pl pl false false

ETF Academy Dywidendy:
Udział w zyskach

Film: Dywidendy

Pawel Kielkowski

Dywidenda stanowi podstawę inwestowania na giełdzie. Większość spółek giełdowych wynagradza inwestorów poprzez wypłatę udziału w zyskach w postaci dywidendy. Może się wydawać, że wysokość dywidendy jest dużo niższa w krótkim okresie niż zwrot z inwestycji w akcje, ale na przestrzeni czasu dywidenda staje się najważniejszą częścią wyników giełdowych.

Czym jest dywidenda?

Dywidenda to udział w zysku spółki, który jest wypłacany akcjonariuszom. Większość spółek wypłaca jedynie część swoich zysków w postaci dywidendy. Zyski zatrzymane są wykorzystywane do inwestowania w przyszły rozwój.

Istota dywidendy

Z czasem dywidenda staje się głównym czynnikiem wpływającym na wyniki inwestycji, przy założeniu jej zainwestowania. Dlaczego? Ponieważ jeżeli każda dywidenda, która została wypłacona, zostanie zainwestowana, wypracuje dalsze zyski. To tzw. „procent składany”. Na poniższym wykresie przedstawiono wpływ zainwestowania dywidendy na indeks S&P 500 amerykańskiej giełdy, porównując zwrot z inwestycji w przypadku zainwestowania dywidendy i niezainwestowania jej.

Wpływ procentu składanego

Wpływ procentu składanego w przypadku zainwestowania dywidendy

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Źródło: VanEck, Bloomberg. Dane za okres 4.01.1988–30.06.2021.

Dywidendy: Źródło przychodów

Dla wielu inwestorów dywidenda stanowi źródło dodatkowych dochodów. Emeryci często wykorzystują dywidendę jako dochód roczny, nie naruszając zainwestowanego kapitału.

Walory przynoszące wysokie dywidendy

Z walorów przynoszących wysokie dywidendy wypłacana jest dywidenda na ponadprzeciętnym poziomie. Powodem może być to, że spółka ma niższe perspektywy rozwoju niż jej konkurencja, a przez to jest gotowa wypłacić większą część swoich zysków na rzecz akcjonariuszy. Mogła też spaść cena akcji spółki, co oznacza, ze dywidenda daje większy zysk w porównaniu z wartością akcji. Należy jednak uważać – spadek kursu akcji może oznaczać, że rynek przewiduje spadek poziomu dywidend.

Fundusze ETF przynoszące wysokie dywidendy

Fundusze ETF przynoszące wysokie dywidendy inwestują w walory przynoszące ponadprzeciętny poziom dywidendy. To przydatne inwestycje dla osób oszczędzających, które chcą inwestować w celu generowania dochodu. Wyższa stopa zwrotu może jednak wiązać się z większym ryzykiem, ponieważ w przypadku niektórych akcji przynoszących wysokie dywidendy, takich jak akcje spółek naftowych i tytoniowych, pojawiają się poważne wątpliwości co do ich przyszłego wzrostu. W rozproszeniu tego ryzyka może pomóc dywersyfikacja funduszu ETF.

VanEck proponuje fundusz przynoszący wysokie dywidendy.

Podatek od dywidendy

W niektórych krajach obowiązuje podatek od dywidendy otrzymanej przez inwestorów.

Ważne jest, aby w czasie inwestowania wziąć pod uwagę podatek od dywidendy. W niektórych krajach obowiązuje podatek od dywidendy otrzymanej przez inwestorów. Inwestowanie w fundusze ETF może zmniejszyć wysiłek inwestorów.

Podatek u źródła 

Wiele krajów pobiera tzw. podatek u źródła od dywidend wypłaconych przez spółkę. Jest to tajemniczy podatek, o którym opinia publiczna nie wie zbyt wiele. W niektórych krajach podatek u źródła może wynieść 15%, a w innych ponad 30%. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą pozwolić Ci odzyskać część podatku u źródła pobranego od dywidend. Jeżeli Cię to dotyczy, poproś swojego doradcę podatkowego o poradę.

Akumulacyjne fundusze ETF

Akumulacyjne fundusze ETF nie wypłacają dywidendy, ale automatycznie ją inwestują

Akumulacyjne fundusze ETF nie wypłacają dywidendy, ale automatycznie ją inwestują. Dlatego też dywidendy są przeznaczane na „procent składany”. Te fundusze ETF są odpowiednie dla inwestorów, którzy chcą pomnażać kapitał w długim okresie, a nie dla inwestorów szukających dochodów.

Dystrybucyjne fundusze ETF

Dystrybucyjne fundusze ETF wypłacają całość otrzymanej dywidendy. Są one najbardziej odpowiednie dla inwestorów, którzy inwestują w celu osiągania regularnych dochodów.

Dywidenda z funduszu ETF VanEck

ETF Academy Navigation

Twój postęp w Academy 0% ukończono