pl pl false false

Akcje Wodorowe

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

  • Pionierzy gospodarki wodorowej Dywersyfikuje ryzyko między różnymi jednostkami i sektorami
  • Globalne spektrum inwestycji Niskie koszty roczne (0,55% ogółem)

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: HDRO
ISIN: IE00BMDH1538copy-icon
TER: 0,55%
AUM: $79,8 Mln (na dzień 15-07-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 9

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Akcje spółek wodorowych szybko zyskują na wartości

Przewiduje się, że branżę wodorową czeka ogromny rozwój, który doprowadzi do ogromnego wzrostu popularności akcji spółek działających w branży produkcji wodoru. Zgodnie z ostatnim raportem1Komisji ds. Transformacji Energetycznej (Energy Transitions Commission, ETC) dekarbonizcja branży energetycznej i innych branż na całym świecie z wykorzystaniem wodoru wymagać będzie, w okresie od teraz do 2050 roku, inwestycji o wartości prawie 15 trylionów dolarów.
Tak zwany zielony wodór2, pozyskiwany z wody za pomocą elektrolizerów zasilanych energią ze źródeł odnawialnych, jest obecnie zbyt drogi, by możliwe było jego szerokie stosowanie, ale wraz ze wzrostem popytu koszty powinny spadać.
Około 85% wymaganych inwestycji stanowiłyby inwestycje w produkcję energii odnawialnej, z czego 15% stanowiłyby inwestycje w elektrolizery, wytwórnie wodoru oraz infrastrukturę do transportu i magazynowania tego pierwiastka.3


1 Making the Hydrogen Economy Possible: Accelerating Clean Hydrogen in an Electrified Economy. April 2021.
https://energy-transitions.org/wp-content/uploads/2021/04/ETC-Global-Hydrogen-Report.pdf

3 Making the Hydrogen Economy Possible: Accelerating Clean Hydrogen in an Electrified Economy. April 2021.
https://energy-transitions.org/wp-content/uploads/2021/04/ETC-Global-Hydrogen-Report.pdf

Rodzaje akcji spółek wodorowych

Na gospodarkę wodorową składają się spółki różnego rodzaju, podzielone przez VanEck na następujące kategorie: spółki specjalizujące się wyłącznie w produkcji wodoru, producenci gazu wodorowego, producenci ogniw paliwowych, spółki specjalizujące się w magazynowaniu wodoru i producenci elektrolizerów.

Zmienność kursów akcji spółek wodorowych

W perspektywie krótkoterminowej notowania akcji niektórych spółek wodorowych mocno się wahają: szybko rosną w okresach faworyzowania „zielonych” akcji, po czym następuje korekta, gdy pojawia się perspektywa podnoszenia globalnych stóp procentowych, osłabiająca entuzjazm dla akcji przeznaczonych do inwestowania długoterminowego.

Jednak w długim okresie czasu wiele akcji spółek wodorowych powinno umożliwiać osiągnięcie zysku z rozwoju spółek, które te akcje emitują.

Ryzyko związane z akcjami spółek wodorowych

Ze względu na relatywną świeżość technologii wodorowej akcje spółek wodorowych często uważane są za związane ze stosunkowo wysokim ryzykiem.

Zdywersyfikowane inwestowanie w akcje spółek wodorowych

Ryzyko inwestycyjne można zmniejszyć inwestując w wodorowe fundusze ETF zamiast kupować pojedyncze akcje spółek wodorowych. Wodorowy fundusz ETF zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza akcji spółek wodorowych. Fundusz ten jest regularnie poddawany procesowi równoważenia, co pozwala uniknąć nadmiernej ekspozycji na akcje spółek wodorowych, które stały się przeszacowane, lub niewystarczającej ekspozycji na akcje, które stały się niedoszacowane. Fundusz VanEck Hydrogen ETF to niewymagający dużych nakładów pieniężnych i zdywersyfikowany sposób wspierania rozwoju gospodarki wodorowej.

Główne czynniki ryzyka funduszu Hydrogen ETF

Icon

Występują, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać).

Icon

Fundusz może inwestować relatywnie wysoki wolumen swoich aktywów w mniejszą liczbę emitentów lub większą część swoich aktywów w jednego emitenta. W rezultacie zyski i straty z pojedynczej inwestycji mogą mieć większy wpływ na wartość aktywów netto Funduszu i mogą sprawić, że Fundusz będzie charakteryzował się większą zmiennością niż bardziej zdywersyfikowane fundusze.

Icon

Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, słabszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowaną linię produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: