ETF Obligacje Korporacyjne

Możliwości uzyskania dochodu

Aby się rozwijać, podmioty gospodarcze muszą stale pozyskiwać kapitał. W tym celu korzystają z rynków obligacji. Takie emisje obligacji zazwyczaj oferowałyby wyższą stopę zwrotu w porównaniu z obligacjami rządowymi, aby zrekompensować ryzyko kredytowe. Po latach niskiej rentowności obligacje korporacyjne najwyraźniej odzyskały swój blask, gdy banki centralne zaczęły podnosić stopy procentowe. Jeśli chcesz inwestować w obligacje, rozważ ETF Obligacje Korporacyjne firmy VanEck, które stanowią narzędzie zintegrowane z ESG, umożliwiające inwestowanie w 40 największych i najbardziej płynnych obligacji w euro.

Corporate Bonds ETF - Header

VanEck iBoxx EUR Corporate UCITS ETF

  • Dostęp do 40 największych i najbardziej płynnych obligacji korporacyjnych denominowanych w euro Tylko obligacje z integracją ESG z ratingiem inwestycyjnym
TCBT

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: TCBT
ISIN: NL0009690247
TER: 0.15%
AUM: €35,6 Mln (na dzień 22-05-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Inwestorzy w ETF Obligacje Korporacyjne mogą stracić pieniądze aż do całkowitej wartości swojej inwestycji z powodu głównych czynników ryzyka, takich jak ryzyko branżowe lub kredytowe, ryzyko płynności i zmian stóp procentowych, jak opisano w kluczowych informacjach i prospekcie.

Dlaczego warto inwestować w ETF Obligacje Korporacyjne?

Potencjał dochodu przy historycznie umiarkowanym ryzyku

Obligacje korporacyjne oferują zazwyczaj wyższą rentowność niż obligacje rządowe. Dzieje się tak dlatego, że emitenci korporacyjni zazwyczaj muszą kompensować dodatkowe ryzyko kredytowe, które ponoszą w porównaniu z obligacjami skarbowymi.

Aby się rozwijać, duże podmioty gospodarcze muszą stale pozyskiwać kapitał. W tym celu korzystają z rynków obligacji. Wykorzystują kapitał do inwestowania w innowacje i ekspansję – jest to niezbędne paliwo w każdym biznesie. W zamian za to podmioty te zobowiązują się do wynagradzania inwestorów poprzez wypłatę kuponu, tj. odsetek od obligacji, a także do wykupienia go po określonym czasie.

Inwestując w obligacje korporacyjne, pomaga się tym podmiotom finansować ich rozwój.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne może być odpowiednią okazją dla inwestorów poszukujących:

  • Wyższej rentowności w porównaniu z obligacjami rządowymi
  • Regularnego dochodu
  • Dywersyfikacji ryzyka
  • Opcji jakości kredytowej

Inwestowanie w obligacje korporacyjne może być korzystne dla inwestorów z kilku powodów:

Dlaczego ETF Obligacje Korporacyjne firmy VanEck?

Nasze ETF Obligacje Korporacyjne to niskie koszty i wysoka jakość. Informacje na temat ryzyka związanego z inwestowaniem w ETF Obligacje Korporacyjne, w tym zmian stóp procentowych, ryzyka kredytowego i ryzyka płynności, można znaleźć w poniższej sekcji Czynniki ryzyka.

Dywersyfikacja sektora

Nasze ETF Obligacje Korporacyjne są zdywersyfikowane w szeregu sektorów:

Podmioty finansowe zapewniają szeroką gamę produktów i usług finansowych osobom fizycznym, przedsiębiorstwom i rządom oraz odgrywają kluczową rolę w gospodarce, ułatwiając przepływ środków pomiędzy oszczędzającymi a kredytobiorcami. Podmioty finansowe działają w takich sektorach jak bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie inwestycjami, usługi maklerskie i płatnicze.

JP Morgan2 jest wiodącą światową firmą świadczącą usługi finansowe posiadającą aktywa o wartości 2,6 biliona dolarów i historię sięgającą ponad 200 lat. Jej linie biznesowe obejmują bankowość inwestycyjną, usługi finansowe dla konsumentów i małych przedsiębiorstw, bankowość komercyjną, przetwarzanie transakcji finansowych i zarządzanie aktywami.


2 Część portfolio w dniu 31.05.2023 r.

Spółki działające w branży opieki zdrowotnej dostarczają produkty i usługi mające na celu poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi. Spółki działające w branży opieki zdrowotnej działają głównie w następujących obszarach: farmaceutyka, biotechnologia, sprzęt medyczny i usługi zdrowotne.

Novartis3 to szwajcarska spółka działająca w branży opieki zdrowotnej, operująca głównie w sektorze farmaceutycznym i biotechnologicznym. Jest to jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie. W jej portfolio znajdują się leki stosowane w leczeniu nowotworów, chorób układu krążenia i układu oddechowego, chorób autoimmunologicznych, chorób zakaźnych i rzadkich chorób genetycznych.

3 Część portfolio w dniu 31.05.2023 r.

Firmy z branży telekomunikacyjnej dostarczają usługi i infrastrukturę do przesyłania i wymiany informacji. Główne kierunki działalności spółek telekomunikacyjnych obejmują budowę i eksploatację infrastruktury sieciowej, sprzętu telekomunikacyjnego, bezprzewodowych usług transmisji danych, usług głosowych, świadczenie usług internetowych i innych usług transmisji danych.

Deutsche Telekom4 jest jedną z wiodących na świecie zintegrowanych firm telekomunikacyjnych, obsługującą 245 milionów klientów mobilnych w ponad 50 krajach. Dostarcza produkty i usługi w zakresie sieci stacjonarnych/szerokopasmowych, komunikacji mobilnej, Internetu i IPTV dla konsumentów oraz rozwiązania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla klientów korporacyjnych.

4 Część portfolio w dniu 31.05.2023 r.

Firmy z sektora motoryzacyjnego zajmują się projektowaniem, rozwojem, produkcją i sprzedażą pojazdów, a także powiązanych komponentów, części i usług.

Continental AG5 to niemiecka firma działająca głównie w segmencie motoryzacyjnym. Zajmuje się produkcją i rozwojem opon i wyrobów gumowych, technologii bezpieczeństwa, układów napędowych oraz innych części i technologii samochodowych. Continental obsługuje szeroką gamę klientów, w tym producentów samochodów osobowych, ciężarówek, autobusów, rowerów i motocykli, a także pojazdów budowlanych i pojazdów specjalnego przeznaczenia.

5 Część portfolio w dniu 31.05.2023 r.

Firmy transportowe zajmują się przepływem towarów i osób. Typowe działania i usługi świadczone przez firmy transportowe obejmują transport towarowy, pasażerski i publiczny, spedycję, logistykę, wynajem i leasing pojazdów.

Grupa DB6 jest wiodącym dostawcą w sektorze mobilności i logistyki i obejmuje przede wszystkim zintegrowany system kolejowy skupiający się na transporcie pasażerskim i towarowym w Niemczech. Jej dwie główne międzynarodowe spółki zależne to DB Schenker, zajmująca się logistyką międzynarodową, oraz DB Arriva, która świadczy usługi transportu publicznego w całej Europie.

6 Część portfolio w dniu 31.05.2023 r.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są odpowiedzialne za świadczenie i dystrybucję podstawowych usług dla klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych. Usługi te obejmują zazwyczaj wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej, zaopatrzenie i uzdatnianie wody, dystrybucję gazu ziemnego, ogrzewanie i gospodarkę odpadami.

E.ON7 jest niemieckim przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz dostarczaniem innych produktów i usług związanych z energią. Spółka produkuje energię elektryczną z lądowych i morskich farm wiatrowych, fotowoltaiki oraz źródeł magazynowania energii oraz kupuje energię od innych firm. E.ON obsługuje także sieci elektroenergetyczne i gazowe oraz prowadzi konserwację, naprawy i rozbudowę tych sieci, a także planuje, buduje, eksploatuje i zarządza aktywami wytwarzającymi energię odnawialną.

7 Część portfolio w dniu 31.05.2023 r.

Financials
Healthcare
Telecommunications
Automotive
Transportation
Utilities

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe odnosi się do prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez emitenta, co oznacza niespłacenie pożyczki lub niewywiązanie się ze zobowiązań finansowych. Takie zdarzenie spowodowałoby straty finansowe dla kredytodawcy lub wierzyciela. Wysokość potencjalnej straty będzie zależała od prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania i wskaźnika odzysku należności z obligacji.

Ryzyko kredytowe jest zwykle wyższe w przypadku podmiotów korporacyjnych niż w przypadku obligacji rządowych, ponieważ są one zabezpieczone wyłącznie przepływami pieniężnymi przedsiębiorstwa i dlatego są postrzegane jako bardziej ryzykowne. Spółki o wyższym postrzeganym poziomie ryzyka kredytowego byłyby zmuszone do oferowania wypłaty wyższych odsetek, aby zrekompensować większe prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania.

Potencjał dochodu

Historycznie rzecz biorąc, ETF Obligacje korporacyjne oferował wyższe stopy zwrotu w porównaniu z funduszem ETF Obligacje Rządowe

x
x

* Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Źródło: VanEck. Stopę zwrotu odzwierciedla najniższa możliwa stopa zwrotu [Yield-to-Worst].

Wyniki ETF Obligacje Korporacyjne

Źródło: VanEck. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników.

Top 10 jednostek

Nazwa jednostki Akcje % Aktywów
netto
Top 10 razem (%) 0,00

Główne czynniki ryzyka ETF Obligacje korporacyjne

Icon

Zmiany stóp procentowych mają istotny wpływ na wyniki emitowanych przez podmioty papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżenie oceny kredytowej może zwiększyć zakładany poziom ryzyka. Jest to jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę, inwestując w ETF Obligacje Korporacyjne.

Icon

Emitent papieru wartościowego, który jest w posiadaniu Funduszu, może nie być w stanie wypłacić wymagalnych odsetek lub spłacić kapitału. Jest to kolejny czynnik ryzyka, który należy wziąć pod uwagę, rozważając dokonanie inwestycji w ten ETF.

Icon

Niższa płynność oznacza, że może nie być wystarczającej liczby kupujących lub sprzedających, aby Fundusz mógł łatwo obracać inwestycjami. Jest to dodatkowy czynnik, który należy wziąć pod uwagę przed zainwestowaniem w ETF Obligacje Korporacyjne.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: