ETF Academy Dividend

Video: Dividend

Jolien Brouwer, business development & sales Nederland, bespreekt de belangrijkste aandachtspunten rondom ETF dividenden.

Dividenden vormen de hoeksteen van beleggen in de aandelenmarkt. De meeste beursgenoteerde bedrijven belonen hun beleggers door een deel van de winsten aan hen uit te keren in de vorm van dividenden. Op korte termijn lijken dividenden veel minder op te leveren dan kapitaalrendement, maar op de lange termijn vormen zij het belangrijkste deel van het totaalrendement van een aandeel.

Wat is dividend?

Dividend is het deel van de winst dat een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders. De meeste bedrijven keren slechts een deel van hun winst uit in de vorm van dividend. Het deel van de winst dat wordt achtergehouden, wordt geïnvesteerd in toekomstige groei.

Het belang van dividend

Wanneer dividenden worden herbelegd, leveren zij op den duur de grootste bijdrage aan het totale beleggingsrendement. Waarom? Omdat elk dividend vanaf het moment van herbelegging op zijn beurt zorgt voor extra rendement. Dit is wat bekend staat als het "rente-op-rente-effect". In de grafiek hieronder ziet u hoe groot het effect van herbelegde dividenden was op de Amerikaanse aandelenmarkt. In de grafiek wordt het rendement met herbelegde dividenden vergeleken met het rendement zonder herbelegde dividenden.

Rente-op-rente-effect

Rente-op-rente-effect

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Bron: VanEck, Bloomberg. Gegevens van 4 januari 1988 t/m 30 juni 2021.

Dividend: een bron van inkomsten

Veel beleggers gebruiken dividenden als bron van extra inkomsten. Gepensioneerden gebruiken dividenden vaak als aanvulling op hun jaarinkomen, terwijl zij hun belegde kapitaal intact laten.

Hoog dividend aandelen

Hoogdividendaandelen keren bovengemiddeld hoge dividenden uit. Dan kan een bedrijf doen wanneer het lagere groeiverwachtingen heeft dan andere bedrijven en daarom bereid is om een groter deel van de winst aan aandeelhouders uit te keren. Het kan ook zijn dat de koers van het aandeel is gedaald, waardoor het gelijk gebleven dividend een hoger percentage van de koers is geworden. Maar pas hiermee op, want een koersdaling kan betekenen dat de markt anticipeert op een dividendverlaging.

Hoog dividend ETFs

Hoogdividend-ETFs beleggen in aandelen die bovengemiddeld hoge dividenden uitkeren. Dat zijn nuttige beleggingen voor spaarders die willen beleggen om inkomsten te genereren. Hoogdividendaandelen kunnen echter hogere risico's met zich meebrengen. Zo kunnen er grote vraagtekens worden gezet bij de toekomstige groei van oliemaatschappijen en tabaksproducenten. Met de diversificatie van een ETF kunnen beleggers dat risico spreiden.

Een van de ETFs van VanEck is een hoogdividend-ETF.

Dividend belasting

In sommige landen wordt belasting geheven over de dividenden die beleggers ontvangen

Als u belegt is het van belang om rekening te houden met dividendbelasting. In sommige landen wordt belasting geheven over de dividenden die beleggers ontvangen.

Dividend lekkage

De meeste landen houden bronbelasting in op dividenden die bij hen gevestigde bedrijven uitkeren. Veelal ligt dit percentage tussen de 15% en 30% op het uitgekeerde bruto dividend. Om dubbele belasting te voorkomen zijn er fiscale conventies afgesloten die het veelal mogelijk maken (een deel) van de bronbelasting terug te vragen. Hiervoor dient u als belegger in deze bedrijven de fiscale autoriteiten in de betreffende landen te contacteren.

Bij ETFs (en actieve beleggingsfondsen) speelt deze problematiek ook. Complicatie hierbij is dat de belegger die aandelen niet meer zelf in bezit heeft, maar dat de beleggingsinstelling dit doet. U bent dan afhankelijk van de beleggingsinstelling om de bronbelasting terug te vragen, of u de dividendbelastingclaim te geven. In de praktijk is dat meestal niet mogelijk, waardoor de bronbelasting weglekt; de zgn. dividendlekkage.

Nederland biedt Nederlands belastingplichtigen een oplossing: Bij ETFs (en actieve beleggingsfondsen) die de zgn. FBI (Fiscale BeleggingsInstelling) status hebben, kunnen Nederlands belastingplichtige beleggers de dividend bronbelasting terugvragen of verrekenen met hun Nederlandse belastingaangifte. Uitgaande van 3,5% dividendrendement, kan het voorkomen van dividendlekkage tot zo’n 0.5% extra rendement per jaar leiden1.

Onze in Nederland gevestigde ETFs hebben de FBI-status. Denk hierbij aan van de volgende ETFs:

Let op: dit is geen fiscaal advies. Bovenstaande informatie geldt alleen voor Nederlands belastingplichtigen. Raadpleeg waar nodig uw fiscaal adviseur.

Herbeleggende ETFs

Herbeleggende ETFs keren geen dividenden uit; maar herbeleggen deze automatisch

Herbeleggende ETFs keren geen dividenden uit; maar herbeleggen deze automatisch. Bij dergelijke ETFs profiteert u dus van een "rente-op-rente-effect". Deze ETFs zijn geschikt voor belegger die over een lange periode kapitaal willen opbouwen, en niet voor beleggers die regelmatige inkomsten willen genereren.

Uitkerende ETFs

Uitkerende ETFs keren de ontvangen dividenden uit. Deze ETFs zijn geschikt voor beleggers die beleggen om regelmatige inkomsten te genereren, bijvoorbeeld als aanvulling op het reguliere salaris of pensioen.

Veronderstellende 15% dividendbronbelasting. 3% dividendrendement x 15% bronbelasting = 0,45% extra rendement.

VanEck Dividend ETF

ETF Academy - Navigatie

Academy - uw voortgang 0% voltooid