Inwestuj w nieruchomości

Video: Inwestowanie w nieruchomości

Pawel Kielkowski

click-to-view-youtube-video

Inwestorzy – w obszarze swoich finansów – mają do dyspozycji wiele różnych opcji inwestycyjnych, a inwestowanie w nieruchomości jest jedną z nich. W ramach naszej serii dotyczącej Inwestowania dla początkujących przyjrzymy się, jak inwestować w nieruchomości, aby pomnożyć swój majątek:

 1. Inwestowanie w nieruchomości: Plusy
 2. Jak inwestować w nieruchomości
 3. Notowane papiery wartościowe związane z nieruchomościami (akcje podmiotów rynku nieruchomości)
 4. Wniosek: Należy rozważyć fundusze ETF inwestujące w nieruchomości.

Zaczynajmy!

Inwestowanie w nieruchomości: Plusy

Nieruchomości są często określane mianem betonowego złota, ponieważ oznaczają bezpieczeństwo i zachowanie wartości. Inwestorzy zawsze szukają rozwiązań zabezpieczających przed inflacją, zwłaszcza w czasach, gdy banki centralne prowadzą ekspansywną politykę pieniężną. Do inwestowania w nieruchomości motywują również nieznaczne zmiany wartości oraz atrakcyjne wypłaty dochodu, np. z tytułu najmu.

Inwestowanie w nieruchomości może przynieść szereg korzyści:

 • Długoterminowa rentowność.
 • Zabezpieczenie przed inflacją
 • Dywersyfikacja w stosunku do tradycyjnych klas aktywów, takich jak gotówka, akcje i obligacje.
 • Dochody i wypłaty z tytułu opłat czynszowych, przy czym mogą być one wyższe niż w przypadku innych klas aktywów.

Zalety inwestowania w nieruchomości
Źródło: VanEck.


Jak inwestować w nieruchomości

swipe
  Definicja Plusy Minusy
Nieruchomości (betonowe złoto) Zakup domu lub mieszkania do zamieszkania lub wynajmu
 • Współdecydowanie
 • Możliwe korzyści podatkowe
 • Możliwe wyższe zyski
 • Możliwość zastosowania dźwigni kredytowej
 • Wysokie wydatki (naprawy, zmiana lokatorów itp.)
 • Wysokie koszty nabycia (pośrednik, podatek od przeniesienia własności, notariusz itp.)
 • Środki finansowe zablokowane na długi okres
 • Ryzyko klastrowe
 • Wymagane wysokie nakłady inwestycyjne
Akcje podmiotów z rynku nieruchomości/REIT Inwestycja w akcje podmiotów z branży nieruchomości
 • Wysoka dostępność pieniędzy
 • Niewielki poziom podejmowanych wysiłków
 • Niskie koszty
 • Możliwe niskie nakłady inwestycyjne
 • Niski poziom współdecydowania
 • Brak możliwości wykorzystania dźwigni kredytowej
Obligacje hipoteczne Nabycie obligacji korporacyjnej bezpośrednio związanej z nieruchomością
 • Wysoka dostępność środków finansowych (jeżeli są przedmiotem obrotu na giełdzie)
 • Niewielki poziom podejmowanych wysiłków
 • Niskie koszty
 • Zabezpieczenie długu
 • Niski poziom współdecydowania
 • Brak możliwości wykorzystania dźwigni kredytowej
Otwarte fundusze nieruchomości Zakup jednostek uczestnictwa w funduszu zainwestowanych w różne projekty nieruchomościowe, które można sprzedać w dowolnym momencie
 • Stosunkowo wysoka dostępność środków finansowych
 • Niewielki poziom podejmowanych wysiłków
 • Możliwy szeroki zasięg
 • Możliwe częściowo niskie nakłady kapitałowe
 • Niski poziom współdecydowania
 • Brak możliwości wykorzystania dźwigni kredytowej
 • Wyższe koszty
Zamknięte fundusze nieruchomości Zakup jednostek uczestnictwa w funduszu, które są inwestowane w określone projekty nieruchomościowe i mogą być sprzedane tylko po spełnieniu określonych warunków
 • Niewielki poziom podejmowanych wysiłków
 • Możliwy szeroki zasięg
 • Możliwe korzyści podatkowe
 • Niski poziom współdecydowania
 • Brak możliwości wykorzystania dźwigni kredytowej
 • Wyższe koszty
 • Środki finansowe zablokowane na długi okres
Crowdinvesting w nieruchomości Zrzeszenie wielu inwestorów prywatnych inwestujących w indywidualne projekty nieruchomościowe.
 • Niewielki poziom podejmowanych wysiłków
 • Niskie koszty
 • Możliwe niskie nakłady inwestycyjne
 • Brak korzyści podatkowych
 • Brak możliwości wykorzystania dźwigni kredytowej
Fundusze ETF inwestujące w nieruchomości. Nabycie zdywersyfikowanego portfela walorów podmiotów inwestujących bezpośrednio w nieruchomości.
 • Wysoka dostępność pieniędzy
 • Niewielki poziom podejmowanych wysiłków
 • Niskie koszty
 • Przejrzystość
 • Możliwy szeroki zasięg
 • Możliwe niskie nakłady inwestycyjne
 • Niski poziom współdecydowania
 • Brak możliwości wykorzystania dźwigni kredytowej

Inwestuj w fundusze nieruchomości

Dla wielu osób inwestowanie w nieruchomości kojarzy się z zakupem nieruchomości w celach inwestycyjnych, np. budynku mieszkalnego lub nawet nieruchomości komercyjnej przeznaczonej na wynajem. Ale są inne opcje.

Chociaż jest to mniej znane, w nieruchomości można również inwestować za pośrednictwem funduszu powierniczego. Na rynku działa szereg różnych typów funduszy nieruchomości, jak również funduszy ETF inwestujących w nieruchomości. W przypadku niektórych z nich inwestycja może zostać zablokowana na długi czas. W innych minimalna kwota inwestycji jest bardzo wysoka.

Ze względu na gwałtowny wzrost cen na rynku nieruchomości większość ludzi nie jest w stanie skorzystać z tego boomu poprzez bezpośrednie inwestycje. Fundusze ETF nieruchomości dają możliwość inwestowania w nieruchomości nawet przy niewielkich kwotach i charakteryzują się znacznie wyższą elastycznością w porównaniu z tradycyjnym zakupem nieruchomości. Fundusze te wykorzystują łatwy dostęp do rynku kapitałowego, aby ułatwić inwestowanie w nieruchomości, w przeciwieństwie do tradycyjnego zakupu domu lub mieszkania, który wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami ogólnymi. Negocjacje ceny zakupu, poświadczenie notarialne, wpis do ksiąg wieczystych, a nawet poszukiwanie najemców nie są tutaj konieczne.

W celu inwestowania w nieruchomości, pasywne fundusze ETF nieruchomości stanowią atrakcyjną alternatywę dla aktywnie zarządzanych funduszy nieruchomości. Wynika to z faktu, że pobierają one wyższe opłaty, często blokują zainwestowany kapitał na długi czas i mogą wymagać bardzo wysokiej minimalnej inwestycji. W porównaniu z aktywnie zarządzanymi funduszami nieruchomości fundusze ETF inwestujące w nieruchomości charakteryzują się większą płynnością, elastycznością i niższymi kosztami. Więcej informacji o nieruchomościach można również znaleźć na zewnętrznych stronach brokera nieruchomości online 1822direkt.

Inwestowanie w notowane na giełdzie akcje podmiotów z rynku nieruchomości (REITs)

Notowane akcje podmiotów z rynku nieruchomości obejmują jednostki, które inwestują głównie w nieruchomości i których akcje znajdują się w obrocie giełdowym. Takie udziały w nieruchomościach są często określane jako Real Estate Investment Trusts lub REITs. W różnych publikacjach finansowych często można spotkać się z terminami takimi jak fundusze REIT, REIT ETF czy inwestycje REIT.

REIT jest podmiotem, który posiada jedną lub więcej nieruchomości przynoszących dochód. 

Fundusze REIT są często zwolnione z płacenia podatków od zysków operacyjnych, aby uniknąć podwójnego opodatkowania inwestorów. Kupując udział w tego typu podmiocie, kupuje się udział w portfelu nieruchomości.

Struktura, proces i inwestorzy: Jak działają REIT
Źródło: VanEck.

Istnieją dwa rodzaje funduszy REIT – notowane na giełdzie, znane także jako REIT-y giełdowe, oraz REIT-y nienotowane na giełdzie. Nienotowane REIT-y nie są notowane na giełdzie, ale stanowią jedną z dostępnych opcji inwestycyjnych.


Zalety notowanych na giełdzie funduszy nieruchomości

Notowane na giełdzie fundusze nieruchomości oferują szereg korzyści z inwestowania w nieruchomości w porównaniu z ich nienotowanymi odpowiednikami:

 • Płynność: Ze względu na notowanie akcji nieruchomości można wejść i wyjść z inwestycji w dowolnym momencie, gdy giełda jest otwarta i oferowane są kursy kupna i sprzedaży.
 • Niska minimalna wielkość inwestycji: Minimalna inwestycja jest bardzo mała i odpowiada cenie jednostki uczestnictwa (akcji), która zwykle wynosi kilkadziesiąt euro.
 • Inwestowanie w nieruchomości zapewnia dywersyfikację według krajów: Akcje nieruchomości oraz fundusze ETF inwestujące w nieruchomości zwykle obejmują swoim zasięgiem określony region. Inwestowanie w różne akcje nieruchomości pozwala zdywersyfikować inwestycje w różnych sektorach i obszarach geograficznych.
 • Dywersyfikacja sektorowa: Aspektem Inwestowania w nieruchomości jest dywersyfikacja. Na całym świecie notowanych jest kilkaset akcji nieruchomości. Na przykład istnieją jednostki zajmujące się nieruchomościami, które specjalizują się w określonym sektorze:
  • Budynki mieszkalne
  • Obiekty biurowe
  • Centra handlowe
  • Obszary logistyczne
  • Fabryki
  • i wiele więcej

Inwestowanie w nieruchomości poprzez notowane na giełdzie akcje nieruchomości oraz fundusze ETF inwestujące w nieruchomości wiąże się oczywiście z ryzykiem, takim jak:

 • Ryzyko rynkowe: Na inwestycje w walory podmiotów z branży nieruchomości może mieć wpływ rozwój sytuacji oraz zmiany na rynkach kapitałowych, w szczególności w odniesieniu do stóp procentowych.
 • Ryzyko koncentracji: Nieruchomości bazowe mogą być skoncentrowane w określonych regionach, sektorach lub walutach. W związku z tym walory podmiotów z branży nieruchomości mogą być szczególnie podatne na lokalne zmiany gospodarcze, rynkowe lub polityczne.
 • Ryzyko walutowe: Na wartość inwestycji mogą negatywnie wpływać wahania kursów walut.

Wniosek: Przy inwestowaniu w nieruchomości należy rozważyć fundusze ETF nieruchomości.

Inwestowanie w nieruchomości nie jest skomplikowane. Dla inwestorów, którzy nie chcą poświęcać czasu na poszukiwanie odpowiednich akcji nieruchomości, istnieje możliwość zakupu ETF nieruchomości (exchange traded fund), który inwestuje w udziały w nieruchomościach.

Może to zapewnić inwestorom łatwy dostęp do inwestycji w nieruchomości oraz zdywersyfikować ich aktywa i finanse:

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: