nl nl false false

Olie ETF

Een middel voor energiezekerheid en een brug naar de groene transitie

Oil Services ETF - Fund Overview

VanEck Oil Services UCITS ETF

  • Blootstelling aan een kritieke natuurlijke hulpbron
  • Een noodzakelijk middel om de energiezekerheid en -onafhankelijkheid te behouden
  • Sleutelrol tijdens de huidige energietransitie
  • Bewezen inflatiebescherming
OIHV

Basisticker

Basisticker

Basisticker: OIHV
ISIN: IE000NXF88S1copy-icon
TER: 35bps
AUM: $21,9 Mln (per 12-07-2024)
SFDR classificatie: Artikel 6

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7
Risico: U kunt maximaal 100% van uw inleg verliezen vanwege het risico van beleggen in de oliesector, het risico verbonden aan fossiele brandstoffen, het regelgevingsrisico en het concentratierisico zoals beschreven in de Belangrijkste Risicofactoren, de essentiële beleggersinformatie en het prospectus.

VanEck Oil Services UCITS ETF

VanEck Oil Services UCITS ETF belegt in bedrijven die actief zijn in de upstream oliesector. De portefeuille omvat 25 in de VS beursgenoteerde spelers, die als aanbieders van olieservices worden aangemerkt. Het fonds hanteert een pure-play-benadering waarbij de opgenomen ondernemingen ten minste 50% van hun inkomsten moeten halen uit een reeks relevante activiteiten die zijn vastgesteld. Dit zijn onder andere bedrijven voor:

de fabricage, reparatie en het onderhoud van apparatuur voor de winning en het transport van olie. Voorbeelden hiervan zijn drukvaten, leidingen, compressoren, pompen en nog veel meer.

Er bestaan momenteel veel boortechnieken, die alle verschillende kenmerken en bijzonderheden hebben. Sommige bedrijven zijn gespecialiseerd in het aanbieden van geavanceerde boorapparatuur en -diensten.

Dergelijke services omvatten het beheer van energiegegevens, de evaluatie van formaties, geologische wetenschappen en vele andere services, die bijdragen tot efficiëntie bij de winning en het beheer van hulpbronnen.

Drilling
Technology-Based Services

Waarom nu beleggen in de oliesector?

Om aan een wereldwijd toenemende vraag naar energie, gevoed door een groeiende bevolking, te voldoen is er een bredere mix van energiebronnen nodig. Bovendien vormt de huidige verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen en een CO2-arme economie een extra uitdaging: de ambitieuze doelstellingen van het akkoord van Parijs zullen bepalend zijn voor een grote verandering in de energiesector. In deze context zullen traditionele fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, deze geleidelijke overgang mogelijk maken en de komende jaren een belangrijke rol spelen. Hernieuwbare energiebronnen blijven vooralsnog duur en vaak moeilijk toegankelijk. Er moet echter worden opgemerkt dat olie en fossiele brandstoffen in het algemeen aan vele risico's onderhevig zijn, ook wat de regelgeving betreft.

Hoe kan een allocatie aan de oliesector een beleggingsportefeuille ten goede komen?

Natuurlijke hulpbronnen bieden van oudsher bescherming in tijden van inflatie. Wanneer zich wijdverspreide prijsstijgingen voordoen, heeft olie de neiging te volgen en op hogere niveaus verhandeld te worden. Bedrijven in de oliesector, die sterk gecorreleerd zijn met de prijsontwikkeling van deze natuurlijke hulpbron, kunnen hiervan profiteren. Dit is vooral duidelijk geworden in de afgelopen twee jaar, toen een ongekende inflatiespiraal gepaard ging met sterk stijgende olieprijzen. Uiteraard is de ontwikkeling in het verleden geen betrouwbare indicator voor toekomstige ontwikkelingen.


Bron: VanEck, Bloomberg. De grafiek toont de ontwikkeling van de US CPI op jaarbasis (indicator voor prijsveranderingen in de VS op jaarbasis. Daarom wordt deze gewoonlijk gebruikt als maatstaf voor de inflatie) en de olieprijs (West Texas Intermediate).

Bedrijven in de oliesector hebben traditioneel een matig lage correlatie met de brede aandelenmarkt. Dit kan bijdragen tot een grotere diversificatie, wat vooral nuttig is bij dalingen op de brede markt. Het is echter belangrijk op te merken dat het algemene beursrisico een punt van zorg blijft dat niet over het hoofd mag worden gezien. De volgende grafiek toont de correlatiecoëfficiënt tussen de upstream oliesector en de aandelenmarkt in de afgelopen jaren.


Bron: VanEck, Bloomberg.

Upstream oliesector vertegenwoordigd door de MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped Index, aandelenmarkt vertegenwoordigd door de MSCI World.

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren van de Oil Services-ETF

Icon

Het fonds zal gevoelig zijn voor, en de prestaties zullen in grotere mate afhangen van, de algemene toestand van oliebedrijven. De winstgevendheid van oliebedrijven hangt samen met de wereldwijde energieprijzen, inclusief alle energiebronnen en de uitgaven voor exploratie en productie. De energieprijzen, de inkomsten van de oliebedrijven en de waarde van de effecten van deze ondernemingen zijn onderhevig aan een aanzienlijke volatiliteit. Oliebedrijven zijn ook onderhevig aan risico's van veranderingen in wisselkoersen en de prijzen van olie en gas, veranderingen in de prijzen van concurrerende energieservices, veranderingen in het wereldwijde aanbod van en de vraag naar olie en gas, overheidsregulering, het opleggen van importcontroles, wereldgebeurtenissen, negatieve perceptie, uitputting van hulpbronnen en algemene economische omstandigheden, de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, energiebesparingsinspanningen, technologische ontwikkelingen en arbeidsverhoudingen, alsmede markt-, economische, sociale en politieke risico's in de landen waar oliebedrijven gevestigd zijn of zaken doen. Oliebedrijven opereren in een zeer concurrerende en cyclische industrie, met een hevige prijsconcurrentie.

Icon

De prestaties van de bedrijven in fossiele brandstoffensector kunnen worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder veranderingen in de grondstoffenprijzen, in vraag en aanbod van producten of diensten op het gebied van fossiele brandstoffen en de kosten van exploratie, uitrusting, diensten en productie. Veel regio's die fossiele brandstoffen produceren of waar zich leidingen voor het vervoer van fossiele brandstoffen bevinden, zijn politiek onstabiel. Conflicten in deze regio's kunnen leiden tot pieken in de prijzen van fossiele brandstoffen. Bovendien kunnen bedrijven in de fossiele brandstoffensector belangrijke activiteiten hebben in gebieden waar het risico bestaat op natuurrampen (met inbegrip van fysieke veranderingen als gevolg van de klimaatverandering), op sociale onrust, grote terroristische aanslagen en milieuschade, die allemaal de marktvolatiliteit kunnen verhogen. Deze bedrijven kunnen ook het risico lopen op kosten voor het opruimen van ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, belastingen, overheidsregulering inzake privatisering, prijsstelling en levering en andere interventies, alsook andere sociale en bestuurlijke factoren.

Icon

Wijzigingen in de bestaande regelgeving of de ontwikkeling van nieuwe regels kunnen de waarde van een belegging in de oliesector negatief beïnvloeden. Bovendien zou de huidige overgang naar hernieuwbare energiebronnen een verschuiving in de regelgeving kunnen versnellen, wat gevolgen zou hebben voor bedrijven die betrokken zijn bij olie en fossiele brandstoffen.

Icon

De activa van het fonds kunnen geconcentreerd zijn in een bepaalde sector of sectoren of groep van sectoren, in de mate waarin de index geconcentreerd is in een bepaalde sector of sectoren of groep van sectoren. Op basis daarvan kunnen economische, politieke of andere omstandigheden die een negatief effect hebben op een specifieke sector een nadeliger effect op de fondsrendementen hebben dan wanneer de fondsbeleggingen zouden zijn gespreid over een breder scala aan sectoren of subsectoren.

Neem contact met ons op voor meer informatie: