pl pl false false

ETF Złoto

Blask złota w dobrych i złych czasach

ETF Złoto ma uzyskać dostęp, w zróżnicowany sposób, do szerokiego wyboru wiodących firm wydobywających złoto i srebro. Sprawdzone historyczne zabezpieczenie przed inflacją i bezpieczna przystań dla inwestorów w czasach zawirowań. Możliwość wyboru pomiędzy bardziej dojrzałymi lub młodszymi firmami.

Oferujemy dwa fundusze ETF związane ze złotem

Nasze fundusze ETF Złoto i Złoto Junior zapewniają możliwość wyboru sposobu inwestowania. Pierwszy z nich zapewnia ekspozycję na podmioty wydobywające złoto o ugruntowanej pozycji, drugie – większą ekspozycję na obszary poszukiwań i większą wrażliwość na cenę złota.

Czy ETF Złoto może być bezpieczną przystanią dla inwestorów?

Z historycznego punktu widzenia złoto zapewniało najlepszą ochronę przed spadkami na giełdzie oraz zjawiskiem czarnego łabędzia w ciągu ostatnich 50 lat. Podczas sześciu wielkich krachów giełdowych w tym okresie cena złota rosła lub utrzymywała się na względnie stałym poziomie. ETF Złoto może zapewnić możliwość wykorzystania tej właściwości metalu szlachetnego.

Magazyn wartości

Złoto jest skarbnicą wartości od tysięcy lat – także w ostatnim stuleciu. Podczas gdy od 1913 r. inflacja obniżyła o 96% wartość dolara amerykańskiego, będącego światową walutą rezerwową, złoto tylko zyskuje na wartości.

Źródło: Bloomberg, Bank Rezerwy Federalnej w St. Louis, VanEck. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników.

W przeszłości złoto pełniło funkcję bezpiecznej przystani

5 największych spadków wartości akcji od 1970 r.

Należy pamiętać, że podmioty wydobywające złoto są kapitałem własnym i w przeszłości miały na nie znaczny wpływ spadki na giełdach.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Źródło: Analiza VanEck, na podstawie danych Bloomberg. Dane na okres od 1.01.1970 r. do 16.04.2024 r. Kapitał reprezentowany jest przez MSCI World Net Total Return USD Index. Złoto według LBMA Gold Price PM USD Index.

Złoto stanowiło w przeszłości zabezpieczenie przed inflacją

Cena złota zmieniała się zgodnie z (odwróconymi) realnymi stopami procentowymi, które odzwierciedlają oczekiwania inflacyjne.

Cena złota a realne stopy procentowe

Źródło: Bloomberg, Bank Rezerwy Federalnej w St. Louis, VanEck. Dane na okres od 01.01.1982 r. do 01 marca 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników.

Złoto tradycyjnie wykazywało ograniczoną korelację z innymi klasami aktywów, wzmacniając w ten sposób swoją funkcję dywersyfikacji w ramach portfela.


Korelacja złota z innymi klasami aktywów

Źródło: Światowa Rada Złota.

Złoto reprezentowane przez LBMA Gold Price PM USD Index, kapitał USA przez MSCI US Total Return Index, kapitał rynków wschodzących przez MSCI EM Total Return Index, towary przez Bloomberg Commodities Total Return Index, kapitał rynków rozwiniętych poza USA przez MSCI World bez US Total Return Index, amerykański rynek obligacji przez Bloomberg Barclays US Bond Aggregate, globalne obligacje rządowe bez USA przez Bloomberg Barclays Global Treasury bez USA.

Korelacja obliczona na podstawie tygodniowych zwrotów od 28.03.2014 do 31.03.2024.

Okazja do inwestowania ETF Złoto

Alokując środki w ETF Złoto, inwestorzy mogą skorzystać z potencjału wzrostu spółek wydobywających złoto. Wynika to z nowych poszukiwań i odkryć złota oraz zróżnicowanego i stabilnego popytu. Złoto w rzeczywistości charakteryzuje się kilkoma zróżnicowanymi źródłami popytu, które okazały się odporne w czasie.

Popyt na złoto był historycznie zróżnicowany i odporny. Złoto jest bowiem szeroko stosowane w biżuterii i urządzeniach technologicznych, a także często utrzymywane jako rezerwa przez banki centralne na całym świecie. Co więcej, wielu inwestorów postrzega je jako bezpieczną przystań i zabezpieczenie swoich portfeli przed inflacją, widząc w ten sposób wyraźne uzasadnienie inwestycyjne dla tego metalu szlachetnego. Wszystkie te przypadki użycia podkreślają solidność popytu na złoto, a ETF Złoto może z niego potencjalnie skorzystać.


Zróżnicowany popyt na złoto

Źródło: Światowa Rada Złota, popyt mierzony w tonach metrycznych.

Gold Miner Premium/Discount na złoto

Spółki wydobywające złoto są notowane ze znacznym dyskontem w stosunku do złota w czasie, gdy bilanse, generowanie przepływów pieniężnych i strategie alokacji kapitału nigdy nie były silniejsze.

Źródło: Scotiabank. Dane na marzec 2024 r. Premium/Discount" reprezentowane przez średnią różnicę procentową między bieżącą ceną złota a ceną wymaganą przez modele spółek Scotiabank do osiągnięcia wartości aktywów netto na akcję równej bieżącej cenie akcji każdej spółki bazowej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.

ETF Złoto zapewnia same korzyści

Fundusz ETF Złoto zapewnia ekspozycję na czołowe światowe podmioty wydobywające złoto i srebro zamiast bezpośredniego posiadania tych metali szlachetnych. Zyski z ich akcji są skorelowane z cenami złota i srebra, ale mają one również inne zalety.

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Złoto

Icon

Fundusze podmiotów wydobywających złoto będą reagować na zmiany w ogólnej kondycji podmiotów zajmujących się wydobyciem rud złota i srebra, a ich wyniki będą w większym stopniu zależeć od tej kondycji.

Icon

Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, mniejszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowany asortyment produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych. Jest to jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę, rozważając inwestycję w ETF Złoto.

Icon

Na podmioty zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów podstawowych mogą negatywnie wpływać zmienne wydarzenia na świecie, warunki polityczne i ekonomiczne, wytyczne w zakresie oszczędzania energii, polityka środowiskowa, zmienność cen towarów, zmiany kursów walutowych, wprowadzenie mechanizmów kontroli importu, wzrost konkurencji, wyczerpywanie się zasobów oraz ustalenia dotyczące stosunków pracy.

Icon

Wartość inwestycji i dochodów z nich płynących, a zatem wartość dochodów z jednostek, może spadać lub rosnąć i inwestor może nie odzyskać zainwestowanego kapitału. Ekspozycja Funduszy ETF jest oparta na wynikach walorów Indeksu, który z kolei jest narażony na ogólne zmiany rynkowe (zarówno negatywne, jak i pozytywne). Ceny walorów w ETF Złoto podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkom wartości.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: