ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Czynniki ESG w VanEck

Inwestowanie dziś na rzecz lepszej przyszłości.

Inwestowanie ESG oznacza inwestowanie, które oprócz wyników finansowych uwzględnia kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG), dostosowując możliwości inwestycyjne do wartości wyznawanych przez inwestorów.

Nasza Polityka odpowiedzialnego inwestowania

Czym jest inwestowanie ESG?

Inwestowanie ESG uwzględnia czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym oraz kwestie etyczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Środowisko

Czynniki środowiskowe obejmują zużycie energii i wpływ na zmiany klimatyczne, emisję gazów cieplarnianych, odpady, zanieczyszczenia, ochronę zasobów naturalnych oraz traktowanie zwierząt.

Sfera społeczna

Czynniki społeczne wynikają z relacji podmiotu z jego interesariuszami i obejmują warunki pracy, wpływ na społeczności lokalne, zdrowie i bezpieczeństwo oraz relacje pracownicze i różnorodność w miejscu pracy.

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny obejmuje rzetelne i przejrzyste wytyczne w zakresie rozliczeń i księgowania, uczciwe zasady głosowania, unikanie konfliktów interesów oraz nieangażowanie się w działania niezgodne z prawem.

VanEck, odpowiedzialne inwestowanie i zmieniający się świat

W swojej polityce inwestycyjnej VanEck uwzględnia czynniki ESG w różnych perspektywach. Uważamy, że wysiłki zmierzające do poprawy wyników ESG powinny przekładać się na wyróżniającą się siłę operacyjną, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju ESG oraz wpływać na jego wycenę.

W miarę rozwoju naszych planów, założeń i działań w obszarze ESG pozostajemy stale zaangażowani w identyfikowanie tych czynników, które mogą zapewnić większe możliwości inwestycyjne dla naszych klientów.

Nasze zobowiązanie w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

VanEck jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (Principles for Responsible Investment – PRI), co świadczy o naszym zaangażowaniu w tym zakresie.

Ład korporacyjny – w szczególności „aktywne zaangażowanie” – był zawsze jednym z głównych czynników branych pod uwagę przy wdrażaniu naszych procesów badawczych na rzecz funduszy aktywnych. Stale podejmujemy też wysiłki zmierzające do doprecyzowywania pytań ESG zadawanych w każdym obszarze. Uważamy, że nasza odpowiedzialność wobec klientów wykracza poza zachęcanie do zmian, które mogą wzmocnić, ochronić i zapewnić możliwości realizacji ich celów inwestycyjnych. Wiąże się to również z dążeniem do ograniczania ryzyk, w tym ryzyk związanych z ESG.

Strategie aktywne

Ład korporacyjny jest szczególnie istotny przy realizacji naszych aktywnych strategii rynków wschodzących. Przedsiębiorstwa mogą charakteryzować się koncentracją „własności wewnętrznej” na wyższym poziomie i mieć bardziej elastyczne zasady. W ramach naszej strategii aktywnego wydobycia złota rygorystycznie monitorujemy przestrzeganie przez przedsiębiorstwa najlepszych praktyk branżowych i w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat utrzymujemy o wiele głębsze relacje z ich zarządami dotyczące tematów ESG.

Strategie pasywne

W ramach naszych strategii pasywnych ściśle współpracujemy z dostawcami indeksów w celu ustalenia, czy i jak skutecznie zintegrować ESG z konstrukcją indeksów odzwierciedlanych przez fundusze ETF. Ocena integracji ESG jest zawsze jednym z pierwszych kroków w procesie rozwoju produktu w VanEck.

Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji w zakresie zrównoważonego finansowania (SFDR)

Rozporządzenie SFDR jest odpowiedzią na Porozumienie paryskie z 2015 r. i Europejski Zielony Ład. Te inicjatywy UE mają na celu zmniejszenie śladu węglowego w UE i ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C.

SFDR ma na celu zwiększenie przejrzystości w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród instytucji finansowych. Rozporządzenie obejmuje wymogi dotyczące ujawniania informacji na poziomie organizacyjnym i na poziomie funduszy w celu ujednolicenia informacji o zrównoważonym charakterze inwestycji. Ma on na celu zapobieganie tzw. „greenwashingowi” i umożliwienie inwestorom porównywania produktów inwestycyjnych pod względem ESG.

Nowe rozporządzenie weszło w życie 10 marca 2021 r., przy czym VanEck przedstawił niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym są uwzględniane w procesach inwestycyjnych naszych aktywnych i pasywnych (ETF) funduszy.

Integracja zagrożeń związanych ze zrównoważonym rozwojem

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza ryzyko, że wartość inwestycji spadnie w wyniku zdarzeń lub okoliczności o charakterze środowiskowym, społecznym lub związanym z ładem korporacyjnym (ESG). Do zjawisk środowiskowych należą zmiany klimatu, niedobór zasobów naturalnych i zanieczyszczenie środowiska. Wydarzenia społeczne mogą dotyczyć kwestii pracowniczych i odpowiedzialności za produkt. Ład korporacyjny może obejmować takie zagadnienia, jak prawa udziałowców i akcjonariuszy, etyka biznesu, różnorodność w miejscu pracy i wynagrodzenia kadry kierowniczej. Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem mogą przybierać różne formy. Na przykład w odniesieniu do klimatu rozróżnia się ryzyka przejściowe i ryzyka fizyczne, przy czym ryzyko przejściowe można podzielić na ryzyka: prawne i regulacyjne, technologiczne, rynkowe i utraty reputacji. Ponadto wpływ ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem ma różny zakres, specyficzny dla danego podmiotu, sektora czy kraju. Wystąpienie ryzyka zrównoważonego rozwoju może skutkować ujawnieniem się innych ryzyk (finansowych). Może to negatywnie wpłynąć na wartość inwestycji.

Środki podjęte przez VanEck w celu ograniczenia ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem

Zrównoważona charakterystyka Funduszy

Sklasyfikowaliśmy nasze produkty w oparciu o trzy kategorie SFDR.

Artykuł 6

Obejmuje produkty, które nie uwzględniają w procesie inwestycyjnym żadnych czynników zrównoważonego rozwoju.

Artykuł 8

Obejmuje produkty uwzględniające czynniki środowiskowe i społeczne.

Artykuł 9

Obejmuje produkty ukierunkowane na zrównoważony rozwój.

W przypadku wszystkich funduszy VanEck obowiązują wyłączenia wymagane przez regulacje i traktaty międzynarodowe. Fundusze nie inwestują w podmioty ani kraje, na które zostały nałożone sankcje przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych lub Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczonych.

Obecnie 8 funduszy VanEck jest klasyfikowanych jako produkty uwzględniające czynniki środowiskowe i społeczne. W przypadku funduszy pasywnych polityka inwestycyjna funduszu polega na jak najdokładniejszym odwzorowaniu indeksu. Aspekty ekologiczne, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG) są brane pod uwagę przy tworzeniu indeksów funduszy z artykułu 8. Na przykład podmioty są wykluczane na podstawie analizy czynników ESG. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju dla tych funduszy VanEck jest opisana szczegółowo w odpowiednich informacjach o produkcie.

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju tych funduszy

Negatywny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju

Prawodawstwo europejskie wymaga od uczestników rynku finansowego, takich jak VanEck, ujawniania, czy biorą pod uwagę zdefiniowany w przepisach europejskich negatywny wpływ decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju. Czynniki zrównoważonego rozwoju są zdefiniowane w ustawodawstwie jako kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Negatywny wpływ decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju jest przedmiotem rozważań przez VanEck Asset Management B.V. („VanEck”).

W najbliższych latach wymogi ujawnienia SFDR zostaną poszerzone i opublikowane na stronie internetowej lub w dokumentach przedumownych, takich jak prospekty emisyjne, kluczowe informacje dla inwestorów czy raporty roczne.

Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors

Important Definitions & Disclosures

Inwestowanie ESG ma charakter jakościowy i subiektywny, dlatego nie ma gwarancji, że czynniki uwzględnione przez VanEck lub osądy dokonywane przez VanEck będą odzwierciedlały opinie konkretnego inwestora. Informacje dotyczące odpowiedzialnych praktyk inwestycyjnych pozyskuje się dobrowolnie lub na bazie zewnętrznych raportów, które mogą nie być dokładne ani kompletne. VanEck wykorzystuje tego rodzaju informacje, aby ocenić swoje zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki inwestycyjne lub ich wdrożenie. Normy odpowiedzialności społecznej różnią się w zależności od regionu. Nie ma pewności, że zastosowana strategie i techniki społecznie odpowiedzialnego inwestowania okażą się skuteczne.

Integracja ESG polega na włączaniu do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych – obok tradycyjnych miar – istotnych informacji lub spostrzeżeń środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego (ESG) w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, uwzględnienie tych założeń nie oznacza, że cel inwestycyjny Funduszu jest zgodny z ESG, a raczej stanowi, w jaki sposób informacje ESG są włączane do ogólnego procesu inwestycyjnego.

Inwestowanie wiąże się ze znacznym ryzykiem i dużą zmiennością, w tym z możliwością utraty kapitału. Obligacje i bazujące na nich fundusze będą tracić na wartości wraz ze wzrostem stóp procentowych. Przed dokonaniem inwestycji inwestor powinien dokładnie przeanalizować cel inwestycyjny, ryzyka, opłaty i koszty funduszu lub innego produktu inwestycyjnego wyszczególnione w prospekcie sprzedaży danego produktu.