Skip directly to Accessibility Notice

Syntetyczny ETF

Replikacja syntetyczna to kolejny rodzaj podejścia, jakie mogą przyjąć ETFy, odnoszący się do sposobu śledzenia wybranego benchmarku. W tym przypadku bazowe papiery wartościowe nie są fizycznie kupowane, ale zamiast tego stosowane są różne metodologie.
Thanks to an intermediary.svg

Główne cechy syntetycznych funduszy ETF

Syntetyczny ETF śledzi wybrany indeks, wykorzystując kontrakty pochodne zamiast fizycznie kupować papiery wartościowe. Zazwyczaj umowa swapowa zawierana jest pomiędzy zarządzającym funduszem a kontrahentem. Kontrakt ten oferuje strukturę wypłat identyczną jak w indeksie śledzonym przez ETF. W ten sposób inwestorzy powinni uzyskiwać takie same zyski, jak gdyby faktycznie posiadali koszyk bazowych papierów wartościowych.

Wady syntetycznych ETFów

Syntetyczne fundusze ETF są obarczone ryzykiem kontrahenta. Umowy swapowe są zwykle definiowane pomiędzy zarządzającym funduszem a inną instytucją finansową, np. bankiem. Jeżeli strona ta nie byłaby w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, mogłoby zaistnieć ryzyko, że inwestorzy nie otrzymają zwrotu pieniędzy lub poniosą straty. Kontrakty te mogą być zabezpieczone w celu zminimalizowania ryzyka.

Kolejnym negatywnym aspektem syntetycznych funduszy ETF są kontrowersje związane z ESG. Obecne wymogi informacyjne ESG są faktycznie spełniane na poziomie indeksu, a nie w odniesieniu do koszyka papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie w umowie swapowej. W związku z tym coraz większa liczba uczestników rynku wzywa do większej przejrzystości w zakresie cech ESG stosowanego zabezpieczenia.

Nasza oferta

W VanEck Europe nie oferujemy naszym klientom syntetycznych funduszy ETF. Wręcz przeciwnie, przystępujemy do fizycznego zakupu papierów wartościowych objętych indeksami śledzonymi przez nasze produkty. Nacisk kładziony jest na przejrzystość i minimalizację ryzyka.

Twój postęp w akademii 0% ukończono