nl nl false false

GDX en GDXJ: Vragen en antwoorden

09 augustus 2022

 

Goud wordt al lang beschouwd als een duurzame waardeopslag, zelfs onder de slechtste economische omstandigheden. Goud wordt in perioden van voorspoed vaak vergeten, maar heeft nog verschillende andere, belangrijke functies naast die van veilige haven. Goud verbetert van oudsher al de portefeuillediversificatie, fungeert als inflatiehedge en biedt prijsstijgingspotentieel.

Bij een daadwerkelijke belegging in goud komen unieke overwegingen kijken, zoals fiscale behandeling of de opslag en bescherming van het metaal. Ook zijn veel beleggers op zoek naar aandelen van bedrijven die goud zoeken en winnen, een benadering die zijn eigen overwegingen kent. In deze Vragen en antwoorden behandelen we veelgestelde vragen over het beleggen in goudmijnbouwbedrijven en specifiek over de VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDX) en VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GDXJ).

V: Wat zijn goudmijnbouwbedrijven?

A: De goudmijnbouwsector bestaat uit bedrijven die hun primaire bedrijfsactiviteiten uitvoeren op het gebied van de exploratie, winning en raffinage van het edele metaal.

De levenscyclus van het goudmijnbouwproces is extreem lang en moeizaam. Er is ook een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal voor nodig. Veel nieuwe en kleine mijnbouwbedrijven redden het niet, door de hoeveelheid tijd die nodig is om materiaal te produceren dat kan worden geraffineerd. Gemiddeld is er 20 jaar nodig voordat een mijn over kan gaan tot productie.

Goudmijnbouwbedrijven worden vaak geclassificeerd in drie primaire groepen:

  • Majors: zijn vaak minder volatiele, ontwikkelde mijnbouwbedrijven met grotere portefeuilles dan hun kleinere concurrenten. Dit zijn bedrijven met voldoende kapitaal, een jarenlange geschiedenis en wereldwijde bedrijfsactiviteiten.
  • Mid-tiers: een mix van bedrijven met een omvangrijke en gediversifieerde goudproductie, aanzienlijk groeipotentieel en kleinere marktkapitalisatie. Zij lopen over het algemeen minder risico dan hun concurrenten op het gebied van exploratie.
  • Juniors: verhoogd risico, maar met een mogelijk hoger rendement; gericht op de exploratie en ontwikkeling van nieuwere mijnbouwactiviteiten. Ook vaak overnamedoelen van grotere, meer gevestigde exploitanten.

V: Waarin verschilt het beleggen in goudmijnbouwbedrijven van het beleggen in goud?

A: Alhoewel goudmijnbouwbedrijven zwaar worden beïnvloed door schommelingen in de goudprijs, zijn ze ook onderhevig aan aandelenmarktrisico's en tonen ze van oudsher ook hogere volatiliteitsniveaus dan het metaal zelf. Zij hebben een hogere bèta-blootstelling aan goudprijzen, wat betekent dat ze de neiging hebben in waarde toe te nemen wanneer de prijzen stijgen en te dalen wanneer de prijzen dalen.

Deze hefboomblootstelling aan de goudprijzen zorgt ervoor dat ze aantrekkelijk zijn bij verschillende marktomstandigheden. Beleggers moeten wel rekening houden met het verhoogde risico en zich ervan bewust zijn dat goudmijnbouwbedrijven niet altijd dezelfde beleggingservaring bieden als goud.

V: Hoe passen goud en goudmijnbouwaandelen in een portefeuille?

A: Beleggers overwegen doorgaans allocaties aan goud of goudmijnbouwbedrijven voor portefeuillediversificatie en als inflatiehedge. Goud biedt echter ook mogelijkheden voor opwaartse waardestijging. In feite heeft goud sinds het begin van de eeuw beter gepresteerd dan Amerikaanse aandelen, Amerikaanse obligaties en Amerikaans schatkistpapier.1 Bovendien kunnen aandelen in goudmijnbouwbedrijven vanwege hun gerichte blootstelling en liquiditeit door beleggers ook tactisch worden gebruikt voor een korte- of langetermijnvisie met een zeer liquide en goedkope ETF.

Goud fungeert van oudsher ook als veilige haven bij onrust op de markt. Sinds 2008 heeft goud beter gepresteerd dan Amerikaanse aandelen en Amerikaanse obligaties tijdens de grootste marktcrisissen.

Fysiek goud vs. Amerikaanse aandelen en obligaties in recente marktcrisissen

Fysiek goud vs. U.S. aandelen en obligaties in recente marktcrisissen

Bron: Morningstar. Gegevens per juni 2020. Amerikaanse aandelen worden vertegenwoordigd door de S&P 500 Index, fysiek goud wordt vertegenwoordigd door de LBMA PM Gold Price en Amerikaanse staatsobligaties worden vertegenwoordigd door de Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond Index. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd. De prestaties van een index zijn geen weergave van de prestaties van een fonds.

V: Welke ETFs heeft VanEck die beleggen in goudmijnbouwbedrijven?

A: De VanEck®Gold Miners UCITS ETF (GDX) is de eerste ETF voor goudmijnbouwbedrijven in de VS. Het streeft ernaar om, vóór aftrek van kosten en vergoedingen, de prijs en yield van de NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) zo nauwkeurig mogelijk te repliceren. Dit is een pure-play, wereldwijde index, die zich richt op het volgen van de rendementen van de grootste beursgenoteerde bedrijven die voornamelijk actief zijn in de goudmijnbouw.

De VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GDXJ) streeft ernaar om, vóór aftrek van kosten en vergoedingen, de prijs en yield van de MVIS® Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR) zo nauwkeurig mogelijk te repliceren. Deze index is erop gericht de algehele prestaties van bedrijven met kleinere kapitalisaties te volgen, die voornamelijk actief zijn in de goud- en zilvermijnbouw.

V: Hoe kunnen beleggers ETFs van VanEck kopen?

A: Lees hier meer: GDX en GDXJ.

1Bron: FactSet. Gegevens per maart 2022. Amerikaanse aandelen worden vertegenwoordigd door de S&P® 500 Index; Amerikaanse obligaties worden vertegenwoordigd door Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index; goud ($/oz) wordt vertegenwoordigd door de LBMA PM Gold Price en Amerikaanse staatsobligaties worden vertegenwoordigd door de Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond Index. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Gold Miners UCITS ETF en VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (de "Fondsen"), subfondsen van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.
Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com of bij de beheermaatschappij.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com of bij de beheermaatschappij.

NYSE Arca Gold Miners Index is een servicemerk van ICE Data Indices, LLC of aan ICE Data Indices, LLC gelieerde ondernemingen ("ICE Data") en is in licentie genomen door VanEck UCITS ETF plc. (het "Fonds") in verband met VanEck Gold Miners UCITS ETF (het "Subfonds"). Noch het fonds, noch het subfonds worden gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door ICE Data. ICE Data doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het fonds, het subfonds of het vermogen van de NYSE Arca Gold Miners Index om het rendement van de algemene aandelenmarkt te volgen. ICE DATA GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GERELATEERD AAN DE NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL IS ICE DATA AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF GEDERFDE WINSTEN), ZELFS NIET ALS ICE DATA IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ICE Data Indices, LLC en zijn gelieerde ondernemingen ('ICE Data'), hun indices en de daaraan gerelateerde informatie, de naam 'ICE Data' en de aan deze onderneming gerelateerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van en in licentie gegeven door ICE Data, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt, of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE Data. Het fonds is niet doorgegeven op grond van zijn rechtmatigheid of geschiktheid en wordt niet gereglementeerd, uitgegeven, goedgekeurd, verkocht, gegarandeerd of aangeprezen door ICE Data.

MVIS® Global Junior Gold Miners Index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MVIS heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH ('MarketVector') heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MarketVector. MarketVector doet geen uitspraken over de wenselijkheid om in het fonds te beleggen.

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

 

Belangrijke kennisgevingen

1 Bron: FactSet. Gegevens per maart 2022. Amerikaanse aandelen worden vertegenwoordigd door de S&P® 500 Index; Amerikaanse obligaties worden vertegenwoordigd door Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index; goud ($/oz) wordt vertegenwoordigd door de LBMA PM Gold Price en Amerikaanse staatsobligaties worden vertegenwoordigd door de Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond Index. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.