Kunnen fundamentele factoren de onzekerheden overstijgen?

14 november 2023

Leestijd 3 min

 

Grondstoffenbedrijven, gesterkt door structurele voordelen en jaren van op efficiëntie gerichte activiteiten, bevinden zich misschien in een unieke positie om de hiaten in de energievoorziening van het wereldwijde energielandschap op te vullen.

Oliemaatschappijen vergroten hun winsten

In het derde kwartaal van 2023 werden de trends uit het tweede kwartaal grotendeels voortgezet. De sector Olie & Gas bleef domineren binnen het grondstoffenaandelenlandschap, terwijl de meeste andere sectoren met uitdagingen werden geconfronteerd.

Amerikaanse exploratie- en productiebedrijven (E&P) benaderden in juli hun maandelijkse productierecord voor ruwe olie van november 2019 met een productie van 12,99 miljoen vaten per dag. Opmerkelijk genoeg werd deze groei gerealiseerd met minder booreilanden dan in 2019, wat de toegenomen efficiëntie van deze bedrijven onderstreept. Bovendien bleven hun herinvesteringspercentages, die de kapitaaluitgaven in verhouding tot de operationele kasstroom aangeven, onder het niveau van 2020, wat wijst op een voorzichtige houding ten aanzien van kapitaaluitgaven om prioriteit te geven aan aandeelhouderswaarde.i

Ondanks de conservatieve uitgaven van E&P's hielden oliedienstverleners stand. Door de stabiele olieprijzen en de kosteninflatie in de hele sector konden deze dienstverleners hun prijzen handhaven, vooral voor offshore-diensten zoals diepzeeboringen. Kapitaalkrachtige geïntegreerde oliemaatschappijen intensiveerden hun exploratie-inspanningen in deze gebieden. Een punt van zorg wordt echter gevormd door de teruglopende vindplaatsen van conventionele olie, die in de eerste helft van het jaar het laagste niveau in vijf jaar bereikten.ii

Waardering Totaal aantal conventionele vondsten (januari - juni)

lijn/ staafdiagram met totale conventionele ontdekkingen van vloeistoffen en gas

Bron: Rystad Energy. Gegevens per augustus 2023.

Voortdurende druk met betrekking tot alles wat groen is

Batterijmetaalbedrijven, vooral lithiumproducenten, hadden dit kwartaal te kampen met tegenwind. De combinatie van toenemende concurrentie en de aanhoudende effecten van verhoogde lithiumprijzen vanaf 2021/2022 leidde tot bezorgdheid over een mogelijk aanbodoverschot op de markt in 2024 en daarna. Deze bezorgdheid uitte zich in aanzienlijke prijsdalingen, waarbij lithiumhydroxide tijdens het kwartaal met meer dan 50% daalde.

Batterijfabrikanten werden geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van gestegen inputkosten en kapitaaluitgaven en inspanningen op het gebied van onderzoek & ontwikkeling (R&D), met als doel de concurrentie voor te blijven. Daarnaast blijven producenten van zonne- en windenergieapparatuur worstelen met de gevolgen van aanhoudend hoge rentetarieven, wat resulteert in gematigde winstgroeivoorspellingen. De groeiende achterstand in netaansluitingen voor duurzame projecten heeft het optimisme van beleggers verder getemperd.

De landbouwsector liet dit kwartaal een gevarieerd rendementlandschap zien. Kunstmestproducenten werden geconfronteerd met een tweedeling in de vraag, met een afnemende interesse in potas tegenover een opleving in kunstmest op basis van stikstof, die grotendeels werd toegeschreven aan de aanhoudende aardgastekorten. Graanverwerkers blijven optimistisch, waarbij ze de bezorgdheid over mogelijke margedalingen als gevolg van de dalende maïs- en sojaprijzen afwegen tegen de rooskleurige vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar.

Vooruit kijken: De fundamentele factoren zouden zwaarder moeten wegen dan de onzekerheden

Vanuit een breder perspectief blijft ons positieve langetermijnbeleid ten aanzien van grondstoffenaandelen onveranderd. Het veranderende mondiale energielandschap wijst op mogelijke bevoorradingsproblemen bij verschillende grondstoffen. Terwijl landen worstelen met de complexiteit van de overgang naar hernieuwbare energie, vormen geopolitieke spanningen een bedreiging voor de toeleveringsketen van essentiële materialen voor schone energie.

Grondstoffenbedrijven, gesteund door structurele voordelen en jaren van op efficiëntie gerichte activiteiten, bevinden zich in een unieke positie. Hun waardevolle bezittingen, sterke financiële gezondheid, toewijding aan aandeelhouderswaarde en aantrekkelijke waarderingen maken hen volgens ons tot aantrekkelijke beleggingskansen.

Vergelijking van waarderingscijfers (10-jarig gemiddelde vs. huidig)

Vergelijking van waarderingscijfers (10-jarig gemiddelde vs. huidig)

Bron: FactSet, VanEck. Gegevens per 30 september 2023. 'Global Equities', vertegenwoordigd door de MSCI All-Country World Index (ACWI). ‘Resource Equities’, vertegenwoordigd door de S&P Global Natural Resources Index. De definities van de gegevens vindt u aan het einde bij dit commentaar.

Grondstoffenaandelen kunnen echter nog steeds te maken krijgen met macro-economische onzekerheden op de korte termijn, die het rendement de afgelopen jaren met tussenpozen hebben beïnvloed. Schommelingen in inflatie, rentetarieven en de kracht van de Amerikaanse dollar, in combinatie met een wisselende risicobereidheid bij beleggers, zijn kritieke factoren. Deze uitdagingen kunnen blijven bestaan gezien de huidige beperkte zichtbaarheid van de economische groei op lange termijn.

Belangrijke kennisgeving

i Rystad Energy.

ii Rystad Energy.

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH