ETF Świata

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF
ISIN: NL0010408704

 • Docelowo: zyski finansowe oraz korzyści środowiskowe i społeczne
 • Zrównoważone inwestowanie przy uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z Zasadami Global Compact opracowanymi przez ONZ
 • Wysoki poziom dywersyfikacji naszego funduszu World ETF:
 • Równoważona alokacja walorów
 • Regionalne ograniczenie (40%)
 • Globalne spektrum

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko rynku kapitałowego i Ryzyko walutowe. Ryzyka te opisują następujące dokumenty: Główne czynniki ryzyka, Kluczowe informacje oraz prospekt.

World ETF jako nowe podejście do zrównoważonego inwestowania

Po 40-letnim okresie stawiania na pierwszym miejscu zysków finansowych świat znajduje się w momencie znaczącej zmiany. Inwestorzy stawiają na pierwszym miejscu nie tylko zyski finansowe, ale także aspekty związane z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Chcą uczynić świat lepszym, walczyć z kryzysem klimatycznym i przeciwdziałać deprywacji społecznej. Co więcej, dążą do tego bez poświęcania zysków z inwestycji.

Fundusz Sustainable World Equal Weight UCITS ETF to prosta droga do realizacji tego podejścia. Poprzez World ETF można inwestować w największe światowe podmioty, z wyłączeniem tych, które nie przestrzegają zasad ONZ dotyczących odpowiedzialnego zachowania korporacyjnego i są weryfikowane w oparciu o surowe kryteria zrównoważonego rozwoju określone przez VigeoEiris, naszego niezależnego partnera badawczego.

Patrząc wstecz, zrównoważone walory zwykle generowały wysokie stopy zwrotów

x
x
swipe
1 Month 3 Miesiące bieżący rok 1 Year 3 Years
(annualizowany)
5 Years
(annualizowany)
Solactive Sustainable World Total Return Index 27% 24% 832% 1062% 1138% 802%

Okresy dłuższe niż jeden rok są annualizowane.

Źródło: VanEck. Inwestorzy nie mogą inwestować bezpośrednio w Indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wyniki funduszu nie są tożsame z wynikami indeksu. Istotne informacje dotyczące Indeksu znajdują się na dole tej strony.

Nasz fundusz World ETF opiera się na Wytycznych ONZ dla odpowiedzialnych przedsiębiorstw.

Dwadzieścia lat temu ONZ wystosowała apel do przedsiębiorstw o lepszy świat. Od tego czasu zgłosiło się ponad 12 000 podmiotów z ponad 160 krajów. Nasz fundusz World ETF inwestuje wyłącznie w jednostki, które spełniają Zasady Global Compact opracowane przez ONZ i dotyczące praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Więcej informacji na temat tych zasad można znaleźć poniżej:

 • Zasada 1: Przedsiębiorstwa powinny wspierać i szanować prawa człowieka uznane na szczeblu międzynarodowym.
 • Zasada 2: Upewnić się, że nie są współwinne łamania praw człowieka.

Źródło: Zasady Global Compact opracowane przez ONZ.

Wyłączenia w ramach naszego funduszu World ETF

VanEck opracował rygorystyczny proces screeningu, który wykracza poza rozwiązania innych funduszy ETF. Bazując na informacjach od Vigeo Eiris, dostawcy badań nad zrównoważonym rozwojem, wykluczamy jednostki, które nie spełniają naszych wysokich standardów. Na przykład nasz fundusz World ETF, uwzględniający aspekty ESG, nie inwestuje w podmioty, które produkują stanowiące zagrożenie substancje chemiczne lub naruszają dobrostan zwierząt. Pełna lista wykluczeń znajduje się poniżej:

Nasz fundusz World ETF stawia na jakość.

Tworząc nasze fundusze ETF, priorytetowo traktujemy ograniczanie ryzyk. Fundusz Sustainable World Equal Weight UCITS ETF nie jest wyjątkiem. Staramy się minimalizować możliwe do uniknięcia ryzyko związane z rynkiem giełdowym i konstrukcją funduszu ETF na trzy następujące sposoby:

Nie ulega wątpliwości, że indeksy giełdowe są zdominowane przez największe podmioty, które z natury rzeczy mogą być również najwyżej wyceniane. Dzisiejsze akcje spółek technologicznych są tego doskonałą ilustracją. Dzięki utworzeniu zrównoważonego indeksowi zmniejszamy ekspozycję na największe podmioty. Zmniejszenie ryzyka nagłych spadków wartości w tym zakresie.

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

ISIN: NL0010408704


 • Globalna dywersyfikacja obejmująca 250 walorów Screening w zakresie zrównoważonego rozwoju Roczny wskaźnik kosztów 0,2% Równoważona alokacja

Risk indication: 4 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie

Główne czynniki ryzyka funduszu World ETF

Icon

Na wartość inwestycji w ETF mogą mieć wpływ wahania kursów walut. Cena EUR może wzrosnąć w stosunku do innej waluty, w której denominowana jest inwestycja.

Więcej informacji na temat ryzyk można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Odkryj inne fundusze ETF

więcej ETF-ów

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF VanEck?

 • Od momentu powstania w 1955 r. nieustannie pozostajemy pionierami innowacji, dając inwestorom dostęp do nowych możliwości, takich jak fundusze złota, fundusze rynków wschodzących i ETF-y.
 • Jesteśmy podmiotem prywatnym, co pozwala nam skupić się na długofalowych interesach naszych klientów.
 • Nasze ETF-y są transparentne: nabywają bazowe papiery wartościowe (brak replikacji syntetycznej). Papiery wartościowe nie podlegają wypożyczeniu.*
* Dotyczy to tylko europejskich funduszy ETF VanEck.
click-to-view-youtube-video
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: