pl pl false false

ETF Świata

Inwestycje w globalnie zdywersyfikowany produkt

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

 • ETF Świata oferuje globalną dywersyfikację w oparciu o 250 akcji Fundusz obejmuje szeroko zakrojoną kontrolę zrównoważonego rozwoju roczny współczynnik wydatków na poziomie 0,2% Jest ważony jednakowo

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: TSWE
ISIN: NL0010408704copy-icon
TER: 0,20%
AUM: €764,1 Mln (na dzień 19-07-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko rynku kapitałowego i Ryzyko walutowe. Ryzyka te opisują następujące dokumenty: Główne czynniki ryzyka, Kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt.

ETF Świata jako nowe podejście do zrównoważonego inwestowania

Po 40-letnim okresie stawiania na pierwszym miejscu zysków finansowych świat znajduje się w momencie znaczącej zmiany. Inwestorzy stawiają na pierwszym miejscu nie tylko zyski finansowe, ale także aspekty związane z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Chcą uczynić świat lepszym, walczyć z kryzysem klimatycznym i przeciwdziałać deprywacji społecznej. Co więcej, dążą do tego bez poświęcania zysków z inwestycji.

Fundusz Sustainable World Equal Weight UCITS ETF to prosta droga do realizacji tego podejścia. Poprzez ten fundusz ETF można inwestować w największe światowe podmioty, z wyłączeniem tych, które nie przestrzegają zasad ONZ dotyczących odpowiedzialnego zachowania korporacyjnego i są weryfikowane w oparciu o surowe kryteria zrównoważonego rozwoju określone przez VigeoEiris, naszego niezależnego partnera badawczego.

Patrząc wstecz, zrównoważone walory zwykle generowały wysokie stopy zwrotów

x
x
swipe
1 Month 3 Miesiące bieżący rok 1 Year 3 Years
(annualizowany)
5 Years
(annualizowany)
Solactive Sustainable World Total Return Index 0,37% 6,13% 10,45% 17,03% 8,19% 11,05%

Okresy dłuższe niż jeden rok są annualizowane.

Źródło: VanEck. Inwestorzy nie mogą inwestować bezpośrednio w Indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wyniki funduszu nie są tożsame z wynikami indeksu. Istotne informacje dotyczące Indeksu znajdują się na dole tej strony.

ETF Świata opiera się na Wytycznych ONZ dla odpowiedzialnych przedsiębiorstw.

Dwadzieścia lat temu ONZ wystosowała apel do przedsiębiorstw o lepszy świat. Od tego czasu zgłosiło się ponad 12 000 podmiotów z ponad 160 krajów. ETF Świata VanEck inwestuje wyłącznie w jednostki, które spełniają Zasady Global Compact opracowane przez ONZ i dotyczące praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Więcej informacji na temat tych zasad można znaleźć poniżej:

 • Zasada 1: Przedsiębiorstwa powinny wspierać i szanować prawa człowieka uznane na szczeblu międzynarodowym.
 • Zasada 2: Upewnić się, że nie są współwinne łamania praw człowieka.

Źródło: Zasady Global Compact opracowane przez ONZ.

 • Zasada 3: Przedsiębiorstwa powinny stać na straży wolności zrzeszania się i skutecznego uznania prawa do rokowań zbiorowych.
 • Zasada 4: Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej.
 • Zasada 5: Skuteczne zniesienie pracy dzieci.
 • Zasada 6: Eliminacja dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu.

Źródło: Zasady Global Compact opracowane przez ONZ.

 • Zasada 7: Przedsiębiorstwa powinny wspierać ostrożnościowe podejście do wyzwań związanych z ochroną środowiska.
 • Zasada 8: Podejmować inicjatywy mające na celu promowanie szerszej odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 • Zasada 9: Wspierać rozwój i rozpowszechnianie technologii przyjaznych dla środowiska.

Źródło: Zasady Global Compact opracowane przez ONZ.

 • Zasada 10: Przedsiębiorstwa powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Źródło: Zasady Global Compact opracowane przez ONZ.

Wyłączenia w ramach funduszu

VanEck opracował rygorystyczny proces screeningu, który wykracza poza rozwiązania innych funduszy ETF. Bazując na informacjach od Vigeo Eiris, dostawcy badań nad zrównoważonym rozwojem, wykluczamy jednostki, które nie spełniają naszych wysokich standardów. Na przykład ETF Świata VanEck, uwzględniający aspekty ESG, nie inwestuje w podmioty, które produkują stanowiące zagrożenie substancje chemiczne lub naruszają dobrostan zwierząt. Pełna lista wykluczeń znajduje się poniżej:

ETF Świata stawia na jakość

Tworząc nasze fundusze ETF, priorytetowo traktujemy ograniczanie ryzyk. Fundusz Sustainable World Equal Weight UCITS ETF nie jest wyjątkiem. Staramy się minimalizować możliwe do uniknięcia ryzyko związane z rynkiem giełdowym i konstrukcją funduszu ETF na trzy następujące sposoby:

Nie ulega wątpliwości, że indeksy giełdowe są zdominowane przez największe podmioty, które z natury rzeczy mogą być również najwyżej wyceniane. Dzisiejsze akcje spółek technologicznych są tego doskonałą ilustracją. Dzięki utworzeniu zrównoważonego indeksowi zmniejszamy ekspozycję na największe podmioty. Zmniejszenie ryzyka nagłych spadków wartości w tym zakresie.

Wszystkie fundusze ETF firmy VanEck, łącznie z funduszem uwzględniającym aspekty ESG, są w posiadaniu fizycznych papierów wartościowych będących podstawą indeksów rynkowych, które odzwierciedlają. Jest to powszechnie uznany sposób budowania funduszy ETF o najniższym ryzyku. Inne fundusze ETF są konstruowane syntetycznie, z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, co może stanowić problem w przypadku, gdy jednostka emitująca te instrumenty zacznie mieć kłopoty.

Często podmioty zarządzające funduszami ETF pożyczają bazowe papiery wartościowe, aby zwiększyć swoje zyski. Jednak organy nadzoru finansowego zwracają uwagę na ryzyko takiego postępowania ze względu na obawy co do braku przejrzystości. Co do zasady VanEck w Europie nigdy w przeszłości nie pożyczał papierów wartościowych.

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Świata

Icon

Na wartość inwestycji w funduszu mogą mieć wpływ wahania kursów walut. Cena EUR może wzrosnąć w stosunku do innej waluty, w której denominowana jest inwestycja.

Icon

Wartość walorów posiadanych przez ETF może spaść w sposób nagły i nieprzewidywalny ze względu na ogólne warunki rynkowe i ekonomiczne panujące na rynkach, na których aktywni są emitenci lub papiery wartościowe posiadane przez fundusz.

Icon

Ryzyko płynności występuje, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać).

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: