ETF Moat

  • Inwestycje w podmioty posiadające trwałą przewagę konkurencyjną, notowane po atrakcyjnych wycenach
  • Strategia z potwierdzona historią nadzwyczajnych wyników
  • Wybór walorów oparty na regułach, bazujący na długoterminowych perspektywach i atrakcyjnych wycenach
  • Może stanowić podstawę alokacji w walory amerykańskie lub globalne

Ryzyko ETF Moat: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko koncentracji oraz ryzyko walutowe, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF Moat ?

Fundusze ETF Moat opierają się na prostej koncepcji: Inwestycje w podmioty posiadające trwałą przewagę konkurencyjną, notowane po atrakcyjnych wycenach. Z biegiem czasu podmioty te wydają się być dobrze przygotowane do generowania wyższych zwrotów niż szerszy rynek. Wybiegające daleko w przyszłość badania kapitałowe Morningstar przekształcają filozofię fosy w praktyczną strategię inwestycyjną. Strategia ta jest realizowana za pośrednictwem dwóch funduszy ETF Moat VanEck'a. 

Ryzyko: Przed dokonaniem inwestycji inwestorzy powinni rozważyć ryzyko. Zobacz zakładkę poświęconą czynnikom ryzyka na tej stronie.

Znajdowanie fos ekonomicznych

Fosy ekonomiczne oznaczają trwałe przewagi konkurencyjne, które mają umożliwić przedsiębiorstwom odpieranie konkurencji i utrzymanie rentowności w przyszłości. Morningstar zidentyfikował pięć źródeł fos ekonomicznych, które znajdują odzwierciedlenie w naszych funduszach ETF Moat .

Filozofia stojąca za strategią ETF Moat

Filozofia inwestowania w podmioty z fosą – w oparciu o badania kapitałowe Morningstar – łączy w sobie rating fosy ekonomicznej oraz perspektywiczny szacunek wartości godziwej. Połączenie tych dwóch elementów wpływa na wybór podmiotów wchodzących w skład funduszy ETF Moat VanEck'a.

click-to-view-youtube-video

Potwierdzone nadzwyczajne wyniki w długim okresie

Globalna ekspozycja

Zastosowanie filozofii inwestowania w podmioty z fosą wg Morningstar wobec globalnych jednostek przynosiło w przeszłości ponadstandardowe zwroty w odniesieniu do globalnych rynków kapitałowych w szerokim ujęciu. W ramach tej długoterminowej, podstawowej strategii inwestycyjnej silna selekcja walorów była od 2018 r. głównym czynnikiem zapewniającym ponadprzeciętne zwroty.
x
x

Źródło: Morningstar. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartości indeksu nie odzwierciedlają wyników funduszu. Inwestorzy nie mogą inwestować bezpośrednio w Indeks. Morningstar Global Wide Moat Focus Index został uruchomiony 23 kwietnia 2018 r. Wcześniejsze okresy pokazują symulowane dane indeksowe utworzone na podstawie backtestów („Symulowane wyniki w przeszłości”). Symulowane wartości z przeszłości nie uwzględniają odliczeń opłat i innych kosztów VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF („Fundusz”) i nie są wskaźnikiem przyszłych wyników.

Zespół analityków Morningstar

Zespół Morningstar, składający się z ponad 100 analityków, bada ponad 1500 podmiotów na całym świecie. Z analiz Morningstar korzysta ponad 200 zarządzających aktywami i 75 000 doradców finansowych. Wszyscy analitycy Morningstar stosują jednolitą i spójną metodologię badawczą, która jest rygorystycznie stosowana przy wyborze jednostek do funduszy ETF Moat VanEck'a.

Analiza fundamentalna

Analityk dokonuje analizy jednostki i branży, która może obejmować analizę sprawozdań finansowych, wizyty na targach, raporty branżowe, wizyty w terenie i telekonferencje.

Poznaj nasze fundusze ETF Moat

VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

ISIN: IE00BQQP9H09

  • Ekspozycja: USA Moat Stocks Strategia niezależna od sektora, identyfikująca możliwości wyceny na całym rynku Unika koncentracji na kilku jednostkach o największej kapitalizacji Analiza czynników ESG

Risk indication: 5 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie

VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF

ISIN: IE00BL0BMZ89

  • Ekspozycja: Global Moat Stocks Wybór oparty na regułach na rynkach światowych przy uwzględnieniu możliwości wyceny Obejmuje zarówno rynki rozwinięte, jak i wschodzące

Risk indication: 4 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie

Główne czynniki ryzyka ETF Moat

Icon

Wartość walorów posiadanych przez fundusze ETF Moat może spaść w sposób nagły i nieprzewidywalny ze względu na ogólne warunki rynkowe i ekonomiczne na rynkach, na których aktywni są emitenci lub papiery wartościowe posiadane przez fundusze.

Więcej informacji na temat ryzyk można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF VanEck?

  • Od momentu powstania w 1955 r. nieustannie pozostajemy pionierami innowacji, dając inwestorom dostęp do nowych możliwości, takich jak fundusze złota, fundusze rynków wschodzących i ETF-y.
  • Jesteśmy podmiotem prywatnym, co pozwala nam skupić się na długofalowych interesach naszych klientów.
  • Nasze ETF-y są transparentne: nabywają bazowe papiery wartościowe (brak replikacji syntetycznej). Papiery wartościowe nie podlegają wypożyczeniu.*
* Dotyczy to tylko europejskich funduszy ETF VanEck.
click-to-view-youtube-video
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: