Skip directly to Accessibility Notice

ETF Multi-Asset

Fundusze ETF Multi-Asset w trzech odsłonach

VanEck oferuje trzy warianty funduszy ETF Multi-Asset, a inwestorzy mogą wybierać spośród różnych profili ryzyka. Stanowią one sposób na uzyskanie dostępu w ramach jednego zakupu do akcji, obligacji korporacyjnych i rządowych, a także spółek inwestujących w nieruchomości notowanych na giełdzie.

Czym są inwestycje typu multi-asset?

Inwestowanie w fundusz Multi-Asset to strategia inwestowania w akcje, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne oraz nieruchomości. Sprawia, że inwestowanie przyjmuje bardziej defensywne oblicze, niekoniecznie pochłaniając zyski. Jest stosowana przez inwestorów profesjonalnych na całym świecie. Fundusze ETF Multi-Asset VanEck sprawiają, że inwestowanie w wiele aktywów staje się łatwe i dostępne dla każdego.

Inwestowanie w aktywa typu Multi-Asset można porównać do naczyń połączonych. Jeśli jedna klasa aktywów spadnie, inna może wzrosnąć, a tym samym zrekompensować straty.

Powód, dla którego warto rozważyć ETF Multi-Asset


Wzajemne równoważenie się klas aktywów

Źródło: VanEck.

Oczekiwane zwroty będą zwykle mniej zmienne w porównaniu z wynikami inwestowania tylko w jedną klasę aktywów.

Przykład

Zwroty o niskiej zmienności dzięki ETF Multi-Asset


Możliwość obniżenia poziomu zmienności dzięki ETF Multi-Asset

Źródło: VanEck, wyłącznie w celach poglądowych.

Większość profesjonalistów wykorzystuje tę wiedzę i inwestuje w wiele klas aktywów.

Przykładowa alokacja aktywów na bazie 130 najlepszych amerykańskich publicznych programów emerytalnych w 2022 r.

Źródło: publicplansdata.org, 2022.

Dlaczego strategie VanEck w ramach ETF Multi-Asset?

Dzięki inwestycjom w fundusze ETF Multi-Asset Allocation VanEck można w jednym portfelu uzyskać ekspozycję na różne klasy aktywów. Strategie ETF Multi-Asset raz w roku rebalansują klasy aktywów, aby zachować wcześniej zdefiniowany profil ryzyka, i inwestują w akcje i obligacje około 200 podmiotów korporacyjnych i jednostek rządowych. Koszty całkowite wynoszą obecnie maks. 0,32% rocznie, co jak dotąd wypada korzystnie w porównaniu z innymi rozwiązaniami, takimi jak aktywnie zarządzane fundusze typu multi-asset.

Obejmuje cztery klasy aktywów

Aby mieć pewność, że nasze fundusze ETF Multi-Asset są mocno zdywersyfikowane, bierzemy pod uwagę cztery klasy aktywów. Patrząc w przeszłość, zwykle ich ceny nie rosły lub nie spadały jednocześnie – co profesjonaliści inwestycyjni nazywają niską korelacją. Do tych klas aktywów należą:

Euro Government Bonds

Obligacje emitowane w EUR przez państwa członkowskie strefy euro, takie jak Niemcy, Francja, Włochy czy Holandia.

Corporate Bonds

Obligacje emitowane przez duże podmioty o ratingu inwestycyjnym, takie jak Anheuscher Busch, Daimler, JPMorgan czy Siemens. Aby uniknąć ryzyka walutowego, wszystkie obligacje są emitowane w EUR.

Global Equities

Akcje 250 największych na świecie podmiotów notowanych na giełdach.

Real Estate Stocks

Walory globalnych podmiotów, dzięki którym można inwestować w nieruchomości, takie jak biura, magazyny czy apartamenty.

Sam decydujesz, w jakim stopniu chcesz przyjąć podejście defensywne

Fundusz ETF Multi-Asset pozwala samodzielnie określić, jak duże ryzyko chcesz podjąć. Dostępne są trzy poziomy ryzyka i stopy zwrotu: konserwatywny, zrównoważony i wzrostowy. Im wyższe ryzyko, tym wyższa oczekiwana stopa zwrotu i odwrotnie. Poniższy wykres pokazuje skuteczność każdego z tych trzech podejść w ciągu ostatnich 13 lat.

x
x

Źródło: VanEck. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Należy mieć na względzie, że wyniki zawierają wypłaty dochodu brutto z uwzględnieniem holenderskiego podatku u źródła (inwestorzy holenderscy otrzymują zwrot 15% holenderskiego podatku u źródła). Inwestorzy innych typów czy z innych regionów/krajów mogą nie osiągnąć takich samych wyników ze względu na ich status podatkowy i lokalne przepisy podatkowe. Zastrzeżenia znajdują się na końcu strony.

Ryzyko związane z funduszem ETF Multi-Asset: Przed dokonaniem inwestycji inwestorzy powinni uwzględnić ryzyko. Zobacz zakładkę poświęconą czynnikom ryzyka na tej stronie.

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Multi-Asset

Chociaż dywersyfikacja w ramach strategii multi-asset zmniejsza ryzyko, należy pamiętać, że wszystkie inwestycje niosą ze sobą pewne jego elementy. Fundusze Multi-Asset VanEck są narażona na cztery poniższe rodzaje ryzyka:

Icon

Na inwestycje w papiery wartościowe związane z nieruchomościami mogą mieć wpływ ogólne wyniki rynków giełdowych i sektora nieruchomości. W szczególności mogą na nie negatywnie wpływać zmiany stóp procentowych. 

Icon

Wzrost stóp procentowych ma istotny wpływ na wartość papierów wartościowych o stałym dochodzie emitowanych przez rządy i przedsiębiorstwa. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą również wpływać na ceny. Jest to kolejny czynnik ryzyka w przypadku funduszu ETF Multi-Asset.

Icon

Wartość walorów zależy od codziennych wahań rynkowych. Wśród innych czynników, które na nie wpływają, są zdarzenia polityczne i gospodarcze, wyniki podmiotów oraz działania biznesowe o istotnym znaczeniu. 

Icon

Jeżeli emitent obligacji nie będzie w stanie zapłacić odsetek lub spłacić kapitału, wartość obligacji spadnie. 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: