenzij anders wordt aangegeven. Informatie op deze site mag niet worden gereproduceerd, verzonden, weergegeven, verspreid, gepubliceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van VanEck. Het is wel toegestaan om de informatie voor eigen gebruik af te drukken of elektronisch op te slaan.

Links en viruswaarschuwingen

Links naar andere internetsites of materialen van derden ("links") zijn toegevoegd voor het gemak van onze bezoekers. VanEck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte externe sites en materialen, ten aanzien van onder andere, zonder beperking, de nauwkeurigheid, het onderwerp, de kwaliteit of de tijdigheid van de inhoud van dergelijke sites of materialen. Het feit dat dergelijke links zijn opgenomen, betekent niet dat VanEck deze sites, materialen of hun sponsoren of auteurs steunt, erkent of sponsort of dat VanEck met de externe informatieaanbieders samenwerkt. Het gebruik van informatie, software of producten die via internet toegankelijk zijn, kan altijd risico's met zich meebrengen. Het is belangrijk dat u zich van deze risico's bewust bent voordat u er gebruik van maakt. VanEck is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de overdracht van computervirussen, andere computercode of programmeerapparaten via de site, waarmee de site of de software, hardware, gegevens of eigendommen van de gebruiker kunnen worden ingezien, verwijderd, beschadigd, uitgeschakeld of verstoord of waarmee de werking ervan op andere wijze kan worden verstoord.