Obligatie ETF

Voor een voorzichtige belegger

Wij bieden twee ETFs voor staatsobligaties

Zou u willen beleggen in obligaties? Staatsobligaties uit de eurozone worden over het algemeen beschouwd als een van de veiligste beleggingen, omdat ze gedekt worden door de volledige kredietwaardigheid van de respectieve overheden. Hoewel beleggen in staatsobligaties nog steeds risico's met zich meebrengt, bieden ze doorgaans een stabielere bron van inkomsten in vergelijking met aandelen en bedrijfsobligaties, die onderhevig zijn aan grotere marktschommelingen. Obligatie ETFs van VanEck bieden beleggers een middel om hun portefeuille te diversifiëren en hun risico te verlagen.

Waarom beleggen in onze obligatie ETF

Inkomstenpotentieel met beperkte risico's

Bent u op zoek naar een buffer om uw portefeuille te beschermen tegen onvoorziene risico's? Zo ja, dan zijn staatsobligaties uit de eurozone een goede optie. De kans dat een overheid in gebreke blijft bij het aflossen van leningen is relatief klein, en daarom worden dergelijke obligaties vaak gezien als de meest solide beleggingen.

Wereldwijd lenen overheden geld om hun uitgaven te financieren. De obligatiemarkt is in feite 's werelds grootste financiële markt en staatsobligaties vormen in deze markt het grootste segment.1 In ruil voor het verstrekte kapitaal worden beleggers door de overheden beloond met een coupon of rente over de obligatie. Aan het eind van de looptijd, na een vooraf bepaalde periode, betalen de overheden de hoofdsom terug.

Beleggen in staatsobligaties draagt er dus toe bij dat landen hun overheidsdiensten kunnen financieren, variërend van openbaar vervoer tot gezondheidszorg en onderwijs.

1 Bron: ICMA.

Beleggen in staatsobligaties kan een geschikte gelegenheid zijn voor beleggers die op zoek zijn naar:

  • Relatieve stabiliteit
  • Mogelijkheid voor regelmatige inkomsten
  • Risicospreiding.
  • Kapitaalbehoud

Beleggen in staatsobligaties kan om verschillende redenen gunstig zijn voor beleggers:

Waarom de VanEck obligatie ETF?

Onze obligatie ETFs leveren een mix van relatief lage kosten en hoge kwaliteit.

Renterisico

Een van de belangrijkste risico's van beleggen in vastrentende ETFs is het renterisico. Als de rente stijgt, zal de obligatiekoers naar verwachting dalen, omdat de obligatie-inkomsten tegen een hogere rente worden verdisconteerd. Deze daling is meestal sterker bij obligaties van hogere kwaliteit, omdat deze doorgaans lagere yields betalen. De mate van gevoeligheid van de prijs van een obligatie voor veranderingen in de rente wordt duration genoemd.

Voor langetermijnbeleggers in obligaties brengen rentewijzigingen twee tegengestelde krachten in het spel:

  • Prijsrisico: obligatiekoersen hebben de neiging om te dalen als de rente stijgt en zouden normaal gesproken stijgen als de rente daalt.
  • Herbeleggingsrisico: hogere rentes bieden beleggers de kans om hun inkomsten tegen hogere yields te beleggen, terwijl lagere rentes beleggers zouden doen zoeken naar mogelijkheden om tegen vergelijkbare yields te beleggen.

Renterisico


De koersen van obligaties die hun vervaldatum naderen, convergeren normaal gesproken naar hun pariteit - het bedrag dat op de vervaldatum van de obligatie wordt terugbetaald. Dergelijke obligaties zijn ook minder gevoelig voor het renterisico.

Rendement van obligatie ETFs ten opzichte van rente

Veranderende tijden

Na jaren van lage rendementen zijn de inkomsten van obligatie ETFs eindelijk aan het terugkeren2

x
x

* In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Bron: VanEck. Yield wordt weergegeven door Yield-to-Worst.

2 Dit is niet gegarandeerd voor de toekomst.

Top 10 Posities

Naam positie % van beheerd
vermogen
Staatsobligatie Frankrijk OAT 10,72
Staatsobligatie Frankrijk OAT 9,66
Staatsobligatie Frankrijk OAT 9,53
Staatsobligatie Duitsland 9,34
Staatsobligatie Duitsland 8,86
Staatsobligatie Duitsland 8,50
Staatsobligatie België 6,35
Staatsobligaties Nederland 5,07
Staatsobligaties Nederland 5,03
Staatsobligaties Nederland 5,03
Top 10 totaal (%) 78,10

Belangrijkste risicofactoren van een obligatie ETF

Icon

Rentewijzigingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de rendementen op vastrentende effecten die door overheden worden uitgegeven. Het veronderstelde risiconiveau kan stijgen door potentiële of feitelijke verlagingen van kredietratings. Dit is een van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het beleggen in obligatie ETFs.

Icon

De uitgever van een effect dat door het fonds wordt aangehouden, is mogelijk niet in staat om de rente uit te keren of om de hoofdsom af te betalen. Dit is nog een risicofactor waarmee u rekening moet houden als u wilt beleggen in een deze ETF.

Icon

Minder liquiditeit kan betekenen dat er dermate weinig kopers of verkopers zijn, dat het voor een fonds moeilijk is om de beleggingen te verhandelen. Dit is een extra factor om in overweging te nemen voordat u in obligatie ETFs belegt.