Skip directly to Accessibility Notice

Zlecenie rynkowe

Co to jest zlecenie rynkowe?

Zlecenie rynkowe to pierwszy rodzaj zleceń, z którego mogą skorzystać inwestorzy podczas handlu papierami wartościowymi na rynkach finansowych. Mówiąc najprościej, nazwa odnosi się do faktu, że zlecenie jest realizowane przy panujących w danym momencie warunkach rynkowych.
Market order.svg

Jak działa zlecenie rynkowe?

Inwestor składając zlecenie rynkowe nie określa ceny, po jakiej chciałby kupić lub sprzedać papiery wartościowe. Wręcz przeciwnie, zlecenie zostaje zrealizowane po najlepszej cenie, jaką można znaleźć na rynkach.

Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, w której inwestor chce kupić akcje spółki i decyduje się przyjąć zlecenie rynkowe w celu przeprowadzenia transakcji. W tym przypadku wybrany system brokerski zacząłby filtrować wszystkie dostępne w danym momencie ceny na giełdzie i następnie automatycznie wybrałby najkorzystniejszą.

Pojęcie księgi zamówień

Przez księgę zamówień rozumiemy elektroniczną listę prowadzoną przez każdą giełdę dla większości aktywów, takich jak na przykład akcje, obligacje i waluty. W tym rejestrze działającym w czasie rzeczywistym wymienieni są wszyscy kupujący i sprzedający, wraz z cenami, jakie licytują/oferują oraz wielkością swoich zamówień. W górnej części arkusza zleceń podawane są zazwyczaj najwyższe ceny kupna i najniższe ceny sprzedaży. Jest zatem bardzo przydatnym narzędziem do analizy sposobu handlu danym papierem wartościowym i podejmowania bardziej świadomych decyzji.

Zalety i wady zlecenia rynkowego

Chociaż zlecenie rynkowe może być idealne dla inwestorów poszukujących szybkości i gwarancji wykonania, należy również wziąć pod uwagę niedociągnięcia. Szczególnie w przypadku papierów wartościowych o niskim obrocie, charakteryzujących się niskim poziomem płynności, zastosowanie zlecenia rynkowego może być ryzykowne. Bardzo niska płynność może potencjalnie zniekształcić ceny i na przykład sprzedać papier wartościowy znacznie poniżej jego wartości godziwej.

  Cena wykonania transakcji Ochrona przed zmianą ceny Gwarancja transakcji
Zlecenie rynkowe  Transakcja realizowana po dostępnej cenie rynkowej Nie Tak
Twój postęp w akademii 0% ukończono