Regulamin

Ogólne zastrzeżenia dotyczące korzystania ze strony internetowej

VanEck (Europe) GmbH i VanEck Asset Management B.V. („VanEck”) udostępniają informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej („strona internetowa”) jako usługę dla odwiedzających, wyłącznie do celów informacyjnych. VanEck świadczy usługi finansowe wyłącznie na rzecz wyspecjalizowanych klientów profesjonalnych w krajach, w których fundusze są zarejestrowane lub w których mogą być sprzedawane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ofert prywatnych.

Ogólne zastrzeżenia dotyczące produktów / jakości usług

Ta strona jest przeznaczona dla rezydentów określonych krajów. Inwestorzy podlegają regulacjom dotyczącym papierów wartościowych i przepisom podatkowym obowiązującym w ich krajach, które nie zostały omówione na tej stronie. Żadna część niniejszej strony nie może być traktowana jako zachęta do kupna lub oferta sprzedaży jakiegokolwiek waloru w jakimkolwiek regionie/kraju, w którym taka zachęta lub oferta byłaby niezgodna z prawem w świetle przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w tym regionie/kraju. Nie ma też służyć jako porada inwestycyjna, podatkowa, finansowa czy prawna. Inwestorzy powinni zasięgnąć profesjonalnej porady dotyczącej ich konkretnej sytuacji.

Istotne informacje dla inwestorów zagranicznych

Ze względu na globalny charakter Internetu zgadzasz się przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących Twojego konta i postępowania online, w tym wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących w kraju, w którym mieszkasz, i w kraju, z którego uzyskujesz dostęp do tej strony, w tym między innymi wszystkich przepisów, regulacji, kodeksów, dekretów, ustaw, rozporządzeń, dyrektyw i statutów dotyczących podatków, umów, własności intelektualnej, papierów wartościowych, handlu elektronicznego, bankowości, technologii, sfery IT, zwalczania oszustw i ochrony prywatności. Ponadto zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących przesyłania danych technicznych.

Jednostki udziałów Subfunduszy są oferowane publicznie do sprzedaży tylko w wyznaczonych krajach. Chociaż na tej stronie możesz uzyskać prospekty i inne informacje na temat Subfunduszy, Subfundusze nie są zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich krajach. Żadna część niniejszej strony nie może być traktowana jako zachęta do kupna lub oferta sprzedaży jednostek udziałów Subfunduszy w jakimkolwiek regionie/kraju, w którym taka zachęta lub oferta byłaby niezgodna z prawem w świetle przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w tym regionie/kraju.

Inwestorzy profesjonalni

Inwestorzy profesjonalni to inwestorzy, którzy posiadają wystarczające doświadczenie, wiedzę i kompetencje, aby samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne i właściwie oceniać ponoszone ryzyko. Za inwestorów profesjonalnych uważamy następujących inwestorów:

 1. Przedsiębiorstwa, które działają na rynkach finansowych jako
  • podmioty świadczące usługi inwestycyjne;
  • inne uprawnione lub nadzorowane instytucje finansowe;
  • zakłady ubezpieczeń;
  • przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i ich podmioty zarządzające;
  • fundusze emerytalne i podmioty zarządzające takimi funduszami;
  • przedsiębiorcy w rozumieniu par. 2a ust. 1 pkt 8;
  • podmioty zajmujące się obrotem giełdowym oraz dealerzy towarowych instrumentów pochodnych;
  • inni inwestorzy instytucjonalni, których główna działalność nie jest objęta lit. (a)-(g), podlegają wymogom w zakresie autoryzacji i nadzoru.
 2. Przedsiębiorstwa, które nie podlegają wymogom autoryzacji lub nadzoru zgodnie z pkt. 1 i spełniają co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów:
  • suma bilansowa > 20 000 000 EUR
  • obrót netto > 40 000 000 EUR
  • kapitały własne > 2 000 000 EUR
 3. Organy państwowe i regionalne oraz instytucje publiczne zarządzające długiem publicznym.
 4. Banki centralne, instytucje międzynarodowe i ponadnarodowe, np. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny i inne organizacje międzynarodowe o podobnym charakterze.
 5. Inni inwestorzy instytucjonalni, którzy nie podlegają wymogom autoryzacji lub nadzoru, których główna działalność obejmuje inwestowanie w instrumenty finansowe, oraz podmioty oferujące sekurytyzację aktywów i inne transakcje finansowania.

Inwestorzy indywidualni generalnie nie są kwalifikowani jako inwestorzy profesjonalni. Inwestor indywidualny może jednak zostać zakwalifikowany jako inwestor profesjonalny na wniosek złożony do VanEck. VanEck może zakwalifikować inwestora indywidualnego jako inwestora profesjonalnego wyłącznie po przeprowadzeniu indywidualnej oceny, czy klient posiada doświadczenie, wiedzę i kompetencje do podejmowania decyzji inwestycyjnych w ujęciu ogólnym lub w odniesieniu do konkretnego rodzaju transakcji oraz czy jest w stanie odpowiednio ocenić związane z nimi ryzyka. Co do zasady VanEck nie zakwalifikuje inwestora indywidualnego jako inwestora profesjonalnego, jeżeli nie spełnia on co najmniej dwóch z trzech poniższych kryteriów:

 1. Inwestor przeprowadzał transakcje o znacznym wolumenie na rynku, na którym przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe, dla których ma zostać zakwalifikowany jako inwestor profesjonalny, ze średnią częstotliwością 10 razy na kwartał w ciągu poprzedniego roku.
 2. Depozyty pieniężne i instrumenty finansowe inwestora przekraczają kwotę 500 000 EUR.
 3. Inwestor przepracował na rynku kapitałowym co najmniej rok na stanowisku, które wymaga znajomości planowanych transakcji, usług inwestycyjnych oraz usług pomocniczych.

Inwestor indywidualny może powoływać się, że został zakwalifikowany jako inwestor profesjonalny, tylko wtedy, gdy – po pierwsze – VanEck poinformował go na piśmie o takim zakwalifikowaniu i o tym, że nie obowiązują go już regulacje ochronne dotyczące inwestorów indywidualnych, oraz – po drugie – inwestor potwierdził na piśmie, że został o tym poinformowany. Jeżeli inwestor indywidualny, który został zakwalifikowany jako inwestor profesjonalny, nie poinformuje VanEck o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na zakwalifikowanie go jako inwestora profesjonalnego, ewentualne błędne zakwalifikowanie go jako inwestora profesjonalnego dokonane na tej podstawie nie będzie stanowić naruszenia zobowiązań ze strony VanEck.

Prawa autorskie / Znak towarowy / Licencja

VanEck®, VanEck®, VanEck Access the opportunities®i the VanEck design® są znakami towarowymi Van Eck Associates Corp.

Wszystkie teksty i grafiki/ilustracje umieszczone na tej stronie podlegają ochronie praw autorskich i/lub znaków towarowych. VanEck posiada prawa lub jest upoważniony do korzystania z praw do wszystkich nazw marek, nazw produktów, znaków towarowych i znaków usługowych, o ile nie określono inaczej. Żadne informacje umieszczone na tej stronie nie mogą być powielane, przekazywane, wyświetlane, rozpowszechniane, publikowane lub w inny sposób wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody VanEck. Można jednak drukować lub przechowywać elektronicznie kopie informacji na własny użytek.

Ostrzeżenia o linkach/wirusach

Linki hipertekstowe do innych stron internetowych lub materiałów przygotowanych przez strony trzecie („linki”) zostały zamieszczone jako udogodnienie dla osób odwiedzających. VanEck nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki, ani za materiały przygotowane przez strony trzecie, w tym między innymi za dokładność, zakres tematyczny, jakość lub aktualność treści takich stron lub materiałów. Zamieszczenie takich linków nie oznacza wsparcia, autoryzacji, reklamy, sponsoringu czy afiliacji firmy VanEck w odniesieniu do jakiejkolwiek strony lub materiału, do którego prowadzą linki, lub ich sponsora czy autora. Korzystanie z jakichkolwiek informacji, programów lub produktów dostępnych w Internecie wiąże się z ryzykiem. Zalecamy zatem, aby przed rozpoczęciem korzystania z nich upewnić się, że jest się świadomym tego ryzyka. VanEck nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane w wyniku transmisji poprzez tę stronę wirusa komputerowego lub innego kodu komputerowego lub urządzenia programującego, które mogą być użyte do uzyskania dostępu, usunięcia, uszkodzenia, wyłączenia, zakłócenia lub w inny sposób utrudnienia działania strony lub oprogramowania, sprzętu, danych lub innego mienia użytkownika.