Skip directly to Accessibility Notice

ETF Upadłe Anioły

Dostęp do obligacji korporacyjnych o ratingu obniżonym do wysokiego ryzyka

Fundusz ETF Upadłe Anioły firmy VanEck umożliwia zdywersyfikowany dostęp do obligacji korporacyjnych sklasyfikowanych przy pierwotnej emisji jako inwestycyjne, ale których rating został później obniżony do poziomu wysokiego ryzyka. Jest to sprawdzona strategia oferująca kontrariańską ekspozycję na sektor i wykorzystująca dynamikę potencjalnie wyprzedanego rynku. Możliwość wyboru pomiędzy rynkiem globalnym a krajowym rynkiem USA.

Oferujemy globalny i amerykański fundusz ETF Upadłe Anioły

Co czyni ETF Upadłe Anioły wyjątkowym?

W przeszłości upadłe anioły osiągały średnio lepsze wyniki niż szeroki rynek wysokodochodowych obligacji korporacyjnych.1 Uzyskaj dostęp do tych lepszych wyników poprzez fundusz ETF Upadłe Anioły.

x
x

1 Przy porównaniu ICE BofAML Global Fallen Angel High Yield Index oraz ICE BofAML Global High Yield Index w okresach 3, 5 i 10 lat. Uwzględniono następujące parametry: standing kredytowy, całkowitą i roczną stopę zwrotu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są prognostykiem przyszłych wyników. Dane od 31 grudnia 2004 r.

Możliwości oferowane przez obligacje typu upadłe anioły

Strategia przyjęta przez fundusz ETF Upadłe Anioły wykorzystuje podejście kontrariańskie: obligacje korporacyjne, których rating właśnie obniżono do wysokiej rentowności, często pochodzą z sektorów dotkniętych zawirowaniami gospodarczymi. Przykładami są sektor usług finansowych w następstwie światowego kryzysu finansowego lub sektor energetyczny po załamaniu cen ropy w 2014 roku.


Inwestowanie w obligacje typu „upadłe anioły” to wykorzystanie historycznie potwierdzonej anomalii rynkowej. Wielu inwestorów instytucjonalnych ma obowiązek posiadania wyłącznie papierów wartościowych o ratingu inwestycyjnym. W związku z tym w przypadku obniżenia ratingu może wystąpić nadmierna presja na sprzedaż, prowadząca do potencjalnego zaniżenia wyceny. Nadzwyczajne wyniki mogą wystąpić, jeśli tzw. „wschodzące gwiazdy” odzyskają status ratingu inwestycyjnego. Historycznie rzecz biorąc, upadłe anioły wykazywały silniejszą tendencję do ponownego podniesienia ratingu niż szerokie spektrum amerykańskich obligacji o wysokiej rentowności.

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Upadłe Anioły

Icon

Ponieważ fundusz ETF Upadłe Anioły inwestuje całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, ekspozycja funduszu ETF na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem zwrotów osiąganych przez fundusz, a wartość niektórych walut obcych może znacznie się wahać. 

Icon

Inwestycje w krajach rynków wschodzących są obarczone szczególnym ryzykiem, papiery wartościowe są tu na ogół mniej płynne i efektywne, a ich rynki mogą być gorzej nadzorowane. Ryzyka szczególne mogą być zwiększone przez następujące czynniki: wahania kursów walut i kontrolę wymiany walut, nakładanie ograniczeń na zwrot funduszy lub innych aktywów, ingerencje rządowe, wyższy poziom inflacji, niepokoje społeczne, gospodarcze i polityczne. Jest to jeden z kluczowych czynników ryzyka funduszu ETF Upadłe Anioły.

Icon

Ceny obligacji śmieciowych mogą być bardziej wrażliwe na niekorzystne zmiany gospodarcze lub sytuację biznesową poszczególnych emitentów niż ceny papierów wartościowych o wyższym ratingu, co może prowadzić do tego, że emitenci obligacji śmieciowych nie będą w stanie obsługiwać swoich zobowiązań w zakresie spłaty kwoty głównej i odsetek. Rynek wtórny obligacji śmieciowych może być mniej płynny niż rynki papierów wartościowych o wyższej jakości. Jest to kolejny czynnik ryzyka funduszu ETF Upadłe Anioły.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: