Skip directly to Accessibility Notice

Focus op de cashflow van goudmijnbouwbedrijven, niet op hun inkomsten

21 augustus 2023

Read Time 4 min

 

Goud eindigt juli hoger; wij geloven dat het genereren van vrije kasstroom, en niet winst, een betere manier is om de waarde en aantrekkelijkheid van een goudmijnbouwbedrijf te beoordelen.

Goud stabiliseert op gemengde economische vooruitzichten

De publicatie van economische gegevens in juli wakkerde de verwachting aan dat de Fed het einde van haar renteverhogingscyclus nadert, wat de goudprijzen ondersteunde, die in de loop van de maand met 2,4% stegen, en druk uitoefende op de Amerikaanse dollar (een daling van 1,03%, zoals gemeten door de U.S. Dollar Index). (DXY1)). Goud steeg op 12 juli weer boven $ 1.950 per ounce, na de publicatie van de cijfers van de Amerikaanse consumentenprijsindex van juni2 die een stijging van 3% op jaarbasis lieten zien, vergeleken met 4% in mei. Goud steeg verder en bereikte een hoogste punt in de maand van $ 1.978,72 op 18 juli, nadat de Amerikaanse detailhandelsverkopen voor juni lager uitvielen dan verwacht. Het gele metaal behield het grootste deel van zijn stijgingen toen de markten een nieuwe renteverhoging door de Fed op 26 juli verwerkten, en een jaarlijkse stijging van 3% in de VS PCE-prijsindex (U.S. Personal Consumption Expenditures Price Index) in juni3 (de voorkeursinflatiemeter van de Fed). Goud sloot op 31 juli op $ 1.965,09.

NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)4 en MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR)5 deden het beter dan goud, met een stijging van respectievelijk 4,54% en 5,86% tijdens de maand. De financiële en bedrijfsresultaten van Q2 2023 voor de goudsector waren gemengd. Veel van de producenten hadden een zwakkere eerste helft van het jaar voorspeld en de meeste van hen hebben hun verwachtingen voor het hele jaar 2023 gehandhaafd. We kunnen dus redelijkerwijs een verbetering verwachten in de tweede helft van 2023, hoewel er geen garantie is voor een dergelijke ontwikkeling. De markt is er erg op gefocust dat bedrijven aan de verwachtingen voldoen, dus elke significante afwijking zal waarschijnlijk leiden tot slechte aandelenkoersen.

Waarom winstvoorspellingen voor goudmijnbouwbedrijven moeilijk zijn

Hoewel we het ermee eens zijn dat bedrijven hun vooropgestelde doelen moeten halen om het vertrouwen van de markt te winnen in hun vermogen om consistente resultaten te leveren, begrijpen we ook de unieke uitdagingen van de mijnbouwsector. Als langetermijnbeleggers die op zoek zijn naar waardecreation, zijn wij minder gefixeerd op kwartaalcijfers en veel meer op de vooruitzichten van bedrijven voor het genereren van vrije kasstroom in de komende 10 tot 20 jaar. Op basis van tientallen jaren ervaring in deze sector, waaronder ervaring aan de sell-side die inhield dat elk kwartaal voor alle bedrijven die wij bestreken schattingen van de winst per aandeel (EPS) werden uitgegeven, kunnen wij gerust zeggen dat het bijna onmogelijk is om de winst van een edelmetaalbedrijf voor een bepaald kwartaal te voorspellen. De uitdagingen komen uit verschillende bronnen, waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Het feit dat deze bedrijven prognoses afgeven die alleen gebaseerd zijn op schattingen van de eigenschappen van de gouddeposito's die ze ontginnen. We verwachten natuurlijk dat deze schattingen een goede weergave zijn van het gouddepot gedurende de levensduur van de mijn. Kwartaal na kwartaal is het ook heel redelijk om afwijkingen van die schattingen te verwachten, die zeker van invloed kunnen zijn op de winst, maar over het algemeen geen materiële invloed hebben op de intrinsieke waarde van de mijn of het bedrijf.
  2. Bedrijven geven jaarvoorspellingen uit die rekening proberen te houden met schommelingen van kwartaal tot kwartaal, maar analisten moeten kwartaalvoorspellingen doen die deze schommelingen niet kunnen voorspellen. Het zijn deze kwartaalramingen waaraan de markten bedrijven afmeten.
  3. Winsten zijn gebaseerd op complexe boekhoud- en rapporteringsnormen, waaronder eenmalige en non-cash-items, die het erg moeilijk maken om gerapporteerde winsten te vergelijken met schattingen.
  4. Andere factoren, waaronder de schommelingen in de gerealiseerde prijs van goud en andere geproduceerde metalen. Hoewel analisten misschien rekening kunnen houden met schommelingen van de contante koers tijdens het kwartaal, is het voorspellen van de timing van de verkoop en de impact van voorlopig geprijsde verkopen (die later moeten worden aangepast) bijna onmogelijk.

Focussen op de langere termijn

Naar onze mening is het veel beter om te kijken naar de vrije kasstroom, niet alleen voor het huidige kwartaal, maar ook voor de lange termijn, om de waarde en aantrekkelijkheid van een goudmijnbouwbedrijf te beoordelen. Onze interne modellen genereren zelfs een interne metriek die we hebben gecreëerd om onze benadering vast te leggen. Wij noemen dit 'vrije kasstroom per ounce', en het is de totale, niet-verdisconteerde vrije kasstroom die het bedrijf genereert over zijn exploitatiehorizon, gedeeld door alle goud (of goudequivalent) ounces die het naar onze schatting in die periode zal delven. Het is een eenvoudige, maar transparante maatstaf waarmee we de relatieve waarderingen van de bedrijven in ons universum kunnen beoordelen.

Bedrijfswaarde/oz versus vrije kasstroom/oz

Bedrijfswaarde/oz versus vrije kasstroom/oz

Bron: VanEck. Uitsluitend ter illustratie. De bedrijfswaarde (EV) per ounce (EV/oz) is de verhouding tussen de bedrijfswaarde van een bedrijf en de totale hoeveelheid minerale hulpbronnen in de grond. FCF = Free-Cash-Flow (vrije kasstroom).

Tijdens het winstseizoen bewegen EPS-koppen de aandelenkoersen... Wij zijn echter van mening dat beleggers in goudaandelen moeten eisen dat bedrijven hun operationele doelen halen en zich minder moeten richten op de kwartaalwinsten en meer op de vooruitzichten voor een gezonde vrije kasstroom in de komende twee decennia. Het is ook belangrijk om te bedenken dat goud dat dit kwartaal niet gedolven (of verkocht) wordt niet verloren is; het volgende kwartaal of jaar is het er nog steeds, klaar om te voldoen aan de historische behoefte van de wereld aan het glimmende metaal, mogelijk tegen nog hogere prijzen.

Bij het beoordelen van een belegging in goud moeten beleggers rekening houden met de belangrijkste risicofactoren van een dergelijke belegging. Deze omvatten onder andere het risico van beleggen in de sector basismaterialen, het risico van beleggen in goud- en zilvermijnbouwbedrijven, het risico van beleggen in kleinere bedrijven en het meer algemene marktrisico.

Belangrijke kennisgevingen

De U.S. Dollar Index (DXY) meet de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van valuta's van Amerikaanse handelspartners.

De consumentenprijsindex (CPI) is een maatstaf voor de gemiddelde verandering in de loop van de tijd van de prijzen die stedelijke consumenten betalen voor een mandje van consumentengoederen en diensten.

VS PCE-prijsindex (U.S. Personal Consumption Expenditures) is een maatstaf voor de prijzen van goederen en diensten die door of namens inwoners van de VS worden betaald.

4 NYSE Arca Gold Miners Index is een servicemerk van ICE Data Indices, LLC of aan ICE Data Indices, LLC gelieerde ondernemingen ('ICE Data') en is in licentie genomen door VanEck UCITS ETF plc. (het "Fonds") in verband met VanEck Gold Miners UCITS ETF (het "Subfonds"). Noch het fonds, noch het subfonds worden gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door ICE Data. ICE Data doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het fonds, het subfonds of het vermogen van de NYSE Arca Gold Miners Index om het rendement van de algemene aandelenmarkt te volgen. ICE DATA GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GERELATEERD AAN DE NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL IS ICE DATA AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF GEDERFDE WINSTEN), ZELFS NIET ALS ICE DATA IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ICE Data Indices, LLC en zijn gelieerde ondernemingen ('ICE Data'), hun indices en de daaraan gerelateerde informatie, de naam 'ICE Data' en de aan deze onderneming gerelateerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van en in licentie gegeven door ICE Data, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt, of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE Data. Het fonds is niet doorgegeven op grond van zijn rechtmatigheid of geschiktheid en wordt niet gereglementeerd, uitgegeven, goedgekeurd, verkocht, gegarandeerd of aangeprezen door ICE Data.

5 MVIS®️ Global Junior Gold Miners Index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MVIS heeft Solactive AG gecontracteerd om de index bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH ('MarketVector') heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MarketVector. MarketVector doet geen uitspraken over de wenselijkheid om in het fonds te beleggen.

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

 

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs

1 - 3 of 3