Skip directly to Accessibility Notice

Navigeren door de Web3-grens

08 februari 2024

 

Web3, een ontwrichtende kracht in de voortdurende evolutie van het internet, belooft de manier waarop we online communiceren, zaken doen en financiële diensten gebruiken volledig te veranderen. Naast een vergelijking van Web3 met zijn voorganger, Web2, heeft deze korte introductie tot de technologie tot doel de basisprincipes van Web3 te verduidelijken en de kansen te benadrukken die het investeerders, applicatieontwikkelaars en gebruikers biedt.

Inzicht in Web2 versus Web3

TLDR: Web2 is het internet waar gebruikers inhoud lezen en schrijven van en naar een gecentraliseerde database, Web3 is het internet waar gebruikers niet alleen inhoud lezen en schrijven naar een database, de gebruikers zijn ook eigenaar van wat ze maken en zijn vrij om inhoud te verkopen of te kopen via de Web3-infrastructuur. De database in Web3 is de blockchain (hoewel voor sommige gebruiksscenario’s nog steeds een gecentraliseerde infrastructuur vereist is, maar het eigendom nog steeds gebonden is aan cryptografie). Hieronder bespreken we wat deze paradigmaverschuiving betekent voor de belangrijkste belanghebbenden: Gebruikers, ontwikkelaars en investeerders.

1. Gebruikerservaring:

 • Web2: Gebruikers in het Web2-tijdperk zijn slechts consumenten van inhoud en diensten. Gebruikers van gecentraliseerde platforms geven vaak hun privacy en zelfs waardevolle gegevens op in ruil voor gemak.
 • Web3: Gebruikers nemen actief deel aan Web3. De gedecentraliseerde architectuur van Web3 geeft gebruikers meer controle over hun digitale identiteit en gegevens. Blockchain-technologie bevordert een meer gebruikersgerichte ervaring door transactietransparantie en vertrouwen te garanderen.

2. Applicatieontwikkeling:

 • Web2: Web2-ontwikkelaars gebruiken propriëtaire infrastructuur en gecentraliseerde applicatieontwikkeling. Het landschap wordt gedomineerd door monolithische applicaties met silo-databases.
 • Web3: Web3-ontwikkeling is gebaseerd op blockchain-technologie en is gedecentraliseerd. Vertrouwenloze interacties worden mogelijk gemaakt door smart contracts, gedecentraliseerde applicaties (DApps) en blockchainprotocollen, die tussenpersonen overbodig maken.

3. Investeerdersperspectief:

 • Web2: Traditionele aandelen of eigendom in gecentraliseerde bedrijven zijn meestal de focus van investeerders. Dividenden en bedrijfswinsten creëren waarde.
 • Web3: Web3-investeerders hebben regelmatig interactie met tokens. Het wordt essentieel om tokenomics, of het economische model van een op blockchain gebaseerd systeem, te begrijpen. In gedistribueerde systemen staan tokens voor nut, eigendom en ondernemingsbestuur. Beleggingsbeslissingen worden beïnvloed door ondernemingsbestuur en tokenwaarderingspotentieel.

De tokeneconomie: Web3-ecosystemen van brandstof voorzien

1. Tokenwaardeopbouw

Een belangrijk onderdeel van het Web3-ecosysteem zijn tokens. Hun waarde wordt gegenereerd door een aantal processen, zoals:
 • Schaarste: Een beperkt aanbod van tokens kan de vraag doen toenemen en hun waarde verhogen.
 • Nut: Tokens hebben intrinsieke waarde omdat ze vaak toegang bieden tot diensten, stemrechten of ondernemingsbestuur.
 • Uitzetten en opbrengstlandbouw: Gebruikers kunnen aan yield farming doen om meer tokens te krijgen of tokens inzetten om het netwerk te beveiligen.

2. Ecosystemen bootstrappen:

Tokendistributiestrategieën worden vaak gebruikt door Web3-projecten om hun ecosystemen op te zetten:
 • Initiële muntenaanbiedingen (ICO's): De verkoop van tokens is de oudste manier om geld in te zamelen voor een project.
 • Tokenverkoop en veilingen: Om tokens onder de gemeenschap te verdelen, houden projecten verkopen of veilingen.
 • Airdrops: Het distribueren van tokens en het aanmoedigen van deelname door het gebruik van gedecentraliseerde financiële protocollen.

Kansen benutten in Web3

1. Gebruikers:

 • Neem de leiding over uw gegevens: Gebruik platforms die veel waarde hechten aan de privacy van gebruikers en het eigendom van gegevens.
 • Begrijp de voordelen van DApps: Leer meer over gedecentraliseerde apps die onderscheidende en open diensten bieden.

2. Ontwikkelaars:

 • Bestudeer Blockchain-ontwikkeling: Krijg inzicht in blockchainprotocollen en smart contract creation.
 • Steun open source: Raak betrokken bij gedecentraliseerde projecten en help deze uit te breiden.

3. Beleggers:

 • Begrijp Tokenomics en Crypto-economie: Onderzoek de tokenomics van een project om te bepalen of er waarde kan ontstaan.
 • Diversifieer uw portefeuille: Investeer in verschillende Web3-platforms en -projecten om risico's te spreiden en te profiteren van een verscheidenheid aan kansen.

Web3 vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in de manier waarop we internet bekijken en gebruiken, en niet alleen een technische vooruitgang. Gebruikers, ontwikkelaars en beleggers kunnen van de innovatie profiteren en een meer gedecentraliseerde, transparante en inclusieve digitale toekomst bevorderen door het onderscheid tussen Web2 en Web3 te begrijpen en door de complexiteit van tokeneconomieën te navigeren.

Meld u aan voor onze Crypto Nieuwsbrief om meer inzichten in digitale beleggingen te ontvangen.

Belangrijke informatie

Dit is geen financieel onderzoek, maar de mening van de auteur van het artikel. Wij publiceren deze informatie om te informeren en voorlichting te geven over recente marktontwikkelingen en technologische updates, niet om aanbevelingen te doen voor bepaalde producten of projecten. De selectie van de artikelen mag daarom niet worden opgevat als financieel advies of aanbeveling voor een specifiek product en/of digitaal bezit. Het is mogelijk dat wij af en toe analyses opnemen van markt- en netwerkrendementverwachtingen en/of on-chain-rendement in het verleden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen.

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De inzichten en meningen die in deze informatie naar voren worden gebracht, zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze informatie kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of digitale assets in het algemeen of in het product dat in deze informatie wordt besproken (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende index in staat is om de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.

Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag en de extreme volatiliteit waar ETNs mee te maken hebben. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat u een belegging doet, zodat u volledig op de hoogte bent van de mogelijke risico's en beloningen die gepaard gaan met uw beslissing om in een product te beleggen. Het goedgekeurde prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com . Houd er rekening mee dat de goedkeuring van het prospectus niet mag worden opgevat als een goedkeuring van de producten die worden aangeboden of voor de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

De vermelde resultaten zijn resultaten uit het verleden en vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst, die lager of hoger kunnen zijn dan de huidige resultaten.

De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort. De resultaten worden in de basisvaluta weergegeven, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De opbrengsten en de waarde van de hoofdsom van een belegging fluctueren. Notes kunnen bij terugkoop meer of minder waard zijn dan het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Indexrendementen zijn geen ETN-rendementen en houden geen rekening met beheervergoedingen en brokerkosten. De rendementen van een index zijn niet illustratief voor de rendementen van de ETN. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH