Skip directly to Accessibility Notice

Fallen Angels: profiteer van een obligatie marktanomalie

11 oktober 2023

 

Fallen angel obligaties vertegenwoordigen een vaak over het hoofd gezien onderdeel van de vastrentende markt. Dit zijn bedrijfsobligaties die oorspronkelijk waren uitgegeven met een investment grade status en vervolgens door kredietratingbureaus zijn afgewaardeerd naar high yield. In de loop der tijd hebben fallen angel obligaties consequent hogere rendementen opgeleverd dan andere high yield obligaties.

Jarenlang leek dit een interessante anomalie die echter geen beleggers kon overhalen hun aandelen hiervoor in te wisselen. Maar nu het ernaar uitziet dat de rentes in de VS en Europa langer hoger zullen blijven, treden fallen angel obligaties meer en meer in het voetlicht. Onze VanEck US Fallen Angel High Yield Bond ETF biedt bijvoorbeeld een yield van meer dan 7,5% (merk op dat deze yield wordt herbelegd in plaats van uitgekeerd).

Wat zijn nu precies 'fallen angels'? In het kort zijn fallen angels obligaties die een investment grade kredietrating hadden voordat ze door kredietratingbureaus werden afgewaardeerd vanwege de afnemende kredietwaardigheid van de bedrijven die ze uitgeven. Hiertoe behoren grote bedrijven zoals Vodafone, Royal Caribbean Cruises en Nordstrom.

De recente introductie van onze VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF is een goede aanvulling op ons fallen angels aanbod, dat al een wereldwijde versie omvat. Deze laatste lijkt meer geschikt voor beleggers die een hoger niveau van diversificatie als primaire doel hebben, omdat het obligaties uit verschillende landen en diverse valuta bevat. De nieuwste telg uit ons ETF bestand richt zich in plaats daarvan op de VS en kan vooral aantrekkelijk zijn voor beleggers die hun obligaties naar verschillende valuta alloceren1.

Bij VanEck profiteren we van meer dan 10 jaar ervaring in beleggen in fallen angels, waarbij de strategie die in de VS wordt aangeboden meer dan $ 2 miljard aan belegd vermogen heeft.

Gemiddeld hogere rendementen

Het is een bekende anomalie dat fallen angels historisch gezien gemiddeld hogere rendementen hebben opgeleverd dan andere high yield obligaties. In de ongeveer 20 jaar van eind 2003 tot eind juni 2023 genereerde de ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index bijvoorbeeld een totaalrendement van 367,9%. Ter vergelijking: dit is 225,4% voor de ICE BofA High Yield Index2.

Bovendien was de outperformance van de fallen angels behoorlijk consistent. Met andere woorden, de fallen angel index heeft het in 14 van de afgelopen 19 kalenderjaren beter gedaan dan de high yield index (zie hieronder).

Kalenderjaar- en YTD-rendementen (31/12/2003 - 30/06/2023)

kalenderjaar-en-ytd-rendementen.png

Bron: FactSet. Gegevens per 30 juni 2023.

Waarom is dat zo? Grotendeels omdat financiële markten de neiging hebben om vooruit te denken en te anticiperen op uitkomsten. Beleggers kunnen vaak gemakkelijk zien wanneer kredietratingbureaus op het punt staan om obligaties af te waarderen. Omdat veel beleggers alleen investment grade obligaties kunnen houden, verkopen ze vóór de afwaardering, wat betekent dat de obligaties vaak oververkocht zijn wanneer de afwaardering daadwerkelijk plaatsvindt.

Natuurlijk contrair

Maar obligaties van fallen angels hebben over het algemeen een hogere kredietkwaliteit dan het brede high yield universum, en ze zijn van nature contrair omdat de financiën van bedrijven over het algemeen verslechteren op momenten dat de sectoren waarin ze actief zijn onder druk komen te staan. De onderstaande kleurrijke grafiek van sectorwegingen in de ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index illustreert dit punt: na de financiële crisis van 2008 nam de weging in bankaandelen explosief toe, iets soortgelijks gebeurde met energieaandelen na de olieprijscrash van 2015, en daarna nog eens met auto-aandelen na de lockdowns vanwege Covid-19 in 2020 toen de autoverkopen kelderden.

ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index

Historische sectorallocaties (31/12/2003 - 30/06/2023)

ijs-vs-fallen-angel-high-yield.png

Fallen angel obligaties hebben vrij consistent het rendement van hun high yield soortgenoten verslagen. Daarnaast steken hun yields nu gunstig af bij het historische rendement van aandelen. De obligatiemarkt als geheel had niet zulke hoge yields tijdens de meer dan 10 jaar durende periode van lage centrale bank rentes vanaf 2010. De snelle renteverhogingscyclus van centrale banken in reactie op de inflatie heeft het beeld echter veranderd, met yields die nu op veel interessantere niveaus liggen.

Maar het lijkt erop dat die dagen van lage centrale bank rentes achter ons liggen. Hoewel de rentetarieven ongetwijfeld op een gegeven moment weer zullen dalen, denken de meeste experts dat het onwaarschijnlijk is dat ze weer de extreme dieptepunten zullen bereiken die we eerder zagen. Dit alles betekent dat fallen angels redelijk hoog kunnen blijven vliegen.

1 De strategie omvat in feite alleen obligaties in USD die op de Amerikaanse binnenlandse markt zijn uitgegeven door zowel uitgevers uit de VS als van buiten de VS.

2 Bron: ICE en Morningstar. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Belangrijke kennisgevingen

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

VanEck Asset Management B.V. heeft het beleggingsbeheer van VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, overgedragen aan VanEck Associates Corporation, een beleggingsmaatschappij die onder toezicht staat van de Amerikaanse toezichthouder SEC (Securities and Exchange Commission). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een obligatie-index. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

ICE Data Indices, LLC, wordt gebruikt met toestemming. ICE is een service-/handelsmerk van ICE Data Indices, LLC of haar dochterondernemingen. Deze handelsmerken zijn in licentie gegeven, samen met de ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index ('Index') voor gebruik door VanEck Asset Management B.V. in verband met VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (het 'Product'). Noch VanEck Asset Management B.V. (de 'Trust'), noch het Product, zoals van toepassing, wordt gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door ICE Data Indices, LLC, haar gelieerde ondernemingen of haar externe leveranciers ('ICE Data en haar leveranciers'). ICE Data en haar leveranciers doen geen toezeggingen en geven geen garanties met betrekking tot de raadzaamheid van beleggen in effecten in het algemeen, in het product in het bijzonder, de Trust of het vermogen van de Index om de algemene marktprestaties te volgen. In het verleden behaalde resultaten van een Index zijn geen indicator of garantie voor toekomstige resultaten.

ICE DATA EN HAAR LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIES EN VERKLARINGEN AF, EXPLICIET EN/OF IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, INCLUSIEF DE INDEXEN, INDEXGEGEVENS EN ALLE INFORMATIE DIE IS OPGENOMEN IN, GERELATEERD AAN OF AFGELEID VAN DE INDEXEN ('INDEXGEGEVENS'). ICE DATA EN HAAR LEVERANCIERS ZIJN NIET ONDERWORPEN AAN ENIGE SCHADEVERGOEDING OF AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE ADEQUAATHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INDEXEN EN DE INDEXGEGEVENS, DIE WORDEN GELEVERD OP EEN 'AS IS'-BASIS EN UW GEBRUIK IS OP EIGEN RISICO.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en het essentiële-informatiedocument door voordat u in een fonds gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH