Skip directly to Accessibility Notice

Nieuwe hoogtepunten drijven goud omhoog in 2024

15 januari 2024

Leestijd 4 min

De spotgoudprijs steeg naar een recordhoogte in 2023; de belangrijkste drijfveren achter de goudrally van vorig jaar lijken het goud in 2024 te blijven ondersteunen.

Kijk eens wie nieuwe historische hoogtepunten heeft bereikt…

Kijk wie nieuwe historische hoogtepunten heeft bereikt... Sommige marktdeelnemers kijken naar slotkoersen, anderen geven de voorkeur aan intraday-koersen voor gedetailleerdere prijsactie. Hoe je het ook bekijkt, spotprijzen voor goud bereikten nieuwe hoogtepunten in 2023. Goud noteerde een nieuw intraday, historisch hoogtepunt van $2.135/oz begin december tijdens handelsuren in het buitenland. Goud wist ook een nieuw historisch hoogtepunt bij het sluiten te vestigen op $2.077/oz op 27 december en sloot 2023 af op $2.063/oz, een stijging van 13,1% voor het jaar.

Goudaandelen eindigden het jaar ook sterk en presteerden beter dan fysiek goud in de laatste twee maanden van het jaar. Goudaandelen hebben echter nog steeds niet volledig het waarderingsverschil met het edelmetaal gedicht. In 2023 stegen de NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)1 en de MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR)2 respectievelijk met 10,60% en 8,59%, vergeleken met de stijging van 13,10% voor goud.

Een samenvatting van de belangrijkste drijfveren

De belangrijkste drijfveren achter de rally van goud naar nieuwe recordhoogtes waren:

  • Verhoogd wereldwijd financieel risico – goud sloot eind februari op een historisch dieptepunt van $ 1811/oz. Daarna veerde het terug en kwam het boven $ 2000/oz uit, terwijl de markten het nieuws probeerden te verwerken en de rimpeleffecten van de snelle ineenstorting van Silicon Valley Bank en Signature Bank in de loop van een weekend in maart probeerden te beoordelen. Goud vond verdere steun toen de risico's zich naar Europa verspreidden, waarbij de grote bank Credit Suisse uiteindelijk gered moest worden.
  • Record netto goudaankopen door centrale banken – in de tweede helft van het jaar bleef de beleggingsvraag, zoals gemeten door het bezit van fysiek goud ETFs, gestaag dalen. Dit werd echter gecompenseerd door sterke aankopen vanuit de officiële sector, waarbij de goudaankopen van centrale banken over de hele wereld mogelijk de recordniveaus voor 2022 zouden overtreffen. Hierdoor bleef goud gedurende het grootste deel van het jaar goed boven het niveau van $1.900/oz. wat leidt tot de hoogste jaarlijkse gemiddelde goudprijs ooit, namelijk $1.943/oz in 2023.
  • Wereldwijd verhoogd geopolitiek risico – met name als gevolg van de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de tragische ontwikkelingen in het Midden-Oosten begin oktober. Goud sloot op 5 oktober op $1.820/oz en demonstreerde opnieuw zijn historisch bewezen rol als veilige haven. Na de aanvallen van Hamas op Israël steeg de prijs naar meer dan $2.000/oz.
  • Fed-beleid – veranderende verwachtingen rond het monetaire beleidspad van de Fed (U.S. Federal Reserve) waren een belangrijke aanjager van de goudprijzen in 2023. De prognoses van de Fed voor renteverlagingen in 2024, die werden bekendgemaakt aan het einde van hun bijeenkomst van het Federal Open Market Committee op 13 december, stuwden de goudprijzen naar recordniveaus aan het einde van het jaar.

Goud lijkt sterke steun te hebben gevestigd op ongeveer het niveau van $1.900 tot $2.000/oz, en op dit moment zien we een reële kans dat het dit jaar nieuwe historische hoogtepunten zal testen. De vier belangrijkste hierboven genoemde drijfveren zouden goud blijven ondersteunen in 2024. Belangrijker nog, een toenemende vraag naar westerse investeringen als gevolg van een groeiende behoefte om portefeuilles af te dekken, zou dit jaar opnieuw een dominante en positieve drijvende kracht kunnen worden voor de goudprijzen.

Vertraging van de uitstroom in door goud gedekte ETF's

Vertraging van de uitstroom in door goud gedekte ETF's

Bron: World Gold Council. Gegevens per december 2023.

Een pleidooi voor mijnbouwbedrijven

Het is belangrijk dat beleggers niet alleen naar goud als edelmetaal kijken, maar ook naar goudaandelen wanneer ze goud overwegen als een beleggingscategorie. Wij zijn van mening dat goudmijnbedrijven gunstig gepositioneerd zijn om te profiteren van aanhoudend historisch hoge goudprijzen, aangezien beleggers op zoek zijn naar gediversifieerde blootstelling aan goud met een hefboomwerking. Goudprijzen zullen duidelijk een belangrijke invloed blijven hebben op het rendement van goudaandelen, waarbij een stijgende goudprijs kansen biedt voor goudaandelen om beter te presteren dan het edelmetaal zelf.

Een dalende goudprijs zou daarentegen doorgaans leiden tot zwak presterende aandelen van mijnbouwbedrijven ten opzichte van goud. Wij zijn van mening dat goudaandelen momenteel over het algemeen ondergewaardeerd zijn en tegen lage koersen worden verhandeld, zowel historisch gezien voor de sector als relatief ten opzichte van goud. Wij zijn van mening dat deze waarderingskloof goudaandelen de kans biedt om zelfs in een zijwaartse goudprijsomgeving beter te presteren dan goud, vooral als die prijsontwikkeling zich afspeelt rond het niveau van $2.000/oz.

De kosteninflatie in de sector lijkt grotendeels te zijn afgenomen en de operationele kosten lijken onder controle te zijn, waarbij de all-in kosten gemiddeld rond de $1.300/oz liggen. Terwijl we onze vooruitzichten voor hogere goudprijzen in 2024 herhalen, willen we benadrukken dat tegen de huidige spotgoudprijzen van rond $ 2.040/oz goudmijnexploitanten dit jaar collectief zouden moeten kunnen profiteren van margeverhoging en verbeterde vrije kasstroomgeneratie.

We verwachten dat goudbedrijven de mogelijkheid zullen hebben om solide operationele en financiële resultaten te behalen die bestand zijn tegen de volatiliteit van de goudprijs en aantonen dat ze winstgevende bedrijven duurzaam kunnen exploiteren gedurende de cycli. We geloven dat het consequent bewijzen van deze veerkracht aan de markten zou moeten leiden tot een toenemende opname van goudaandelen als een beleggingscategorie in het bredere universum van investeringen en tot een herwaardering van de goudmijnsector.

Belangrijke kennisgevingen

1 NYSE Arca Gold Miners Index is een servicemerk van ICE Data Indices, LLC of aan ICE Data Indices, LLC gelieerde ondernemingen ('ICE Data') en is in licentie genomen door VanEck UCITS ETF plc. (het "Fonds") in verband met VanEck Gold Miners UCITS ETF (het "Subfonds"). Noch het fonds, noch het subfonds worden gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door ICE Data. ICE Data doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het fonds, het subfonds of het vermogen van de NYSE Arca Gold Miners Index om het rendement van de algemene aandelenmarkt te volgen. ICE DATA GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GERELATEERD AAN DE NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL IS ICE DATA AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF GEDERFDE WINSTEN), ZELFS NIET ALS ICE DATA IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ICE Data Indices, LLC en zijn gelieerde ondernemingen ('ICE Data'), hun indices en de daaraan gerelateerde informatie, de naam 'ICE Data' en de aan deze onderneming gerelateerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van en in licentie gegeven door ICE Data, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt, of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE Data. Het fonds is niet doorgegeven op grond van zijn rechtmatigheid of geschiktheid en wordt niet gereglementeerd, uitgegeven, goedgekeurd, verkocht, gegarandeerd of aangeprezen door ICE Data.

2 MVIS®️ Global Junior Gold Miners Index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MVIS heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH ('MarketVector') heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MarketVector. MarketVector doet geen uitspraken over de wenselijkheid om in het fonds te beleggen.

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH