pl pl false false

Crypto ETF

Firmy napędzające ewolucję kryptowalut

Ekosystem blockchain szybko się rozwija, co prowadzi do coraz większej liczby przypadków jego użycia i obszarów zastosowań. VanEck Blockchain ETF (VanEck Blockchain & Crypto Innovators UCITS ETF) stara się skorzystać z tej atrakcyjnej okazji, oferując zdywersyfikowaną ekspozycję typu pure-play.

Blockchain ETF - Fund Overview

VanEck Crypto ETF

  • Dostęp do powstającego ekosystemu blockchain
  • Gracze na czele swoich różnych sektorów
  • Podejście zdywersyfikowane i pure-play
  • Dynamiczne przeglądy pozwalające na dostosowanie się do szybko zmieniającego się otoczenia
DAPP

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: DAPP
ISIN: IE00BMDKNW35copy-icon
TER: 0,65%
AUM: $176,3 Mln (na dzień23-07-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 6

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7
Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko płynności, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji oraz ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Dlaczego warto inwestować w fundusz Crypto ETF?


Blockchain jest motorem napędowym cyfrowej transformacji globalnej gospodarki. Jako cyfrowy, zdecentralizowany rejestr transakcji, który jest rozproszony między wieloma komputerami, blockchain zmienia sposób myślenia o finansach – od walut po bankowość. VanEck Crypto ETF zapewnia prosty i efektywny sposób inwestowania w tę przełomową technologię.

Przyspieszony rozwój gospodarki opartej na technologii blockchain

W ostatnich latach wyceny notowanych podmiotów zajmujących się aktywami cyfrowymi znacznie wzrosły, do czego przyczyniły się rosnąca liczba użytkowników i rosnący wolumen przychodów. Przewiduje się, że ten trend będzie się utrzymywał, ponieważ oczekuje się wzrostu wykorzystania i wdrażania aktywów cyfrowych – w tym kryptowalut i aplikacji zdecentralizowanych.

Przychody i kapitalizacja rynkowa publicznie notowanych podmiotów transformacji cyfrowej (2012–2021)


Źródło: VanEck, MVIS na dzień 26.04.2021 r. Przychody i kapitalizacja rynkowa odzwierciedlają podmioty typu pure-play z sektora aktywów cyfrowych zdefiniowane przez MVIS i wchodzące w skład MVIS Global Digital Assets Equity Index na dzień 26.04.2021 r. Indeks nie był aktywny przed dniem 08.03.2021 r.

*W odniesieniu do 2021 r. wyceny kapitalizacji rynkowej przedstawiają stan na dzień 21.04.2021 r. W odniesieniu do przychodów za rok 2021 VanEck zastosował w celu obliczenia prognozy stopę wzrostu 19% do przychodów za rok 2020. 19% stanowi połowę rocznej stopy wzrostu przychodów podmiotów typu pure-play z lat 2012–2020. Podmiot typu pure-play z sektora aktywów cyfrowych: zgodnie z ustaleniami dostawcy indeksu podmioty, które (i) generują co najmniej 50% swoich przychodów z projektów związanych z aktywami cyfrowymi; (ii) generują co najmniej 50% swoich przychodów z projektów, które po wdrożeniu mają potencjał generowania co najmniej 50% swoich przychodów z branży aktywów cyfrowych; i/lub (iii) mają co najmniej 50% swoich aktywów zainwestowanych bezpośrednio w portfele aktywów cyfrowych lub w projekty związane z aktywami cyfrowymi. Zobacz istotne oświadczenia i opisy indeksów na końcu.

Crypto ETF oferuje zdywersyfikowaną ekspozycję w całym ekosystemie blockchain

Zainwestuj w innowacyjne podmioty oferujące płynne aktywa w ujęciu globalnym

Uzyskaj dostęp do globalnych rozwiązań w ramach wciąż rozwijającego się spektrum blockchain.

VanEck Crypto ETF jest ukierunkowany na jednostki, którymi najłatwiej obracać, biorąc pod uwagę wolumen obrotu i kapitalizację rynkową.

Uzyskaj dostęp do najczystszej możliwej ekspozycji. ETF traktuje priorytetowo podmioty, które generują co najmniej 50% przychodów z sektora aktywów cyfrowych i/lub posiadają co najmniej 50% swoich aktywów zainwestowanych w aktywa cyfrowe. Jeżeli nie jest to możliwe, w celu dywersyfikacji można dodać podmioty powiązane zajmujące się półprzewodnikami i internetowymi transferami pieniężnymi.

Ze względu na szybki rozwój spektrum produktów blockchain indeks bazowy jest poddawany kwartalnym przeglądom i mogą być do niego dodawane nowe kwalifikujące się podmioty.

Główne czynniki ryzyka Crypto ETF

Icon

Występuje, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać).

Icon

Blockchain ETF może inwestować relatywnie wysoki wolumen swoich aktywów w mniejszą liczbę emitentów lub większą część swoich aktywów w jednego emitenta. W rezultacie zyski i straty z pojedynczej inwestycji mogą mieć większy wpływ na wartość aktywów netto Funduszu i mogą sprawić, że Fundusz będzie charakteryzował się większą zmiennością niż bardziej zdywersyfikowane fundusze.

Icon

Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, mniejszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowany asortyment produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych. Jest to kolejny czynnik ryzyka, który należy rozważyć, dokonując inwestycji w Blockchain ETF.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: