Skip directly to Accessibility Notice

Een nieuw tijdperk voor de Europese defensie

18 maart 2024

Europa moet in zijn eigen defensie kunnen voorzien; dit besef wordt door steeds meer Europese politici bepleit. Om de eigen territoriale veiligheid te kunnen garanderen, zijn echter aanzienlijke investeringen door overheden en de Europese Unie noodzakelijk.

Waarom dit over veel meer gaat dan de oorlog in Oekraïne en wat dit voor beleggers kan betekenen, legt Roel Houwer, Senior Product Manager bij VanEck Europe, uit in zijn commentaar.

Veel verantwoordelijken in de NAVO-lidstaten zien tegenwoordig de urgentie in van een aanzienlijke uitbreiding van hun nationale defensiecapaciteiten voor hun eigen territoriale veiligheid. Dit komt niet in de laatste plaats omdat individuele lidstaten en Europa als geheel sterk afhankelijk zouden zijn van de steun van individuele landen, vooral de VS, als ze zich zouden moeten verdedigen.

Steeds meer NAVO-landen lijken de tekenen des tijds te hebben onderkend en nemen nu het in 2014 gestelde doel om minstens twee procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie te besteden serieuzer. Dit jaar zullen naar verwachting 18 van de 31 NAVO-lidstaten deze doelstelling halen - vergeleken met slechts zeven vorig jaar. In een recente studie gaat JP Morgan ervan uit dat alle NAVO-leden de komende jaren de drempel van twee procent voor defensie-uitgaven zullen overschrijden - wat mogelijk zal leiden tot een stijging van de gemiddelde uitgaven van de NAVO-landen met wel 21 procent in de nabije toekomst.

Europa wil onafhankelijker worden – en investeert

De urgentie lijkt nu zelfs door te dringen tot Europese landen die voorheen nogal gereserveerd waren, zoals Duitsland, dat naar verwachting dit jaar voor het eerst in decennia de drempel van twee procent weer zal overschrijden. Terwijl de instabiliteit aan de buitengrenzen van Europa een enorm risico blijft vormen voor de Europese veiligheid, roept bondskanselier Scholz op tot een preventieve versterking van de Europese defensiecapaciteiten. Dit zou de opmaat kunnen zijn naar een langdurige vermindering van de afhankelijkheid van Europa van het beschermende schild van het Amerikaanse leger.

Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep onlangs ook de staten van de Europese Unie op om de wapenproductie te bevorderen om het militair-industriële complex in Europa te versterken en de defensiecapaciteit van de EU uit te breiden. Bij het ontwikkelen van een strategie voor een pan-Europese defensie-industrie wil de Europese Commissie ook terugvallen op de ervaring met het pan-Europese gebruik van belastinggeld om de productie van Covid-19-vaccins te bevorderen en voor de gezamenlijke aankoop van gas.

Een groot aantal risico's leidt tot een grote behoefte aan investeringen

De spanningen tussen Rusland en de NAVO en de EU zouden in de toekomst eerder kunnen toenemen dan afnemen, en er zijn momenteel geen tekenen van verbetering. Er zijn echter een aantal andere langetermijnfactoren die de geopolitieke spanningen vergroten en hogere militaire en veiligheidsuitgaven vereisen. De handels- en strategische conflicten tussen de VS en China staan bijvoorbeeld voor een onzekere toekomst.

Naast klassieke militaire conflicten zijn cyberaanvallen een groeiend risico geworden, dat ook een kwestie van nationale veiligheid is geworden vanwege het enorme belang van de mondiale digitale infrastructuur voor economieën. Bovendien is de mondialisering, die lange tijd als vanzelfsprekend werd beschouwd, tot stilstand gekomen: Vooral de COVID-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt hoe afhankelijk veel landen zijn van geïmporteerde goederen. Bovendien nemen nationalisme, protectionisme en populistische bewegingen wereldwijd toe, wat op zijn beurt leidt tot toenemende geopolitieke spanningen.

Voor bedrijven in de veiligheids- en defensiesector zullen deze ontwikkelingen op de lange termijn waarschijnlijk leiden tot een toenemende vraag en volle orderportefeuilles. Ook al ligt het onderwerp bewapening traditioneel gevoelig, toch zijn de inschatting en het begrip van de relevantie van dit onderwerp bij veel mensen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne veranderd. Veel beleggers zien nu grote kansen in aandelen van bedrijven in de veiligheids- en defensiesector: Alleen al de VanEck Defense UCITS ETF, die zich met zijn pure play-aanpak richt op bedrijven die het grootste deel van hun omzet behalen in de militaire en defensie-industrie, is sinds de lancering in april 2023 gegroeid tot een fondsvolume van meer dan 400 miljoen dollar.

Risicowaarschuwing:

Beleggen in VanEck Defense UCITS ETF brengt risico's met zich mee, met name:

Bedrijfstak- of sectorconcentratierisico: De activa in de VanEck Defense UCITS ETF kunnen geconcentreerd zijn in een of meer specifieke sectoren of bedrijfstakken. De ETF kan onderhevig zijn aan het risico dat economische, politieke of andere omstandigheden een nadelige invloed hebben op de betrokken sectoren of bedrijfstakken en daarmee de waardeontwikkeling van het fonds in grotere mate negatief beïnvloeden dan wanneer het vermogen van het fonds zou zijn belegd in een breder scala van sectoren of bedrijfstakken.

Liquiditeitsrisico's: Er bestaan liquiditeitsrisico's wanneer het moeilijk is een bepaald financieel instrument te kopen of verkopen. Als de relevante markt illiquide is, kan het zijn dat een transactie niet kan worden uitgevoerd of dat een item niet of niet tegen een gunstig of passend tarief kan worden verkocht. Dit is een factor waarmee u rekening moet houden bij het beleggen in een defensie-ETF.

Meer gedetailleerde risicowaarschuwingen, meer informatie, het essentiële-informatiedocument en de prospectus voor de VanEck Defense UCITS ETF zijn te vinden op https://www.vaneck.com/de/de/verteidigungs-etf/

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit is marketingmateriaal. Lees de OGAW-prospectus en het essentiële-informatiedocument voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, die is aangesteld door de naar Nederlands recht opgerichte beheermaatschappij VanEck Asset Management B.V., geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), voor de distributie van VanEck-producten in Europa. VanEck (Europe) GmbH, met een geregistreerd kantoor op het adres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Voor investeerders in Zwitserland: VanEck Switzerland AG, gevestigd te Genferstrasse 21, 8002 Zürich, Zwitserland, is door de beheermaatschappij aangesteld als verkooppartner voor VanEck-producten in Zwitserland. Een exemplaar van het huidige prospectus, de statuten, het essentiële-informatiedocument, het jaarverslag en het halfjaarverslag kunt u vinden op onze website www.vaneck.com of kunt u kosteloos opvragen bij onze vertegenwoordiger in Zwitserland: First Independent Fund Services Ltd, Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich, Zwitserland. Betaalkantoor in Zwitserland: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

Voor beleggers in Groot-Brittannië: VanEck Securities UK Limited (FRN: 1002854), een van de Sturgeon Ventures LLP (FRN: 452811) De benoemde vertegenwoordiger is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk om de producten van VanEck te distribueren aan door de FCA gereguleerde bedrijven, zoals onafhankelijke financiële adviseurs en vermogensbeheerders. Retailbeleggers mogen niet vertrouwen op de verstrekte informatie, maar moeten advies inwinnen bij een onafhankelijke financieel adviseur over alle vragen met betrekking tot beleggen.

De gegevens zijn uitsluitend bedoeld om algemene en voorlopige informatie aan beleggers te verstrekken en mogen niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH, VanEck Switzerland AG, VanEck Securities UK Limited en hun dochterondernemingen (gezamenlijk "VanEck") aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige investerings-, verkoop- of retentiebeslissing die door de belegger wordt genomen op basis van deze informatie. De weergegeven standpunten en meningen zijn die van de auteur(s), maar niet noodzakelijkerwijs die van VanEck. De meningen zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen veranderen als gevolg van de marktomstandigheden. Bepaalde uitspraken kunnen projecties, prognoses en andere beweringen over toekomstige ontwikkelingen bevatten die geen afspiegeling zijn van daadwerkelijke gebeurtenissen. De door derden verstrekte informatie wordt betrouwbaar geacht. Deze informatie is niet onafhankelijk geverifieerd op juistheid of volledigheid en kan ook niet worden gegarandeerd. Er kunnen makelaars- of transactiekosten van toepassing zijn.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van de VanEck Defense UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, een UCITS-beheermaatschappij naar Nederlands recht geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Ierse centrale bank, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. De waarde van de activa van de ETF kan aanzienlijk fluctueren op basis van zijn beleggingsbeleid. Als de onderliggende index aan waarde verliest, verliest ook de ETF aan waarde. Een belegging in de ETF moet worden opgevat als een verwerving van de aandelen van de ETF en niet als een verwerving van de onderliggende effecten.

Beleggers moeten de prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie lezen voordat ze in het fonds beleggen. Deze zijn beschikbaar in het Engels en de KID’s in bepaalde andere talen en zijn gratis te downloaden via www.vaneck.com, bij het plaatselijke informatiepunt VanEck (Europe) GmbH of bij de beheermaatschappij.

Alle prestatie-informatie is gebaseerd op historische gegevens en is geen voorspelling van toekomstige rendementen. Aan beleggingen zijn risico's verbonden, waarbij ook een mogelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal niet kan worden uitgesloten.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck is het niet toegestaan ​​de inhoud van deze publicatie te reproduceren of ernaar te verwijzen in een andere publicatie.

© VanEck

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH