Akcje Dywidendowe

  • Akcje dywidendowe generują stosunkowo wysokie dochody w świecie niskich zwrotów
  • W okresach rosnącej inflacji wypłaty z akcji dywidendowych mają tendencje wzrostowe
  • Akcje dywidendowe to łatwy sposób inwestowania z zyskiem

Akcje dywidendowe są pożądanym produktem

W dobie niskich stóp procentowych akcje dywidendowe, z których można uzyskać wysoką stopę zwrotu, są szczególnie pożądane. Mogą być one jedną z lepszych opcji dla inwestorów pragnących czerpać dochody kapitałowe.

Dywidendy to kwoty wypłacane akcjonariuszom przez spółki z wypracowanych przez nie zysków. W zależności od zasad przyjętych w danym kraju mogą być one wypłacane co pół roku, co kwartał, a nawet co miesiąc.

Rodzaje spółek oferujących akcje dywidendowe

Chociaż spółki wypłacające dywidendy można znaleźć w różnych sektorach gospodarki, jedne z najwyższych stóp dywidendy oferują spółki finansowe, energetyczne, działające w branży opieki zdrowotnej i dóbr konsumpcyjnych. Spółki technologiczne najczęściej wypłacają bardzo małe dywidendy lub nie wypłacają ich wcale.

Pułapki związane z akcjami dywidendowymi

Niektóre spółki mogą oferować wysoką stopę dywidendy, ponieważ cena ich akcji nagle spadła, podczas gdy dywidendy nie zostały jeszcze skorygowane – to tak zwana „pułapka dywidendowa”. W przypadku takich spółek istnieje ryzyko, że w przyszłości dywidenda przestanie być wypłacana. Aby ograniczyć to ryzyko, konieczna jest dokładna analiza. Jednym ze sposobów dokonania takiej analizy jest oszacowanie, jak duża część zysku wypłacana jest w formie dywidendy (tak zwany wskaźnik wypłaty dywidendy, DPR). Im mniejsza część zysku jest wypłacana w postaci dywidendy, tym większe szanse na to, że dywidendy będą w przyszłości nadal wypłacane.

Zdywersyfikowane inwestowanie w akcje dywidendowe

Ryzyko inwestycyjne można zmniejszyć, inwestując w dywidendowe fundusze ETF, zamiast kupować pojedyncze akcje dywidendowe. Fundusz VanEck Vectors Morningstar Developed Market Dividend Leaders ETF selekcjonuje akcje dywidendowe pod kątem ich odporności, starając się unikać spółek, które mogłyby ograniczać wypłaty. Selekcja jest przeprowadzana na podstawie 3 kryteriów:

W ciągu ostatnich 12 miesięcy dywidenda została wypłacona
Inwestujesz wyłącznie w spółki, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacały dywidendy.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy dywidenda przypadająca na akcję nie była niższa niż 5 lat temu
Wskazuje to na zrealizowany wzrost dywidendy.

Oczekiwany wskaźnik wypłaty dywidendy w przyszłości jest niższy niż 75%
Pozwala to uniknąć sytuacji, w których spółki wypłacają nieadekwatnie wysokie dywidendy.

Fundusz ETF jest szeroko zdywersyfikowany również pod kątem 100 największych spółek wypłacających dywidendy na świecie.

Ryzyko: Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym ryzykiem możliwej utraty kapitału. Inwestorzy powinni przeanalizować główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko walutowe czy ryzyko rynku kapitałowego, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Akcje dywidendowe generują dobre wyniki

Fundusz VanEck Vectors Morningstar Developed Market Dividend Leaders ETF generował w przeszłości dobre wyniki.

x
x

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Źródło: VanEck.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

ISIN: NL0011683594


  • Regularny dochód w świecie niskich stóp zwrotu
  • Udokumentowane osiągnięcia 100 najlepszych walorów rynków rozwiniętych wybranych pod kątem stopy dywidendy
  • Jednostki poddane ocenie pod kątem odporności na wypłatę dywidendy
  • Globalna dywersyfikacja w ramach walorów i sektorów

Risk indication: 4 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie

Główne czynniki ryzyka

Icon

Obrót instrumentami kapitałowymi, z których składa się indeks, może odbywać się w innej walucie niż ta używana przez inwestora. W rezultacie straty walutowe mogą negatywnie wpływać na zwrot z inwestycji.

Więcej informacji na temat ryzyk można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Odkryj inne fundusze ETF

więcej ETF-ów

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF VanEck?

  • Od momentu powstania w 1955 r. nieustannie pozostajemy pionierami innowacji, dając inwestorom dostęp do nowych możliwości, takich jak fundusze złota, fundusze rynków wschodzących i ETF-y.
  • Jesteśmy podmiotem prywatnym, co pozwala nam skupić się na długofalowych interesach naszych klientów.
  • Nasze ETF-y są transparentne: nabywają bazowe papiery wartościowe (brak replikacji syntetycznej). Papiery wartościowe nie podlegają wypożyczeniu.*
* Dotyczy to tylko europejskich funduszy ETF VanEck.
click-to-view-youtube-video
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: