Skip directly to Accessibility Notice

Tokendistributie en leveringsschema's: wat is het recept voor succes?

11 mei 2023

 

Beleggers in het wilde westen van cryptovaluta's moeten de levensvatbaarheid van een project op lange termijn evalueren, maar hoeven niet te vrezen. Er zijn manieren om dat te doen! Door middel van een onderzoek naar de distributie van een token en het leveringsschema kan er worden bepaald of een project eerlijk van start is gegaan en of de oprichters en ontwikkelaars voldoende gemotiveerd zijn om het tot een goed einde te brengen.

Aanboddistributie heeft betrekking op de verdeling van het totale aanbod van een token over verschillende entiteiten. Deze verdeling moet eerlijk zijn, anders kan deze leiden tot centralisatie, manipulatie en marktvolatiliteit. Van tijd tot tijd komt er een nieuw project of layer 1 voorbij (deze keer was het SUI dat me aanzette tot het schrijven van dit verhaal), dat een schoolvoorbeeld wordt van hoe je tokens juist niet moet verdelen. 

Stel je voor dat je in de rij staat voor een pizza en je ziet dat de mensen voor jou een stuk krijgen voor maar $ 1. Nu ben jij aan de beurt. Maar jij moet $ 10 betalen voor precies eenzelfde stuk! Ik weet dat de meeste mensen hier behoorlijk boos over zouden zijn, maar helaas is dit de realiteit waarin traditionele financiën, en meer recent, crypto leven. Ik ben altijd een groot voorstander geweest van crypto, niet alleen vanwege de decentralisatie of zelfbehoud, maar ook vanwege de mogelijkheid om dezelfde financiële mogelijkheden te bieden, ongeacht wie je bent. Ik zeg altijd graag dat iedereen Bitcoin koopt voor de prijs die hij/zij verdient. Ten opzichte van toekomstige generaties bent u misschien beter af. Ik denk dat dit vooral relevant is voor layer 1 cryptovaluta's, die bedoeld zijn als universele munt op en buiten hun opensource-platform.

Voor veel nieuwe tokens werkt deze analogie niet meer, omdat de verdeling van tokens en de leveringsschema's veel ingewikkelder zijn geworden. Laten we SUI en Aptos als voorbeeld nemen, beide layer 1's die bekend staan als spin-offs van het mislukte project 'Diem' van Meta. Een aanzienlijk deel van de tokens is gereserveerd voor het team, durfkapitaalinvesteerders, vroege bijdragers en testnetdeelnemers (eigenlijk weer de VC's). Pas daarna komt het token in de openbare verkoop, die op verschillende manieren kan plaatsvinden, via beleggingslagen of lock drops. Hoe ziet de initiële tokenverdeling eruit voor sommige bekende cryptovaluta's?

Initiële tokenverdeling voor de top 5 van blockchains

Initial Token Distributions for the Top 5 Blockchains

Bron: Messari, gegevens per 30 april 2023.

Uiteraard is er niet slechts één recept voor succes, want alle topblockchainnetwerken en hun tokens zijn relatief succesvol in vergelijking met hun concurrenten. Ethereum heeft een sterk en door de gemeenschap aangestuurd ontwikkelingsteam dat het gebrek aan prikkels goedmaakt. Solana heeft sterke prikkels om de technologie te ontwikkelen en te gebruiken, terwijl het in vergelijking met Ethereum aan gemeenschap ontbreekt. 

Voor SUI wordt de helft van de voorraad tokens toegewezen aan de communautaire reserve, een fonds dat wordt beheerd door de Sui Foundation. Aanzienlijk meer dan wat we in eerdere projecten hebben gezien. Het grootste deel van de resterende tokens zal bestemd zijn voor degenen die aan het project hebben bijgedragen en 14% zal worden toegewezen aan beleggers, zo stelt de Sui Foundation. SUI is bedoeld als valuta op het SUI-netwerk, maar mogelijk ook daarbuiten. Stel je voor dat de ECB hetzelfde zou doen bij de ontwikkeling van een digitale Euro, dan zou dat voor enige maatschappelijke onrust zorgen. Ik weet dat dit niet helemaal een eerlijke vergelijking is, want tokens worden ook gebruikt als financieringsmethode en vanwege hun nut op het netwerk. Misschien moeten er voor projecten andere manieren worden gevonden om teamleden, vroege bijdragers en de gemeenschap te belonen in plaats van het aanbod van de valuta van het netwerk te verdunnen.

Vervolgens moeten we kijken naar het leveringsschema. Dit is hoe de tokenvoorraad in de loop van de tijd wordt vrijgegeven, wat op verschillende manieren kan gebeuren, door middel van onder andere pre-mining, airdrops en lock drops. Pre-mining kan vroege beleggers en het projectteam een oneerlijk voordeel geven. Airdrops kunnen de waargenomen waarde van een token kunstmatig opdrijven, wat leidt tot marktmanipulatie. Seed capital van durfkapitalisten kan een goed teken zijn, maar ze kunnen ook fondsen werven zonder tokens te verkopen aan het publiek. Bij de meeste recente token drops worden niet alle tokens bij de verkoop vrijgegeven. Een aanzienlijk deel van de tokens is gereserveerd (wat in wezen betekent dat ze vergrendeld zijn) en een deel van de tokens komt periodiek beschikbaar op een voorgeprogrammeerde manier.

Beleggers zouden moeten zoeken naar projecten met een eerlijk distributieaanbod, dat gediversifieerd is over verschillende entiteiten. Dit kan centralisatie en marktmanipulatie helpen voorkomen en een duurzaam ecosysteem creëren. Beleggers moeten ook op zoek gaan naar projecten met een transparant verdelingsschema van het token, waaruit blijkt hoe en wanneer de tokenvoorraad in de loop van de tijd zal worden vrijgegeven. Deze transparantie geeft beleggers inzicht in de levensvatbaarheid van een project op lange termijn, zodat ze vertrouwen kunnen krijgen in het potentieel voor succes.

Concluderend kan worden gesteld dat het nuttig is om het distributieaanbod en het leveringsschema van een token te onderzoeken, om de levensvatbaarheid van een project op lange termijn te kunnen beoordelen. Zo kan er worden bepaald of een project eerlijk van start is gegaan en of de oprichters en ontwikkelaars voldoende gemotiveerd zijn om het tot een goed einde te brengen. Laten we dus hopen op een pizzaparty waar iedereen een eerlijk deel van de pizza krijgt. Zoals altijd moeten beleggers onderzoek doen voordat ze in een project beleggen. 

Belangrijke informatie

Wij publiceren deze nieuwsbrief om te informeren en voorlichting te geven over recente marktontwikkelingen en technologische updates, niet om aanbevelingen te doen voor bepaalde producten of projecten. De selectie van de artikelen mag daarom niet worden opgevat als financieel advies of aanbeveling voor een specifiek product en/of digitaal bezit. Het is mogelijk dat wij af en toe analyses opnemen van markt- en netwerkrendementverwachtingen en/of on-chain-rendement in het verleden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen.

ETN-disclaimer

Belangrijke informatie

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De inzichten en meningen die in deze informatie naar voren worden gebracht, zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze informatie kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of digitale assets in het algemeen of in het product dat in deze informatie wordt besproken (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende index in staat is om de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.

Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag en de extreme volatiliteit waar ETNs mee te maken hebben. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat u een belegging doet, zodat u volledig op de hoogte bent van de mogelijke risico's en beloningen die gepaard gaan met uw beslissing om in een product te beleggen. Het goedgekeurde prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com. Houd er rekening mee dat de goedkeuring van het prospectus niet mag worden opgevat als een goedkeuring van de producten die worden aangeboden of voor de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

De vermelde resultaten zijn resultaten uit het verleden en vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst, die lager of hoger kunnen zijn dan de huidige resultaten.

De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort. De resultaten worden in de basisvaluta weergegeven, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De opbrengsten en de waarde van de hoofdsom van een belegging fluctueren. Notes kunnen bij terugkoop meer of minder waard zijn dan het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Indexrendementen zijn geen ETN-rendementen en houden geen rekening met beheervergoedingen en brokerkosten. De rendementen van een index zijn niet illustratief voor de rendementen van de ETN. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH