pl pl false false

ETF Dywidendowy

Niech Twoje inwestycje pracują na Twoją korzyść

Przy obecnej podwyższonej inflacji dokonywanie inwestycji w dywidendy może stanowić dodatkowe źródło regularnych dochodów. ETF Dywidendowy VanEck'a wyszukuje 100 największych w ujęciu globalnym płatników dywidend, biorąc pod uwagę ich stopy, odporność i potencjalny wzrost. Szczególny nacisk kładzie się na odporność na dywidendy, preferując podmioty, które konsekwentnie wypłacają dywidendy i których zyski wydają się bez trudu pokrywać przyszłe dywidendy.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

  • Pasywny dochód z dywidend
  • 100 najlepszych na świecie walorów wybranych pod względem stopy zwrotu z dywidendy
  • Ocena pod kątem odporności na wypłatę dywidendy
  • Dywersyfikacja w różnych sektorach i krajach
  • ETF o potwierdzonych wynikach
  • Sprawdzone pod kątem ryzyka ESG, naruszeń UN Global Compact i kontrowersyjnego zaangażowania w produkt w oparciu o badania Sustainalytics
TDIV

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: TDIV
ISIN: NL0011683594
TER: 0,38%
AUM: €791,7 Mln (na dzień 11-07-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyka dot. ETF Dywidendowy: Istnieje możliwość utraty kapitału w pełnej wysokości ze względu na ryzyko walutowe oraz ryzyko rynku kapitałowego, które opisano w Głównych czynnikach ryzyka, Kluczowych informacjach dla inwestorów (KID) oraz Prospekcie.

ETF Dywidendowy jako sposób na generowanie regularnych dochodów

Jak wygenerować dodatkowy dochód w czasach wysokiej inflacji?
Korzystnym rozwiązaniem mogą być walory o wysokiej stopie dywidendy. VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders ETF oferuje dostęp do tego źródła dochodów dla inwestorów poszukujących dochodów.

Kiedy dany podmiot notowany na giełdzie osiąga zysk, może zdecydować się na wypłacenie akcjonariuszom części zysku jako nagrody. Nagroda ta nazywana jest dywidendą pieniężną.

Regularne dywidendy pieniężne są wypłacane według z góry określonego harmonogramu, a ich wysokość można zazwyczaj określić na podstawie polityki dywidendowej jednostki. W przypadku bardzo dobrych wyników finansowych lub różnych wpływów z tytułu fuzji i przejęć (np. ze sprzedaży jednostki zależnej z zyskiem) podmiot może zdecydować się wynagrodzić swoich akcjonariuszy poprzez wypłatę specjalnej dywidendy pieniężnej. Uzyskaj więcej informacji o dywidendach tutaj.

Poza wypłatami gotówkowymi dany podmiot może również zdecydować się na wypłatę nagrody w formie dywidendy akcyjnej. Ten rodzaj wypłaty nie różni się praktycznie od gotówki, a w niektórych krajach nie trzeba płacić podatku od takich wpływów.

W dłuższym okresie dywidendy stanowią istotną składową całkowitej stopy zwrotu. Na przykład uwzględniając trzy ostatnie dekady, wyniki S&P 500 po reinwestycji dywidendy są dwukrotnie wyższe od zwrotu ze wzrostu ceny akcji. ETF Dywidendowy VanEck'a wypłaca dywidendę inwestorom, zamiast reinwestować ją w fundusz. Inwestorzy mogą zdecydować się wykorzystać uzyskane wpływy na zakup dodatkowych udziałów ETF.

Ewolucja inwestycji 100 USD w S&P 500

 

Źródło: VanEck

Historycznie rzecz biorąc, podmioty wypłacające wyższe dywidendy wykazywały relatywnie wyższe stopy zwrotu (co widać na poniższym wykresie). Ze względu na szereg czynników uważamy, że wysoka wypłata dywidendy dyscyplinuje zarząd. Jeżeli jednostka ma do dyspozycji zbyt dużo wolnych środków, kadra zarządcza może ulec pokusie realizacji nieefektywnych projektów lub wypłaty zbyt wysokich wynagrodzeń lub dodatkowych świadczeń.

Przyjmuje się również, że dywidendy są jednym z mechanizmów ochronnych, które dobrze sprawdzają się w okresach niestabilności makroekonomicznej.

Wyniki portfeli oparte na ich dywidendach

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Dotyczy to również historycznych danych rynkowych

Źródło: analiza VanEck na podstawie danych Kennetha Frencha. Portfele są dzielone na podstawie zysków z dywidend i obejmują wszystkie akcje NYSE, AMEX i NASDAQ. Miesięczne zwroty służą do obliczania danych rocznych za okres 50 lat kończący się w listopadzie 2022 r. Do obliczenia wyników używana jest średnia geometryczna.

ETF Dywidendowy sprawdził się w zapewnieniu dochodu

W przypadku inwestorów zainteresowanych wypłatą dywidendy, ETF Dywidendowy VanEck'a osiągnął wyższą stopę dywidendy w porównaniu z benchmarkami śledzącymi rynki rozwinięte o podobnym profilu ryzyka, takimi jak MSCI World.

Źródło: VanEck. Dane te zostały obliczone jako iloraz całorocznej dywidendy przypadającej na ETF i ceny ETF na koniec roku. Wykres nie przedstawia całkowitej stopy zwrotu z inwestycji, ponieważ składa się ona z zysków kapitałowych i dywidend. Potencjalne zyski z wypłaty dywidendy mogą zostać skorygowane przez wyniki (zmiany) cen walorów. Liczby przedstawiają dywidendy brutto, przy założeniu, że nie stosuje się podatków u źródła. Indeks MSCI World jest tutaj używany wyłącznie w celach porównawczych. Nie można inwestować w ten indeks.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Dane na dzień 14.05.2024 r.

Dlaczego właśnie ETF Dywidendowy VanEck'a?

Europejscy inwestorzy mają do wyboru około 15 wysoko dywidendowych funduszy ETF, przy czym niektóre z nich skupiają się na wyborze podmiotów o najwyższej stopie dywidendy, inne zaś stawiają w pierwszej kolejności na jej potencjał wzrostu. W VanEck jesteśmy zdania, że połączenie obu tych strategii może zapewnić inwestorom najlepsze wyniki. Dlatego, aby zapewnić wysoki i stały poziom dochodu, nasz ETF Dywidendowy koncentruje się zarówno na stopach zysku z dywidend, jak i na potencjale ich wzrostu. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem i – aby je ograniczyć – zalecamy inwestowanie długoterminowe, najlepiej przez okres co najmniej pięciu lat.

ETF Dywidendowy jako potencjalne źródło wyższych dochodów

Aby zapewnić regularny dochód, ETF Dywidendowy wykorzystuje zalety funduszy ETF, czyli łatwość inwestowania i niskie koszty. Identyfikujemy wysokiej jakości podmioty wypłacające dywidendy w ujęciu globalnym i dywersyfikujemy je w celu ograniczenia ryzyka. ETF przekazuje dywidendy otrzymane ze swoich udziałów. Zwykle odbywa się cztery razy w roku. Dywidenda nie jest jednak gwarantowana. W przypadku uzyskania zbyt niskiej dywidendy można pominąć jedną lub kilka jej wypłat.

ETF Dywidendowy odwzorowuje indeks Morningstar

Fundusz VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders ETF odwzorowuje indeks globalnych walorów o wysokiej stopie dywidendy. Został opracowany przez Morningstar, jedną z czołowych globalnych firm badających rynek. Specyfikacja indeksu:

Reliable history

Na każdy walor wypłacono dywidendę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Do funduszu powinni wchodzić tylko sprawdzeni płatnicy dywidend, którzy przestrzegają swoich zobowiązań i polityki w zakresie dywidend.

Resilience

Mniej niż 75% spodziewanego zysku ma być wypłacone w formie dywidendy. Wysokie stopy dywidendy nie gwarantują podobnego poziomu wypłat w przyszłości. Może to raczej zaszkodzić potencjalnemu długoterminowemu wzrostowi i ogólnej przyszłej kondycji jednostki. Wysoka dywidenda w żadnym wypadku nie jest wskaźnikiem dobrej kondycji finansowej.

Global top 100

Ten indeks wyłania 100 walorów o najwyższej stopie dywidendy i przypisuje im wagi na podstawie bezwzględnej stopy dywidendy. Jest to kolejny mechanizm ograniczający ryzyko i pozwalający uniknąć „pułapki rentowności”, ponieważ niektóre stopy dywidendy są „zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe”. Wysoka stopa dywidendy może powstać m.in. w wyniku niezrównoważonej polityki dywidendowej lub nagłego spadku kursu. W obu przypadkach może to wskazywać na trudności finansowe.

Maximum weightings

Maksymalna waga 40% w dowolnym sektorze i 5% na pojedynczym walorze zapewniają wysoką różnorodność portfela. Dodatkowo dywersyfikacja geograficzna pełni funkcję zabezpieczenia.

ETF Dywidendowy VanEck'a przyniósł wysokie zyski

Top 10 jednostek

Nazwa jednostki Akcje % Aktywów
netto
Chevron Corp 265080 5,10
Verizon Communications Inc 1005203 5,09
Hsbc Holdings Plc 4156800 4,42
Pfizer Inc 1280784 4,40
Roche Holding Ag 101592 3,47
Totalenergies Se 377377 3,10
International Business Machines Corp 136320 2,90
Allianz Se 64824 2,22
United Parcel Service Inc 130954 2,20
Bristol-Myers Squibb Co 422584 2,16
Top 10 razem (%) 35,04

Główne czynniki ryzyka ETF-u Dywidendowego

Icon

Ze względu na to, że ETF inwestuje całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, jego ekspozycja na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem zwrotów osiąganych przez ETF, a wartość niektórych walut obcych może podlegać znacznym wahaniom.

Icon

Ceny papierów wartościowych ETF-u dywidendowego podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkom wartości. Stąd też inwestycja w Fundusz może przynieść straty.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: