Skip directly to Accessibility Notice

DUURZAAMHEID ESG bij VanEck

Vandaag beleggen voor een betere toekomst

ESG-beleggen is een benadering waarbij niet alleen wordt gekeken naar financiële resultaten, maar ook naar gevolgen voor milieu (Environment), maatschappij (Social) en ondernemingsbestuur (Governance). Beleggingskansen worden in lijn gebracht met de waarden van beleggers.

Ons beleid ten aanzien van verantwoord beleggen

Wat is ESG?

Bij ESG-beleggen worden overwegingen ten aanzien van milieu, maatschappij, ondernemingsbestuur en ethiek meegewogen bij beleggingsbeslissingen.

Milieu

Milieufactoren variëren van gevolgen van energieverbruik voor klimaatverandering, uitstoot van broeikasgassen, afvalproductie, milieuvervuiling en behoud van natuurlijke hulpbronnen tot dierenwelzijn.

Maatschappij

Bij maatschappelijke overwegingen wordt gekeken naar de relaties van een bedrijf met zijn belanghebbenden. Maatschappelijke factoren variëren van arbeidsomstandigheden, impact op lokale gemeenschappen, gezondheid en veiligheid tot arbeidsverhoudingen en diversiteit.

Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur omvat correct gebruik van nauwkeurige en transparante boekhoudkundige methoden, eerlijke stemprocedures, vermijding van belangenverstrengeling en het zich niet inlaten met illegale activiteiten.

VanEck, verantwoord beleggen in een veranderende wereld

ESG-overwegingen maken op diverse manieren deel uit van de verschillende beleggingsstrategieën van VanEck. Wij geloven dat betere ESG-prestaties zich vertalen in gedifferentieerde operationele slagkracht, betere financiële resultaten en vooruitzichten die positief doorwerken naar bedrijfswaardering.

De doelstellingen, denkwijzen en bewijsvoeringen rond ESG zijn volop in ontwikkeling. Wij zijn voortdurend bezig om deze factoren in kaart te brengen om zo aandeelhouders betere beleggingskansen te bieden.

Wij hechten veel waarde aan verantwoord beleggen

VanEck heeft de Principles for Responsible Investment (PRI, principes voor verantwoord beleggen) ondertekend. Daarmee laten wij zien dat wij veel waarde hechten aan verantwoord beleggen.

Ondernemingsbestuur, en in het bijzonder actieve betrokkenheid, is altijd al een belangrijk element geweest in het researchproces voor onze actieve fondsen. Wij zijn voortdurend bezig met het finetunen van de vragen die wij bedrijven voorleggen ten aanzien van ESG. Wij vinden dat onze verantwoordelijkheid jegens onze klanten verder gaat dan het stimuleren van veranderingen die kansen voor aandeelhouders creëren, verbeteren en beschermen, zodat zij hun beleggingsdoelstellingen kunnen realiseren. We willen ook veranderingen stimuleren die de daarmee gepaard gaande risico's, waaronder ESG-risico's, reduceren.

Het bosproject van de familie Van Eck

Actieve strategieën

Met name voor onze actieve strategieën die zich richten op opkomende markten, is ondernemingsbestuur een belangrijk aspect. Bij bedrijven kan sprake zijn van hogere concentraties insider-eigendom en flexibelere regels. Voor onze actieve goudmijnbouwstrategie controleren we nauwgezet of bedrijven zich houden aan de best practices die voor de sector gelden. Onze interacties met raden van bestuur over ESG-onderwerpen zijn nu veel concreter dan tien jaar geleden.

Passieve strategieën

Voor onze passieve strategieën werken we nauw samen met onze indexaanbieders om te bepalen hoe ESG-factoren effectief kunnen worden verwerkt in de indices die door onze ETFs worden gevolgd. Bij VanEck is het beoordelen van ESG-integratie altijd een van de eerste stappen in het productontwikkelingsproces.

De SFDR is een Europese verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. Deze verordening vloeit voort uit het Akkoord van Parijs van 2015 en de Europese Green Deal. Deze EU-initiatieven hebben tot doel de CO₂-voetafdruk van de EU te verkleinen en de klimaatopwarming ruim onder de 2 °C te houden.

De SFDR-verordening is bedoeld om de transparantie ten aanzien van duurzaamheid bij financiële instellingen te vergroten. De verordening bestaat uit bekendmakingsvereisten ten aanzien van organisatie en financiering en moet leiden tot standaardisering van duurzaamheidsinformatie. Op deze manier wordt zogeheten 'greenwashing' voorkomen en worden beleggers in staat gesteld beleggingsproducten met elkaar te vergelijken ten aanzien van ESG.

De nieuwe verordening is sinds 10 maart 2021 van kracht. VanEck heeft inmiddels de vereiste bekendmaking gepubliceerd met betrekking tot de wijze waarop ESG-factoren zijn geïntegreerd in de beleggingsprocessen voor zijn actieve fondsen en ETFs.

Integratie van duurzaamheidsrisico's

Duurzaamheidsrisico is het risico dat de waarde van een belegging afneemt ten gevolge van een gebeurtenis of omstandigheid met betrekking tot milieu, maatschappij of ondernemingsbestuur (ESG). Milieugebeurtenissen zijn gebeurtenissen die leiden tot klimaatverandering, schaarste van natuurlijke hulpbronnen en milieuvervuiling. Maatschappelijke gebeurtenissen hebben betrekking op onder andere arbeidsomstandigheden en productaansprakelijkheid. Gebeurtenissen rond ondernemingsbestuur hebben betrekking op kwesties rond aandeelhoudersrechten, bedrijfsethiek, diversiteit en bezoldiging van bestuurders. Duurzaamheidsrisico's kunnen zich in verschillende vormen voordoen. Wat betreft het thema klimaat wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen transitierisico's en fysieke risico's, waarbij transitierisico's kunnen worden onderverdeeld in regelgevingsrisico's, technologische risico's, marktrisico's en reputatierisico's. Verder kunnen de gevolgen van duurzaamheidsrisico's verschillen per bedrijf, sector en land. Wanneer een duurzaamheidsrisico zich manifesteert, kan dat ook andere soorten risico's met zich meebrengen, zoals financiële risico's. De waarde van een belegging kan hierdoor nadelig worden beïnvloed.

Maatregelen die VanEck heeft getroffen om duurzaamheidsrisico's te beperken

Duurzaamheidskenmerken van onze fondsen

We hebben onze producten ingedeeld op basis van drie SFDR-categorieën.

Artikel 6

Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor geldt dat er geen duurzaamheidskenmerken in het beleggingsproces zijn geïntegreerd.

Artikel 8

Dit artikel heeft betrekking op producten met milieu- en maatschappelijke kenmerken.

Artikel 9

Dit artikel heeft betrekking op producten met een duurzaamheidsdoelstelling.

Voor alle VanEck-fondsen gelden de uitsluitingen die worden voorgeschreven door internationale wetten en verdragen. De fondsen beleggen niet in bedrijven en landen wanneer dat is verboden op grond van sancties van de Europese Unie, de Verenigde Naties of het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control.

Op dit moment worden acht VanEck-fondsen aangemerkt als producten met milieu- en maatschappelijke kenmerken. Voor onze passieve fondsen bestaat het beleggingsbeleid uit het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een index. Bij de samenstelling van de indices voor artikel-8-fondsen worden ESG-aspecten meegewogen. Zo worden bedrijven uitgesloten op basis van ESG-screenings. In de specifieke productinformatie worden de duurzaamheidskenmerken van deze VanEck-fondsen uitgebreider beschreven.

Duurzaamheidskenmerken van deze fondsen

Voornaamste nadelige gevolgen voor duurzaamheidsfactoren

Europese regelgeving vereist dat financiële markt participanten zoals VanEck openbaar maken of zij zogenaamde ongunstige effecten (Principal Adverse Impacts) trachten te beperken, zoals gedefinieerd in Europese regelgeving van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren zijn gedefinieerd in de regelgeving als milieu, sociale of werknemer gerelateerde zaken, mensenrechten, corruptie en omkoping. De ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden door VanEck Asset Management B.V. (“VanEck”) meegewogen.

De komende jaren zullen de eisen voor openbaarmaking binnen de SFDR worden uitgebreid en zullen op de website worden gepubliceerd en/of in pre contractuele informatie zoals prospectussen, EBIs en jaarverslagen.

Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors

Important Definitions & Disclosures

ESG-beleggen is kwalitatief en subjectief van aard. Het kan daarom niet worden gegarandeerd dat de door VanEck gehanteerde factoren, of de door VanEck gemaakte beoordelingen, stroken met de opvattingen van individuele beleggers. Informatie met betrekking tot verantwoord ondernemersgedrag wordt vrijwillig verstrekt of is gebaseerd op rapportages van derden. Deze informatie kan onnauwkeurig of onvolledig zijn. VanEck is van dergelijke informatie afhankelijk om de doelstellingen van bedrijven ten aanzien van verantwoord ondernemersgedrag, en de implementatie van deze doelstellingen, te beoordelen. De normen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen verschillen per regio. Het is onzeker of de strategie voor maatschappelijk verantwoord beleggen en de daarbij toegepaste technieken succesvol zijn.

ESG-integratie heeft betrekking op het in aanzienlijke mate verwerken van ESG-informatie of ESG-inzichten in het traditionele beleggingsproces om zo de financiële portefeuillerendementen op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de beleggingsdoelstellingen van het fonds, impliceert deze verklaring niet dat de beleggingsdoelstellingen zijn afgestemd op ESG-factoren. Deze verklaring vormt veeleer een beschrijving van de manier waarop ESG-informatie in het algemene beleggingsproces is geïntegreerd.

Beleggen brengt aanzienlijke risico's en een hoge mate van volatiliteit met zich mee, waarbij het verlies van de hoofdsom niet is uitgesloten. Obligaties en obligatiefondsen dalen in waarde wanneer de rentevoet stijgt. Alvorens te beleggen moet een belegger de doelstellingen, risico's, kosten en uitgaven van een belegging in een fonds of ander beleggingsproduct zorgvuldig afwegen. Deze informatie is opgenomen in het prospectus van het desbetreffende product.