AI i kryptowaluty – idealne dopasowanie czy niedopasowanie?

17 kwietnia 2023

 

Będąc entuzjastą technologii i zapalonym programistą w obu obszarach, zawsze interesowałem się możliwościami najnowocześniejszych technologii w dokonywaniu transformacji poszczególnych branż. W ostatnich latach jedną z technologii, która wywołuje poruszenie w świecie kryptowalut, jest sztuczna inteligencja (AI). Choć połączenie AI i kryptowalut otworzyło mnóstwo możliwości, ma też ono swoje ograniczenia. Zależy to od tego, jak podchodzi się do sztucznej inteligencji w kryptowalutach: czy jako do kryptowalut wspomaganych przez AI, czy też jako do AI wspomaganej przez kryptowaluty. W tym blogu przyjrzymy się roli sztucznej inteligencji w obszarze kryptowalut, jej perspektywom rozwoju i ograniczeniom, potencjalnym przypadkom użycia oraz możliwościom inwestycyjnym.

Czym jest AI?

Sztuczna inteligencja – dziedzina informatyki, która skupia się na tworzeniu inteligentnych maszyn zdolnych do wykonywania zadań bez interwencji człowieka – przeżywa gwałtowny rozwój. Dzięki przełomom w uczeniu maszynowym, przetwarzaniu języka naturalnego i analizie danych sztuczna inteligencja znalazła szereg zastosowań w różnych obszarach, w tym również w finansach. Ostatnio świat podbiły duże modele językowe (LLM), takie jak ChatGPT (formalnie znany pod nazwą GPT3.5). Rynek kryptowalut, ze swoimi zawiłymi algorytmami, procesem decyzyjnym opartym na danych i zmienną naturą, wydaje się idealnym polem do popisu dla AI.

W jaki sposób AI jest wykorzystywana w kryptowalutach?

Jedną z podstawowych funkcji, jaką AI spełnia w przestrzeni kryptowalutowej, jest analiza danych. Rynki kryptowalut generują ogromne ilości danych, w tym danych dotyczących cen przeszłych operacji, wolumenów transakcji, nastrojów w mediach społecznościowych oraz danych on-chain. Ich ręczna analiza byłaby niepraktyczna, a nawet niemożliwa do wykonania przez jedną osobę. W tym miejscu do akcji wkracza AI. Algorytmy AI mogą analizować ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym, identyfikować wzorce i dokonywać prognoz na podstawie danych historycznych, wskaźników technicznych oraz nastrojów rynkowych. AI może pomóc uczestnikom rynku, w tym również inwestorom, w podejmowaniu świadomych decyzji, zarządzaniu ryzykiem i optymalizacji ich strategii handlowych. W ramach tego zastosowania przykładem może być The Graph (GRT), który indeksuje dane blockchain poprzez podgrafy.

Innym potencjalnym przypadkiem użycia AI w kryptowalutach jest wykrywanie oszustw i zapewnienie bezpieczeństwa. Anonimowy i zdecentralizowany charakter kryptowalut może przyciągać oszustów i wyłudzaczy. AI można zastosować do wykrywania podejrzanych operacji, śledzenia transakcji i identyfikowania potencjalnych nieuczciwych zachowań. Na przykład algorytmy AI mogą analizować wzorce transakcji, wyszukiwać nietypowe działania wskazujące na pranie pieniędzy lub inne nielegalne działania i o nich alarmować. Może to przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i integralności ekosystemu kryptowalut oraz do ochrony inwestorów i użytkowników przed oszustwami. To rozwiązanie jest szczególnie interesujące w przypadku aplikacji zdecentralizowanych, takich jak Web3 i DeFi. Na przykład platforma blockchain SingularityNET (AGIX) pozwala każdemu budować, udostępniać i monetyzować usługi AI dla dowolnej aplikacji, w tym aplikacji Web3.

Ograniczenia AI

Największym ograniczeniem są istotne różnice w wymaganej infrastrukturze. W znacznym zakresie AI wymaga scentralizowanej infrastruktury, ponieważ każda operacja musi być przeprowadzona jak najszybciej. Zastosowanie AI wymaga miliardów, a nawet bilionów obliczeń na sekundę. Właśnie dlatego nie może istnieć kryptonatywna AI, przynajmniej nie na obecnym poziomie rozwoju kryptowalut. Kryptowaluty, jak wiemy, są zdecentralizowane i w znacznej mierze zoptymalizowane pod względem bezpieczeństwa i publicznego dostępu. Oznacza to zazwyczaj znacznie wolniejsze działanie niż w przypadku scentralizowanej infrastruktury. Oprócz tego rodzaju ograniczeń zastosowanie AI w przestrzeni kryptowalutowej wiąże się również z ryzykiem, które często jest pomijane. AI jest daleka od doskonałości, co oznacza, że może niewłaściwie interpretować dane, podejmować błędne decyzje w oparciu o te dane i pomijać przypadki oszustw czy nadużyć. Widzimy, że duże modele o złożonej strukturze, takie jak chatGPT, często mylą się, „mają halucynacje” i wymyślają źródła, które nie istnieją. Stanowi to ogromne ryzyko dla użytkowników, zwłaszcza przy wykorzystaniu w otoczeniu finansowym, takim jak kryptowaluty.

Moim zdaniem znaczenie rozwiązań AI w kryptowalutach jest mocno przeceniane. W ciągu ostatnich miesięcy kilka projektów opartych na AI wystrzeliło w górę w wyniku gwałtownego wzrostu wywołanego przez ChatGPT. Wśród obszarów potencjalnego wykorzystania AI, którym się obecnie przyglądam, są na przykład: rozproszone obszary własności modeli AI, obliczenia wielostronne w celu decentralizacji implementacji modeli AI oraz modele zachęt przy tokenizacji w celu wykorzystania mocy obliczeniowej użytkowników do aktywizacji AI.

Ważne informacje

Publikujemy ten biuletyn, aby informować i edukować o ostatnich wydarzeniach rynkowych, aktualizacjach i rozwiązaniach technologicznych. Celem publikacji nie jest natomiast udzielanie rekomendacji dotyczących określonych produktów lub projektów. Wybór artykułów nie może więc być rozumiany jako mający na celu udzielanie porad finansowych czy rekomendacji co do konkretnego produktu i/lub aktywu cyfrowego. Czasami możemy uwzględnić analizy rynku w przeszłości, oczekiwania wyników sieci i/lub dane on-chain. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.

Zastrzeżenie ETN

Ważne informacje

Wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main. Ich celem jest jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych informacji, które nie mogą być traktowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym lub podatkowym. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są aktualne na dzień opracowania tych informacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. VanEck nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących zasadności inwestowania w papiery wartościowe lub aktywa cyfrowe w ogólnym zakresie lub w określony tutaj produkt („Produkt”) lub możliwości Indeksu bazowego do odzwierciedlenia danego rynku aktywów cyfrowych.

Indeks bazowy stanowi wyłączną własność MarketVector Indexes GmbH, który zawarł umowę z CryptoCompare Data Limited na prowadzenie i kalkulację Indeksu. CryptoCompare Data Limited dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe obliczanie Indeksu. Niezależnie od swoich zobowiązań wobec MarketVector Indexes GmbH, CryptoCompare Data Limited nie ma obowiązku informowania stron trzecich o błędach w Indeksie.

Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału do całej zainwestowanej kwoty oraz wyjątkowo wysoką zmiennością, na jaką narażone są noty ETN. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z prospektem informacyjnym i dokumentem zawierającym kluczowe informacje, aby w pełni zrozumieć potencjalne ryzyka i korzyści związane z decyzją o zainwestowaniu w Produkt. Zatwierdzony prospekt jest dostępny na stronie www.vaneck.com. Należy mieć na względzie, że zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako rekomendacji do korzystania z Produktów oferowanych lub dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Podane dane odzwierciedlają wartości osiągnięte w przeszłości, które nie stanowią gwarancji oczekiwanych wyników w przyszłości i które mogą różnić się od wyników bieżących.

Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu. Wyniki pokazują wartości 12-miesięczne do końca ostatniego kwartału dla każdego z ostatnich 5 lat (jeżeli są dostępne). Na przykład „pierwszy rok” pokazuje „najświeższy” z 12-miesięcznych okresów, „drugi rok” – wcześniejszy 12-miesięczny okres itd. Dane wyników są prezentowane w walucie bazowej, przy reinwestycji dochodu netto, bez opłat. Zostaną odpowiednio naliczone opłaty maklerskie i transakcyjne. Zwrot z inwestycji oraz wartość kapitału inwestycji będą ulegać wahaniom. Noty w momencie wykupu mogą być warte więcej lub mniej niż ich pierwotny koszt.

Zwroty z indeksu nie są zwrotami ETN i nie uwzględniają opłat za zarządzanie oraz kosztów maklerskich. Wyniki indeksu nie są odzwierciedleniem danych ETN. Inwestorzy nie mogą inwestować bezpośrednio w Indeks. Indeksy nie są walorami, w które można inwestować.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Istotne oświadczenia

Wyłącznie do celów informacyjnych i reklamowych.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. Inwestorzy powinni skorzystać z profesjonalnego doradztwa w odniesieniu do ich konkretnych okoliczności i obszaru działania. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Podane wyniki bazują na danych historycznych i nie gwarantują osiągnięcia identycznych wartości w przyszłości. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz należy zapoznać się z Prospektem oraz Kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH