pl pl false false

ETF Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę

VanEck Circular Economy UCITS ETF

  • W ramach jednej transakcji uzyskaj dostęp do podmiotów zapewniających efektywność wykorzystania zasobów Circular Economy ETF zapewnia dostęp do nowego modelu gospodarczego Zainwestuj w czystszą planetę Fundusz jest zdywersyfikowany na co najmniej 25 podmiotów Stosunkowo niskie koszty, wskaźnik kosztów całkowitych 0,4%

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: REUS
ISIN: IE0001J5A2T9copy-icon
TER: 0,40%
AUM: $7,0 Mln (na dzień 19-07-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 9

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyka funduszu Circular Economy ETF: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej oraz Ryzyko płynności. Ryzyka te opisują następujące dokumenty: Główne czynniki ryzyka, Kluczowe informacje oraz prospekt sprzedaży . Rozwój rynku nie jest gwarantowany.

Nasza konsumpcyjna gospodarka zużywa prawie 100 miliardów ton materiałów rocznie, z czego ponad 90% jest marnowane1. Ponad 70% odpadów jest nadal składowanych na wysypiskach, z czego 33% – poprzez „otwarte składowanie”2. Circular Economy UCITS ETF inwestuje w podmioty przewodzące w walce naszej planety z odpadami poprzez stosowanie rozwiązań związanych z recyklingiem i ponownym użyciem oraz produkowanie towarów z materiałów pochodzących z recyklingu.


1 Raport rozbieżności w gospodarce cyrkularnej 2022

2 Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Technologii Przetwarzania Odpadów na Energię (ESWET)

Nowy model gospodarczy

Gospodarka o obiegu zamkniętym nie tylko pomaga planecie, ale może również przynieść wymierne korzyści ekonomiczne podmiotom efektywnie wykorzystującym zasoby w produkcji. Brytyjskie Stowarzyszenie Recyklingu Metali (British Metals Recycling Association) szacuje, że wykorzystanie złomu stalowego w procesie produkcyjnym zmniejsza emisję dwutlenku węgla o 58% i oszczędza 72% energii w porównaniu z produkcją z surowców. Jednocześnie aluminium i miedź pochodzące z recyklingu wymagają odpowiednio 95% i 85% mniej energii w porównaniu z produkcją z materiałów pierwotnych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym oferuje również możliwości dla podmiotów, które chcą dostosować swój łańcuch dostaw lub wnieść do produkcji efektywne wykorzystanie materiałów i usług. Takie działania nie ograniczają się do samego recyklingu, ale mogą obejmować również zrównoważone projektowanie, zaopatrzenie, optymalizację wykorzystania, a także platformy umożliwiające ponowne wykorzystanie i redystrybucję towarów.

Dostęp do uczestników za pośrednictwem funduszu ETF Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Poprzez inwestycje w podmioty działające w branży gospodarki odpadami, oczyszczania zasobów wodnych, biopaliw oraz usług i towarów związanych z materiałami i produktami pochodzącymi z recyrkulacji VanEck Circular Innovators UCITS ETF dąży do zapewnienia ekspozycji na podmioty przyczyniające się do różnych form efektywnego wykorzystania zasobów. Poniżej można znaleźć przykłady podmiotów wchodzących w skład funduszu VanEck ETF Gospodarka Obiegu Zamkniętego.

Darling Ingredients Inc. zbiera i poddaje recyklingowi produkty uboczne z przetwórstwa zwierzęcego oraz zużyty olej kuchenny z restauracji. Zapewnia również usługi odbioru separatorów i osadników tłuszczu od restauracji. Darling przetwarza go na produkty końcowe, takie jak łój, mączka mięsno-kostna i tłuszcz żółty, które są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych i za granicą.

Kurita Water Industries Ltd. zajmuje się produkcją, sprzedażą i konserwacją urządzeń i systemów uzdatniania wody. Asortyment produktów obejmuje urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz systemy do rekultywacji gleby. Kurita zajmuje się również produkcją i sprzedażą środków chemicznych do uzdatniania wody wykorzystywanych w instalacjach sanitarnych, klimatyzacyjnych i budowlanych.

Waste Management Inc. świadczy usługi w zakresie gospodarki odpadami, w tym usługi zbierania, przekazywania, recyklingu, odzyskiwania zasobów i usuwania odpadów, a także prowadzi zakłady przetwarzania odpadów na energię. Obsługuje klientów komunalnych, komercyjnych, przemysłowych oraz indywidualnych w całej Ameryce Północnej.

UPM to fiński podmiot, który wytwarza produkty dla leśnictwa. Specjalizuje się w produkcji papierów wysokogatunkowych i specjalistycznych, papierów silikonowanych, opakowań przemysłowych i opakowań innego typu oraz biopaliw, przy czym znaczna część surowców pochodzi z włókien pochodzących z recyklingu.

Tomra Systems ASA opracowuje, wytwarza i sprzedaje maszyny do recyklingu. Jego rozwiązania są stosowane w automatycznym sortowaniu odpadów i metali, a także w automatach do sprzedaży zwrotnej (zbiórki butelek) wykorzystujących czujniki, promieniowanie rentgenowskie oraz rozpoznawanie obiektów.

Brambles Limited to globalny dostawca usług logistycznych, który świadczy usługi poolingu palet i pojemników plastikowych. Brambles dostarcza znormalizowane palety, skrzynie i pojemniki klientom, którzy używają ich oraz korzystają z usług świadczonych przez Brambles do transportu towarów w ramach łańcucha dostaw. Klienci organizują zwrot sprzętu do Brambles lub przekazują go innemu uczestnikowi w celu ponownego wykorzystania.

Befesa SA świadczy usługi w zakresie recyklingu odpadów niebezpiecznych. Prowadzi działalność w zakresie recyklingu soli aluminiowych i pyłu stalowego, w ramach której odbiera od swoich klientów odpady, poddaje je recyklingowi i ponownie wprowadza jako surowce na rynek.

Umicore SA jest podmiotem z branży technologii materiałowych. Prowadzi zakłady zajmujące się recyklingiem metali i zaawansowanych materiałów. Umicore pracuje na metalach, które odgrywają kluczową rolę w bezemisyjnej transformacji energetycznej, w tym m.in. na miedzi, kobalcie, licie oraz pierwiastkach ziem rzadkich.

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Icon

Występuje, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać). Jest to czynnik, który należy wziąć pod uwagę, inwestując w fundusz ETF Circular Economy.

Icon

Ceny papierów wartościowych Funduszu podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkom wartości. Inwestycja w Fundusz może przynieść straty.

Icon

Aktywa Funduszu mogą być skoncentrowane w jednym lub kilku określonych sektorach lub branżach. ETF Gospodarka Obiegu Zamkniętego może być narażony na to ryzyko z uwagi na fakt, że zdarzenia ekonomiczne, polityczne lub inne mające negatywny wpływ na odpowiednie sektory lub branże będą miały negatywny wpływ na wyniki Funduszu w większym stopniu, niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w wielu sektorach lub branżach.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: