Niedocenione przyczyny nagłego wzrostu w styczniu

08 marca 2023

Czas Czytania 4 MIN

 

Spojrzenie nieco głębiej na globalną gospodarkę każe sądzić, że w styczniu nie trzymano się restrykcyjnej polityki monetarnej. Nie wstrzymuj jednak oddechu, jeżeli oczekujesz, że „fantomowe zaostrzenie ilościowe” będzie zjawiskiem trwałym.

W naszych prognozach na rok 2023 stwierdziliśmy, że na rynkach kapitałowych będzie to rok o trendach bocznych. Naszym podstawowym założeniem było to, że przy zacieśnionej polityce monetarnej, braku nowych wydatków fiskalnych i słabej kondycji gospodarki światowej inwestorzy będą czekać na „rozdarcie” na rynkach kapitałowych, które jednak nigdy nie nadchodzi. W styczniu giełdy poszły w górę, ale przy bliższej analizie widać, że szereg czynników napędzających ten wzrost ma charakter tymczasowy. Podtrzymujemy zatem nasze zdanie, że rynki czeka rok o trendach bocznych. Oto krótka aktualizacja naszych prognoz, w tym omówienie zjawiska, o którym niewiele się mówi, a które my nazywamy „fantomowym zaostrzeniem ilościowym”.

Fantomowe zaostrzenie ilościowe? Dlaczego w styczniu walory mocno zyskały na wartości

Gdy wchodziliśmy w rok 2023, wydawało się, że mamy do czynienia z powszechną opinią, że jesteśmy o krok od dobrej wiadomości o zmianie podejścia Rezerwy Federalnej (Fed) i — w konsekwencji — wzrostu kursów walorów. W styczniu walory odnotowały jednak wzrost bez żadnych wiadomości będących jego katalizatorem. Więc co się dokładnie dzieje?

W skrócie można odpowiedzieć, że pod koniec roku nastąpił gwałtowny wzrost podaży pieniądza w ujęciu globalnym, który zrównoważył zaostrzenie polityki Fed. Jednak zjawiska te — skup obligacji przez Skarb USA, japońskie luzowanie ilościowe, wzrost podaży pieniądza w Chinach — mają, naszym zdaniem, charakter tymczasowy. Podtrzymujemy więc nasz pogląd na trend boczny.

Oto trzy główne czynniki nagłego wzrostu w styczniu:

  1. Każdy dolar, który Fed sprzedał w obligacjach, był kupowany przez Departament Skarbu. Oznacza to, że zaostrzenie ilościowe w USA nie było w rzeczywistości tak restrykcyjne, jak mogłoby się wydawać.

Fantomowe zaostrzenie ilościowe?

Fantomowe zaostrzenie ilościowe?

Źródło: Rezerwa Federalna St. Louis. Stan na styczeń 2023 r. Zaostrzenie ilościowe (quantitative tightening, QT) odnosi się do polityki monetarnej i ma na celu ograniczenie lub zmniejszenie sumy bilansowej Systemu Rezerwy Federalnej (Federal Reserve System, Fed). Proces ten znany jest również pod pojęciem normalizacji bilansu. Innymi słowy, Fed (lub inny bank centralny) zmniejsza swoje rezerwy monetarne, albo poprzez sprzedaż obligacji skarbowych (rządowych), albo pozwalając im osiągnąć termin zapadalności i usuwając je ze swoich sald gotówkowych. Pozwala to na zmniejszenie płynności, czyli „ściągnięcie” pieniądza z rynków finansowych. Jest to przeciwieństwo luzowania ilościowego (quantitative easing, QE).

  1. Na początku 2023 roku Chiny, aby pobudzić swoją gospodarkę, zwiększały podaż pieniądza, a to z kolei doprowadziło do gwałtownego wzrostu globalnej podaży pieniądza.

Globalna podaż pieniądza wzrosła

Globalna podaż pieniądza wzrosła

Źródło: Bloomberg. Dane na dzień 28.02.2023 r. M2 mierzy podaż pieniądza obejmującego gotówkę, depozyty terminowe oraz łatwo wymienialny „wąski pieniądz”.

  1. Bank Japonii zwiększył swoją sumę bilansową o 614 mld USD od początku grudnia 2022 r., znacznie wyprzedzając operacje zacieśniania ilościowego na poziomie 357 mld USD prowadzone przez Bank USA, EBC i Bank Anglii.

Połączenie tych czynników doprowadziło do wpuszczenia dużej ilości pieniędzy do gospodarki światowej i złagodzenia „zacieśnionych” wytycznych monetarnych, a to przyczyniło się do wzrostu kursów walorów w styczniu. Pytanie, które powinni zadać inwestorzy, brzmi: czy te warunki się utrzymają?

W USA skup obligacji przez Skarb Państwa raczej nie będzie kontynuowany w takim tempie. Wzrost podaży chińskiego pieniądza i tempo luzowania ilościowego w Japonii również nie mają trwałego charakteru. W naszej ocenie bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że słaba koniunktura „dogoni” rynki kapitałowe, gdy inwestorzy uświadomią sobie, że luźniejsze warunki polityki monetarnej mają charakter przejściowy.

Globalne perspektywy gospodarcze pozostają wątłe

Gospodarka światowa jest słaba. Jednym ze światowych „słabych ogniw” jest w szczególności Europa, częściowo ze względu na wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na ceny energii i sieci transportowe (występują wąskie gardła i nie można oczekiwać ich zniknięcia w najbliższym czasie). W USA spodziewamy się stosunkowo płaskiej dynamiki wzrostu i zysków korporacyjnych pozostających pod presją.

(Nie taka pozytywna) prognoza zysków

Zmiana prognozy EPS na rok 2023

(Nie taka pozytywna) prognoza zysków

Źródło: Credit Suisse Research. Publikacja: Nawigator; 5.12.2022 r. Prognoza zysków to podawany przez analityka szacunek zysku na akcję (EPS) danego podmiotu na najbliższy kwartał lub rok podatkowy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wartości.

Utrzymanie kursu: Wybierając między obligacjami a akcjami, nadal preferujemy obligacje.

Dzięki wyższemu poziomowi dochodu i odporności na wszelkie nieoczekiwane skoki stóp procentowych obligacje nadal oferują atrakcyjną wartość w porównaniu z akcjami. Co do akcji, uważamy, że stosunkowo atrakcyjnie wyglądają walory podmiotów o małej i średniej kapitalizacji. Biorąc pod uwagę, że ich wyceny są teraz na najniższym poziomie od 20 lat w stosunku do podmiotów o dużej kapitalizacji, może nadszedł dobry czas dla inwestorów, aby rozważyć te walory w swoim portfelu.

Istotne oświadczenia

Wyłącznie do celów informacyjnych i reklamowych.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. Inwestorzy powinni skorzystać z profesjonalnego doradztwa w odniesieniu do ich konkretnych okoliczności i obszaru działania. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Podane wyniki bazują na danych historycznych i nie gwarantują osiągnięcia identycznych wartości w przyszłości. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz należy zapoznać się z Prospektem oraz Kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH