pl pl false false

ETF Żywność

Inwestycje w bardziej zrównoważony styl życia

VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF

  • Dzięki Food ETF zainwestuj w wieloletni proces transformacji systemu żywności Skorzystaj z nadchodzącej transformacji systemu żywności i rolnictwa Zaprojektowany w sposób zrównoważony, aby skupić się na podmiotach typu pure-play Możliwość inwestycji w jednostki ukierunkowane na ochronę środowiska dzięki Food ETF Dywersyfikacja wśród istotnych graczy w sektorze kosmicznym Artykuł 9 SFDR

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: VEGI
ISIN: IE0005B8WVT6copy-icon
TER: 0,45%
AUM: $7,0 Mln (na dzień 16-07-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 9

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko rynków wschodzących i Ryzyko koncentracji sektorowej. Ryzyka te opisują następujące dokumenty: Główne czynniki ryzyka, Kluczowe informacje oraz prospekt.

Razem z funduszem VanEck ETF Żywność zainwestuj w przyszłość żywności

Wygląda na to, że potrzeba wyżywienia rosnącej populacji przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu rolnictwa na środowisko zmieni podejście do produkcji żywności. Naukowcy wymyślają nowe sposoby, by produkować więcej żywności przy mniejszych nakładach. Fundusz w sposób zrównoważony inwestuje w podmioty wykorzystujące nowe technologie w celu „wyżywienia świata”.

Potężne siły napędzające transformację

Bez daleko idących zmian w rolnictwie i produkcji żywności świat nie będzie w stanie zatrzymać marszu ku katastrofie ekologicznej. Już teraz sektor ten jest głównym emitentem gazów cieplarnianych. W szerokim zakresie wyrządza szkody środowisku naturalnemu również na inne sposoby. Wraz ze wzrostem światowej populacji system produkcji żywności zaczyna podlegać przemianom pod wpływem potężnych oddziaływań.

Inwestowanie w innowatorów w zakresie zrównoważonej żywności

Wybierając podmioty skupione na sektorze spożywczym, fundusz VanEck ETF Żywność dąży do generowania zysków dla inwestorów. Charakter transformacji systemu żywności przynosi również wyraźne korzyści ESG.

Technologia jest kluczem do zmniejszenia szkód wyrządzanych przez rolnictwo w środowisku. W porównaniu do mięsa pochodzenia zwierzęcego, mięso pochodzenia roślinnego ogranicza emisje o 90%, zużywa o 46% mniej energii, a także o 99% mniej ziemi i wody.2Temat przyszłości żywności staje się zatem coraz bardziej istotny w dzisiejszym świecie i stanowi sedno funduszu ETF Żywność firmy VanEck. 

Gazy cieplarniane emitowane przez wybrane produkty rolne

Gazy cieplarniane emitowane przez różne produkty

Produkty mięsne o najwyższej emisji gazów cieplarnianych

2 Źródło: ourworldindata.org, Poor & Nemecek. Analiza na rok 2018, z wykorzystaniem danych z roku 2010.

Wymagania dotyczące tradycyjnych gruntów rolnych są zbyt wysokie, aby można było zachować zrównoważony charakter. Rozwiązanie? Automatyzacja, zaawansowane dane i efektywne praktyki rolnicze.

Czujniki podczerwieni na dronach mogą wskazywać obszary problematyczne

Rewolucja automatyzacji w rolnictwie

Źródło: Uniwersytet Purdue

Produkcja nawozów azotowych wymaga paliw kopalnych, a inne substancje chemiczne stosowane w rolnictwie mogą być rakotwórcze. Odpowiedź? Nawozy produkowane z wykorzystaniem zielonego wodoru i energii odnawialnej, w połączeniu z biologiczną ochroną upraw.

Zużycie nawozów azotowych

Stosowanie nawozów azotowych w poszczególnych krajach

Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Ourworldindata.org. Do 2014 r. na podstawie ostatnich dostępnych danych.

Fundusz ETF Żywność monitoruje wpływ na środowisko

Strategia oparta jest na wbudowanym mechanizmie preferencji podmiotów, które mierzą, monitorują i raportują swój wpływ na środowisko.

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Żywność

Icon

Ze względu na to, że Fundusz inwestuje całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, jego ekspozycja na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem zwrotów osiąganych przez Fundusz, a wartość niektórych walut obcych może podlegać znacznym wahaniom. Jest to czynnik, który należy wziąć pod uwagę, inwestując w fundusz ETF Żywność.

Icon

Aktywa ETF mogą być skoncentrowane w jednym (jednej) lub kilku określonych sektorach lub branżach. Fundusz ETF Żywność może być narażony na ryzyko z uwagi na fakt, że zdarzenia ekonomiczne, polityczne lub inne mające negatywny wpływ na odpowiednie sektory lub branże będą miały negatywny wpływ na wyniki Funduszu w większym stopniu, niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w wielu sektorach lub branżach. 

Icon

Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, mniejszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowany asortyment produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych. Jest to dodatkowy czynnik, który należy wziąć pod uwagę, inwestując w ETF Żywność.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: