Inwestuj w akcje

Video: Inwestuj w akcje

Pawel Kielkowski

click-to-view-youtube-video

Inwestorzy mają do dyspozycji szereg opcji inwestycyjnych, przy czym opcja inwestycji w akcje na giełdzie jest popularnym wyborem w ramach finansów osobistych. W naszym cyklu publikacji na temat inwestowania dla początkujących chcemy przyjrzeć się akcjom. W tym artykule omówimy następujące zagadnienia:

 1. Co to są akcje?
 2. Co to są udziały?
 3. Po co są akcje?
 4. Jakie są korzyści i zagrożenia związane z inwestowaniem w akcje?
 5. Na czym opiera się stopa zwrotu przy inwestowaniu w akcje?
 6. Kiedy akcja jest wyceniana po atrakcyjnym kursie na giełdzie?
 7. Jak zaprojektować swój portfel inwestycyjny?
 8. Jak inwestować w akcje na giełdzie?
 9. Porównanie zalet i wad inwestycji w akcje
 10. Zbuduj swój portfel akcji z VanEck

Zaczynajmy!

Co to są akcje?

Gdy inwestujesz środki finansowe i inwestujesz w akcje, stajesz się właścicielem części danego podmiotu. Na przykład spółka podjęła decyzję o sprzedaży 1 mln swoich akcji, a Ty kupujesz 1000 tych akcji na giełdzie. Oznacza to, że stajesz się właścicielem jednej tysięcznej części tej spółki. Przysługuje Ci prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, a także prawo do jednej tysięcznej zysku podzielonego spółki w formie dywidendy.


Co to są udziały?

Pojęcia „akcje” i „udziały” są często mylone. W pewnym sensie można je stosować zamiennie. Kiedy mówimy o tym, w akcje, inwestorzy zazwyczaj mają na myśli posiadanie akcji różnych jednostek. Kiedy mówimy o „udziałach”, zwykle mamy na myśli udziały lub akcje danej spółki.

Po co są akcje?

Jednostki znajdujące się w fazie rozruchu lub wzrostu zazwyczaj potrzebują kapitału. Pożyczkodawcy, tacy jak banki, zazwyczaj są skłonni zapewnić ten kapitał tylko w ograniczonym zakresie w formie pożyczek/kredytów. Banki zazwyczaj naliczają wysokie oprocentowanie takich pożyczek/kredytów. Dlatego akcje stanowią dla spółek alternatywę pozyskania kapitału dłużnego.

Schemat, w jaki spółka może uzyskać dostęp do kapitału, aby kontynuować swój rozwój.

Schemat, w jaki spółka może uzyskać dostęp do kapitału, aby kontynuować swój rozwój.

Źródło: VanEck.

Sprzedaż akcji spółki wnosi do niej „świeży pieniądz”, który można przeznaczyć na jej rozwój. Spółka wypłaca akcjonariuszom dywidendę, gdy osiąga zysk, natomiast nie ma takiego obowiązku, gdy ponosi stratę. W przypadku pożyczki/kredytu z banku jednostki muszą spłacać kapitał wraz z odsetkami niezależnie od tego, czy osiągają zyski, czy nie. Oczywiście nie tylko spółki czerpią korzyści z akcji i rynków kapitałowych. Inwestowanie w akcje pomaga inwestorom indywidualnym w powiększaniu majątku.

Jakie są korzyści i zagrożenia związane z inwestowaniem w akcje?

Inwestując w akcje, stajesz się akcjonariuszem, a więc właścicielem niewielkiej części danego podmiotu. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość czerpania korzyści z zysków tego podmiotu w postaci dywidendy. Ale oznacza to również, że przyjmujesz odpowiedzialność za ryzyko. Jeżeli podmiot ogłosi niewypłacalność, w pierwszej kolejności swoje pieniądze odzyskają wierzyciele, a nie udziałowcy (akcjonariusze). Oznacza to, że możesz stracić kapitał zainwestowany w akcje.

Porównajmy akcje z inną formą inwestycji – kontem oszczędnościowym. W przypadku konta oszczędnościowego bank wypłaca odsetki od środków znajdujących się na koncie według określonej stopy procentowej. Jest to tak zwana inwestycja o stałym dochodzie, ponieważ stopa procentowa pozostaje niezmienna w czasie. Konta oszczędnościowe są uważane za inwestycję o niskim ryzyku finansowym, ponieważ nie są uzależnione od takich czynników, jak spowolnienie gospodarcze, które mogłoby wpłynąć na zyski i dywidendy spółki oraz zmienić wartość jej akcji.

Jednak te inwestycje o stałym dochodzie oferują zazwyczaj stosunkowo niskie stopy zwrotu. Z drugiej strony, akcje są bardziej ryzykowną klasą aktywów, ale oferują stosunkowo wyższe zyski z inwestycji (w dłuższym okresie). Oczywiście nie jest to pewne, a na bazie wyników z przeszłości wiadomo, że nawet szeroko zdywersyfikowane portfele akcji mogą wykazywać ujemne stopy zwrotu przez kilka lat.

Korzyści z inwestycji w akcje to dywidendy i wzrosty kursów akcji – natomiast związane z nimi ryzyka to znaczne straty oraz stałe stopy dywidend.

Korzyści z inwestycji w akcje to dywidendy i wzrosty kursów akcji – natomiast związane z nimi ryzyka to znaczne straty oraz stałe stopy dywidend.

Źródło: VanEck. Ilustracja ta ma na celu jedynie przedstawienie wybranych (najważniejszych) rodzajów ryzyka związanego z akcjami i nie może zastąpić pełnej ich listy. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z doradcą finansowym.

Na czym opiera się stopa zwrotu przy inwestowaniu w akcje?

Zysk lub stopa zwrotu z akcji składa się z dwóch elementów – dywidendy i wzrostu kursu. Dywidenda to część zysku, którą spółka dzieli się z akcjonariuszami, ale nie wszystkie spółki wypłacają dywidendę. VanEck oferuje VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF, czyli akcyjny fundusz ETF (exchange-traded equity fund), który inwestuje w podmioty wypłacające stosunkowo wysokie dywidendy.

Niektóre podmioty wolą realizować zyski poprzez reinwestowanie ich w swój przyszły rozwój. W przypadku tych podmiotów można osiągnąć zysk kapitałowy, jeżeli uda się sprzedać akcje po cenie wyższej (kursie wyższym) niż przy dokonywaniu inwestycji. Wzrost kursu cen może nastąpić, gdy podmiot zwiększył swoją rentowność, poprawiły się nastroje na giełdzie lub gdy popyt na akcje przewyższa podaż.

Oczywiście działa to również w drugą stronę, gdy podmioty generują straty. W przypadku spadku zysków danego podmiotu lub pogorszenia się sytuacji na rynku akcji inwestor może ponieść stratę na kursie.

Kiedy akcja jest wyceniana po atrakcyjnym kursie na giełdzie?

Bez względu na to, co kupujemy, jako konsumenci zawsze szukamy najlepszego produktu po możliwie najniższej cenie. Inwestując w akcje, trudno jest określić, czy dana akcja jest wyceniona po atrakcyjnym kursie, czy nie. Często analizuje się stosunek ceny akcji do zysku na akcję, który znany jest również jako wskaźnik cena/zysk (wskaźnik P/E).

Niektórzy analitycy finansowi twierdzą, z grubsza mówiąc, że akcja jest wyceniana po korzystnym kursie, jeżeli wskaźnik ten jest poniżej 15. Z drugiej strony, jeżeli wartość ta jest wyższa niż 15, kurs akcji uważa się za zawyżony. Nie zawsze jednak wskazuje on, jak będą zachowywały się akcje.

Na przykład akcje firm Google, Tesla i Amazon w ciągu pierwszych kilku lat wydawały się przecenione, ponieważ ponosiły straty. Ostatecznie jednak inwestowanie w te akcje okazało się niezwykle dochodowe. Ponadto wskaźniki P/E w europejskim sektorze finansowym kształtowały się w ostatnich latach znacznie poniżej 15, ale niekoniecznie oznaczało to wyższe stopy zwrotu.

Podkreśla to znaczenie dywersyfikacji inwestycji w portfelu akcji w różnych sektorach. Mówiąc prościej, oznacza to, że inwestując w akcje, nie należy stawiać wszystkiego na jedną kartę.

Jak zaprojektować swój portfel inwestycyjny?

Portfel inwestycyjny to po prostu zbiór akcji lub udziałów w kilku podmiotach. Mówiąc o inwestycjach w papiery wartościowe, zasadniczo mamy na myśli zakup udziałów. Istnieją też inne rodzaje inwestycji, na przykład obligacje, nieruchomości, towary, takie jak złoto, oraz waluty, takie jak euro czy nawet bitcoin. Te opcje, a także sposoby wykorzystania funduszy ETF w portfelu inwestycyjnym, zostaną jednak omówione w innych artykułach.

Generalnie zalecanym podejściem jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Dywersyfikacja pozwala zmniejszyć ryzyko bez konieczności rezygnacji z zysków. Jeżeli zainwestowano w wiele podmiotów i jeden z nich stanie się niewypłacalny, to w ramach zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego będzie to mniej bolesne niż w przypadku, gdyby niewypłacalny podmiot był jedyną inwestycją.

W walory można inwestować na różne sposoby i w sposób zdywersyfikowany:

 • Inwestuj w walory różnych podmiotów.
 • Inwestuj w walory podmiotów z różnych sektorów. (np. energetyka, nieruchomości, opieka zdrowotna itp.)
 • Inwestuj w walory podmiotów z różnych krajów.

Jak inwestować w akcje na giełdzie?

Osoby, które nie znają się na finansach i rynku kapitałowym, zastanawiają się zapewne, jak inwestować w akcje. Ogólnie rzecz biorąc, walory poszczególnych podmiotów można kupić bezpośrednio na giełdzie, można też wybrać do swojego portfela fundusze powiernicze lub fundusze typu ETF (exchange-traded fund). Z reguły najłatwiejszym pierwszym krokiem jest rejestracja online u maklera. Można skorzystać z usług doradcy finansowego lub inwestować w walory na podstawie własnych analiz. Możliwe jest także połączenie obu tych metod.

Chociaż można inwestować w walory jednego podmiotu, zaleca się również rozważenie funduszy powierniczych i kapitałowych funduszy ETF, ponieważ te rodzaje inwestycji cechuje wyższa dywersyfikacja. Oba rodzaje funduszy – dzięki zaangażowaniu w kilka podmiotów i sektorów – mogą zmniejszyć ogólne ryzyko w portfelu inwestycyjnym. Jeżeli jeden z podmiotów w funduszu osiągnie gorsze wyniki, wyniki innych mogą się poprawić lub pozostać stabilne, co pozwoli zminimalizować straty i potencjalnie zmaksymalizować zyski.

Fundusze powiernicze i akcyjne fundusze ETF mają wiele cech wspólnych. Główne różnice polegają jednak na sposobie zarządzania tymi funduszami oraz ich kupna i sprzedaży. Fundusz powierniczy jest zazwyczaj aktywnie zarządzany przez zarządzającego funduszem, który kupuje lub sprzedaje aktywa funduszu w celu maksymalizacji zysku na rzecz inwestorów. Jako że fundusze te są aktywnie zarządzane, inwestorzy ponoszą zazwyczaj znacznie wyższe opłaty niż w przypadku inwestowania w fundusze ETF poprzez rynek kapitałowy.

Akcyjne fundusze ETF są zazwyczaj zarządzane pasywnie, co oznacza, że inwestor nie musi ponosić kosztów związanych z aktywnym zarządzaniem funduszem. Zamiast tego fundusze te mają na celu odwzorowywanie określonych indeksów rynkowych, takich jak MSCI World, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Composite, Euro STOXX 50, S&P Asia 50 i innych. Fundusze ETF można również kupować i sprzedawać podczas dnia sesyjnego na giełdzie, podobnie jak w przypadku inwestowania w walory (akcje). W przypadku funduszy powierniczych, aby móc je kupić lub sprzedać, trzeba poczekać do zamknięcia rynku. Więcej informacji na temat inwestowania w akcje można również znaleźć na zewnętrznych stronach maklera 1822direkt, a na temat giełdy – pod adresem Boerse.net.

swipe

Porównanie zalet i wad inwestycji w akcje

  Plusy Minusy
Akcje
 • Niskie koszty
 • Płynność
 • Wypłaty dywidendy
 • Możliwe wyższe zyski
 • Ryzyko braku dywersyfikacji walorów
 • Brak gwarancji zysku z inwestycji
 • Niezbędna wiedza korporacyjna
Obligacje
 • Niskie koszty
 • Wyższe bezpieczeństwo tylko w przypadku obligacji o dobrym ratingu kredytowym
 • Ogólnie stabilny i przewidywalny strumień dochodów
 • Zabezpieczenie zależne od emitenta obligacji
 • Złożoność ze względu na różne warianty (o stałym/zmiennym oprocentowaniu, zamienne, z opcją sprzedaży itp.)
 • Analizy obligacji uwzględniające duracje/spready trudniej zrozumieć niż analizy akcji
 • Niskie stopy procentowe wynikające z bieżącej polityki monetarnej
Fundusz
 • Płynność (jeżeli jest przedmiotem obrotu na giełdzie)
 • Wypłaty dywidendy
 • Możliwe wyższe zyski
 • Wymagany niższy poziom wiedzy niż znajomość poszczególnych podmiotów
 • Szeroka dywersyfikacja
 • Wysoki stopień regulacji
 • Wyższe koszty
 • Wyniki zależą od jakości zarządzania funduszem
 • Brak gwarancji zysku z inwestycji
 • Brak pełnej przejrzystości
 • Zniżka/premia do wartości aktywów netto
Fundusze ETF
 • Niskie koszty
 • Płynność
 • Wypłaty dywidendy
 • Możliwe wyższe zyski
 • Większe bezpieczeństwo dzięki dywersyfikacji
 • Wymagany niższy poziom wiedzy niż znajomość poszczególnych podmiotów
 • Ogólnie przejrzyste mapowanie bazujące na indeksie
 • Wysoki stopień regulacji
 • Brak gwarancji zysku z inwestycji
 • Możliwość fluktuacji
 • Zniżka/premia do wartości aktywów netto
Certyfikaty
 • Płynność
 • Możliwe wyższe zyski
 • Zróżnicowane możliwości inwestycyjne i profile rentowności
 • Ryzyko emitenta
 • Wymagany wyższy poziom wiedzy niż znajomość rynku akcji i funduszy/ETF
 • Struktura kosztów i profile rentowności są często trudne do zrozumienia
Pożyczka krótkoterminowa
 • Płynność
 • Papier wartościowy
 • Wymaganyniższy poziom wiedzy niż w zakresie inwestowania w akcje i fundusze
 • Ryzyko inflacji
 • Niskie stopy procentowe
Nieruchomości (postać klasyczna)
 • Papier wartościowy
 • Możliwe korzyści podatkowe
 • Opłaty czynszowe
 • Wysokie koszty akwizycji
 • Niezbędny wyższy poziom wiedzy
 • Czasochłonność
 • Ryzyko klastrowe
Złoto
 • Uważane za walutę na czasy kryzysu
 • Historycznie niska korelacja z innymi inwestycjami
 • Zabezpieczenie przed inflacją
 • Brak podziału
 • Ryzyko powiernicze
 • Inwestycja nieprodukcyjna


Zbuduj swój portfel akcji z VanEck

VanEck oferuje akcyjne fundusze ETF, które umożliwiają zbudowanie zdywersyfikowanego portfela akcji. Wszystkie nasze akcyjne fundusze ETF inwestują w szeroką gamę walorów (akcji). Ponadto oferujemy fundusze ETF ukierunkowane na poszczególne regiony, które inwestują w akcje w sposób zdywersyfikowany w różnych sektorach i obszarach geograficznych:

Jeżeli oczekuje się, że dany sektor oferuje lepsze możliwości osiągnięcia zwrotu niż cały rynek, można zwiększyć swoją ekspozycję na ten sektor. VanEck oferuje fundusze ETF, które inwestują w następujące sektory:

Dowiedz się więcej, jak można dokonywać inwestycji w papiery wartościowe oraz uzyskać więcej wskazówek w zakresie rynku kapitałowego i obszaru finansów na naszym kursie .

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: