pl pl false false

ETF Ropa Naftowa

Środek do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz pomost dla zielonej transformacji

Oil Services ETF - Fund Overview

VanEck Oil Services UCITS ETF

  • Ekspozycja na zasoby naturalne o krytycznym znaczeniu Niezbędny środek do zachowania bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej Kluczowa rola podczas trwającej transformacji energetycznej Sprawdzone zabezpieczenie przed inflacją
OIHV

Ticker

Ticker

Ticker: OIHV
ISIN: IE000NXF88S1copy-icon
TER: 35bps
AUM: $22,5 Mln (na dzień 23-07-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 6

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7
Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko inwestowania w sektor naftowy, Ryzyko związane z paliwami kopalnymi, Ryzyko regulacyjne oraz Ryzyko koncentracji. Ryzyka te opisują następujące dokumenty: Główne czynniki ryzyka, Kluczowe informacje (KID) oraz Prospekt.

VanEck Oil Services UCITS ETF

VanEck Oil Services UCITS ETF inwestuje w podmioty działające w sektorze wydobywczym ropy naftowej. W portfelu znajduje się 25 jednostek notowanych na giełdzie w USA, które są klasyfikowane jako dostawcy usług naftowych. Fundusz przyjmuje podejście pure-play, w którym podmioty objęte funduszem muszą uzyskiwać co najmniej 50% przychodów z określonych operacji. Są to:

Produkcja, naprawa i konserwacja urządzeń używanych w wydobyciu i transporcie ropy naftowej. Mogą to być na przykład zbiorniki ciśnieniowe, rury, sprężarki, pompy i wiele innych.

Obecnie stosuje się wiele technik wiertniczych, z których każda charakteryzuje się inną specyfiką. Niektóre podmioty specjalizują się w oferowaniu najnowocześniejszych urządzeń i usług wiertniczych.

Usługi tego typu obejmują zarządzanie danymi energetycznymi, oceny możliwości wydobycia, badania geologiczne itp. Pomagają one zwiększyć efektywność wydobycia i zarządzania zasobami.

Drilling
Technology-Based Services

Dlaczego warto inwestować teraz w sektor naftowy?

W celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię, które rośnie na całym świecie, również w wyniku wzrostu liczby ludności, potrzebna jest nietypowa kombinacja źródeł energii. Ponadto trwająca zmiana w kierunku energii odnawialnej i gospodarki bezemisyjnej stwarza dodatkowe wyzwania: ambitne cele wyznaczone w Porozumieniu paryskim przesądzą o dużej zmianie w sektorze energetycznym. W tym kontekście tradycyjne paliwa kopalne, takie jak ropa naftowa i gaz, pomogą w przeprowadzeniu tej stopniowej transformacji i będą odgrywać ważną rolę w nadchodzących latach. Odnawialne źródła energii pozostają na razie drogie i są często trudno dostępne. Należy jednak zauważyć, że ogólnie ropa naftowa i paliwa kopalne wiążą się z szeregiem zagrożeń, w tym regulacyjnych.

Jak alokacja w sektor naftowy może wpłynąć korzystnie na portfel inwestycyjny?

Zasoby naturalne tradycyjnie zapewniały ochronę w czasach inflacji. W przypadku powszechnego wzrostu cen ropa zwykle podąża za wzrostem i na rynku obraca się nią po wyższych cenach. Mogą na tym skorzystać podmioty działające w sektorze naftowym, które są silnie skorelowane ze zmianami cen tego surowca naturalnego. Jest to szczególnie widoczne w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy bezprecedensowej spirali inflacji towarzyszył silny wzrost cen ropy. Oczywiście zmiany w przeszłości nie mogą być zbyt wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych trendów.


Źródło: VanEck, Bloomberg. Wykres przedstawia zmiany wskaźnika zmian cen w USA w ujęciu rocznym. Jest on powszechnie przyjmowany za miarę inflacji i ceny ropy (West Texas Intermediate).

Podmioty działające w sektorze naftowym tradycyjnie wykazują umiarkowanie niską korelację z szerokim rynkiem akcji. Może to pomóc osiągnąć większą dywersyfikację, szczególnie przydatną w przypadku spadków na szerokim rynku. Należy jednak zauważyć, że ryzyko giełdowe szerokiego rynku pozostaje problematyczną kwestią, której nie należy lekceważyć. Poniższy wykres przedstawia współczynnik korelacji między sektorem wydobycia ropy naftowej a rynkiem akcji w ostatnich latach.


Źródło: VanEck, Bloomberg.

Sektor wydobywczy ropy naftowej jest reprezentowany przez MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped Index, a rynek akcji – przez MSCI World.

Główne czynniki ryzyka funduszu Oil Services ETF

Icon

Fundusz będzie wrażliwy na ogólną kondycję podmiotów świadczących usługi naftowe i jego wyniki będą w większym stopniu uzależnione od tej kondycji. Rentowność podmiotów świadczących usługi naftowe jest skorelowana ze światowymi cenami energii, w tym wszystkich energii źródeł, oraz wydatkami na poszukiwanie i wydobycie. Cena energii, zyski podmiotów świadczących usługi naftowe oraz wartość papierów wartościowych tych spółek podlegają znacznym wahaniom. Podmioty świadczące usługi naftowe podlegają również ryzyku zmian kursów walut oraz cen ropy naftowej i gazu ziemnego, zmian cen usług energetycznych konkurencyjnych jednostek, zmian w globalnej podaży i popycie na ropę naftową i gaz ziemny, regulacji rządowych, nałożenia ograniczeń importowych, wydarzeń na świecie, negatywnego postrzegania, wyczerpywania się zasobów i ogólnych warunków gospodarczych, rozwoju alternatywnych źródeł energii, wysiłków na rzecz oszczędzania energii, rozwoju technologicznego i stosunków pracy, a także ryzykom rynkowym, gospodarczym, społecznym i politycznym krajów, w których spółki świadczące usługi naftowe mają siedzibę lub prowadzą działalność. Podmioty świadczące usługi naftowe działają w wysoce konkurencyjnej i cyklicznej branży, którą cechuje duża konkurencja cenowa.

Icon

Na wyniki podmiotów zaangażowanych w sektor paliw kopalnych może wpływać szereg czynników, w tym zmiany cen surowców, podaży i popytu na produkty lub usługi związane z paliwami kopalnymi oraz koszty poszukiwań, sprzętu, usług i produkcji. Wiele obszarów, w których wydobywa się paliwa kopalne lub na których znajdują się rury do transportu paliw kopalnych, może być niestabilnych politycznie, a konflikty w tych regionach mogą powodować gwałtowny wzrost cen paliw kopalnych. Ponadto przedsiębiorstwa z sektora paliw kopalnych mogą prowadzić działalność w istotnym zakresie na obszarach zagrożonych klęskami żywiołowymi (w tym zmianami charakterystyk fizycznych w wyniku zmian klimatycznych), niepokojami społecznymi, atakami terrorystycznymi czy szkodami środowiskowymi – wszystkie te czynniki mogą również zwiększyć niestabilność rynku. Mogą być również narażone na ryzyko poniesienia kosztów usuwania skutków wypadków, odpowiedzialności cywilnej, podatków, rządowych regulacji dotyczących prywatyzacji, uzgodnień dotyczących cen i dostaw oraz innych działań interwencyjnych, a także innych czynników społecznych i związanych z ładem korporacyjnym.

Icon

Zmiany istniejących regulacji lub opracowanie nowych przepisów mogą negatywnie wpłynąć na wartość inwestycji w przemysł naftowy. Ponadto trwający proces przejścia na odnawialne źródła energii może przyspieszyć zmiany regulacyjne, wpływając tym samym na podmioty zaangażowane w działalność związaną z ropą naftową i paliwami kopalnymi.

Icon

Aktywa Funduszu mogą być skoncentrowane w określonym sektorze, branży lub ich grupie w takim zakresie, w jakim Indeks koncentruje się w tym sektorze, branży lub ich grupie. W związku z tym Fundusz może być narażony na to ryzyko z uwagi na fakt, że warunki ekonomiczne, polityczne lub inne mające negatywny wpływ na odpowiedni sektor lub branżę będą miały negatywny wpływ na wyniki Funduszu w większym stopniu, niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w więcej niż jeden sektor lub branżę.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: