Skip directly to Accessibility Notice

AI en crypto, een perfecte match of een mismatch?

17 april 2023

 

Als technologieliefhebber en gepassioneerd ontwikkelaar ben ik altijd gefascineerd geweest door de mogelijkheden om sectoren te transformeren met geavanceerde technologieën. Een technologie die de laatste jaren furore maakt in de wereld van de cryptovaluta is kunstmatige intelligentie (AI). De fusie van AI en cryptovaluta creëert een overvloed aan mogelijkheden, maar heeft ook zijn eigen beperkingen. Het hangt ervan af hoe je AI in crypto interpreteert: als crypto, aangedreven door AI of AI, aangedreven door crypto. In deze blog verkennen we de rol van AI in crypto, de mogelijkheden en beperkingen ervan, potentiële toepassingen en beleggingsmogelijkheden.

Wat is AI?

AI, een onderdeel van de computerwetenschap dat zich richt op het creëren van intelligente machines die taken kunnen uitvoeren zonder menselijke tussenkomst, heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Dankzij doorbraken op het gebied van machine learning, de verwerking van natuurlijke taal en gegevensanalyses zijn er voor AI toepassingen gevonden in diverse sectoren, waaronder de financiële wereld. Recentelijk hebben LLM's (grote taalmodellen) zoals ChatGPT (formeel bekend als GPT3.5) de wereld veroverd. De cryptovalutamarkt, met de ingewikkelde algoritmen, de datagestuurde besluitvorming en het vluchtige karakter, lijkt een perfecte speeltuin voor AI.

Hoe wordt AI toegepast in crypto?

Een van de belangrijkste taken van AI in de wereld van crypto is gegevensanalyse. Cryptovalutamarkten genereren enorme hoeveelheden gegevens, waaronder historische prijsgegevens, handelsvolumes, het sentiment in de sociale media en gegevens over de keten. Het handmatig analyseren van deze gegevens zou onpraktisch, zo niet onmogelijk zijn voor één persoon. Dit is waar AI een rol gaat spelen. AI-algoritmen kunnen enorme hoeveelheden gegevens in realtime analyseren, patronen identificeren en voorspellingen doen op basis van historische gegevens, technische indicatoren en het marktsentiment. Hiermee kunnen handelaren en beleggers weloverwogen beslissingen nemen, risico's beheren en hun handelsstrategieën optimaliseren. Een voorbeeld van een toepassing die hierdoor mogelijk wordt gemaakt, is The Graph (GRT), door indexering van blockchaingegevens via subgrafieken.

Een andere potentiële toepassing van AI in crypto is het opsporen van fraude en beveiliging. Het anonieme en gedecentraliseerde karakter van cryptovaluta's kan fraudeurs en oplichters aantrekken. AI kan worden ingezet om verdachte activiteiten op te sporen, transacties te traceren en potentieel frauduleus gedrag vast te stellen. AI-algoritmen kunnen bijvoorbeeld transactiepatronen analyseren, ongebruikelijke activiteiten vaststellen, die kunnen wijzen op het witwassen van geld of andere illegale activiteiten en waarschuwingen versturen. Dit kan de veiligheid en integriteit van het ecosysteem voor cryptovaluta verbeteren en beleggers en gebruikers beschermen tegen fraude. Dit is vooral interessant voor gedecentraliseerde toepassingen zoals Web3 en DeFi. SingularityNET (AGIX) is bijvoorbeeld een blockchainplatform waarmee iedereen AI-services kan ontwikkelen, kan delen en te gelde kan maken voor elke toepassing, inclusief Web3-apps.

Beperkingen van AI

De grootste beperking wordt gevormd door de grote verschillen in de vereiste infrastructuur. Voor AI is voornamelijk gecentraliseerde infrastructuur nodig, omdat elke activiteit zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd. Voor AI zijn miljarden, zo niet biljoenen berekeningen per seconde nodig. Daarom kan er geen speciale crypto-AI bestaan, ten minste niet in de huidige cryptowereld. Cryptovaluta, zoals wij die kennen, is gedecentraliseerd en voornamelijk geoptimaliseerd voor beveiliging en openbare toegang. Dit betekent over het algemeen dat de activiteiten langzamer worden uitgevoerd dan mogelijk zou zijn op een gecentraliseerde infrastructuur. Naast de beperkingen brengt AI in crypto ook risico's met zich mee die vaak over het hoofd worden gezien. AI is verre van perfect, wat betekent dat AI gegevens verkeerd kan interpreteren, verkeerde beslissingen kan nemen op basis van die gegevens en gevallen van fraude of misbruik kan missen. We zien dat complexe, grote modellen als ChatGPT het vaak overtuigend fout hebben, 'hallucineren' of bronnen vermelden die niet bestaan. Dit levert een enorm risico op voor gebruikers, vooral wanneer het programma in een financiële setting zoals crypto wordt gebruikt.

Het belang van AI in de cryptowereld wordt naar mijn mening zwaar overschat. In de afgelopen maanden zijn het aantal projecten met AI enorm toegenomen, door de gigantische groei die naar aanleiding van ChatGPT is ontstaan. De mogelijkheden voor AI waar ik momenteel onderzoek naar doe, zijn bijvoorbeeld het verdeelde eigendom van AI-modellen, berekeningen van meerdere partijen om de uitvoering van AI-modellen te decentraliseren en token-incentive-modellen om de verwerkingskracht van gebruikers in te zetten om AI mogelijk te maken.

Belangrijke informatie

Wij publiceren deze nieuwsbrief om te informeren en voorlichting te geven over recente marktontwikkelingen en technologische updates, niet om aanbevelingen te doen voor bepaalde producten of projecten. De selectie van de artikelen mag daarom niet worden opgevat als financieel advies of aanbeveling voor een specifiek product en/of digitaal bezit. Het is mogelijk dat wij af en toe analyses opnemen van markt- en netwerkrendementverwachtingen en/of on-chain-rendement in het verleden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen.

ETN-disclaimer

Belangrijke informatie

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De inzichten en meningen die in deze informatie naar voren worden gebracht, zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze informatie kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of digitale assets in het algemeen of in het product dat in deze informatie wordt besproken (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende index in staat is om de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.

Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag en de extreme volatiliteit waar ETNs mee te maken hebben. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat u een belegging doet, zodat u volledig op de hoogte bent van de mogelijke risico's en beloningen die gepaard gaan met uw beslissing om in een product te beleggen. Het goedgekeurde prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com. Houd er rekening mee dat de goedkeuring van het prospectus niet mag worden opgevat als een goedkeuring van de producten die worden aangeboden of voor de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

De vermelde resultaten zijn resultaten uit het verleden en vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst, die lager of hoger kunnen zijn dan de huidige resultaten.

De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort. De resultaten worden in de basisvaluta weergegeven, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De opbrengsten en de waarde van de hoofdsom van een belegging fluctueren. Notes kunnen bij terugkoop meer of minder waard zijn dan het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Indexrendementen zijn geen ETN-rendementen en houden geen rekening met beheervergoedingen en brokerkosten. De rendementen van een index zijn niet illustratief voor de rendementen van de ETN. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

 

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs