Skip directly to Accessibility Notice

ETF Chiny

Zainwestuj w dynamiczną nową gospodarkę Chin

Rozwijająca się nowa gospodarka Chin odgrywa coraz większą rolę w ujęciu globalnym. VanEck ETF Chiny wykorzystuje ten potencjał i zwraca szczególną uwagę na to, że chińska klasa średnia może stać się największą klasą średnią na świecie.

Fundusz VanEck New China ESG UCITS ETF

  • Dostęp do nowej gospodarki Chin Ekspozycja na sektory, które według prognoz będą wiodły prym w przyszłości Zdywersyfikowany koszyk podmiotów Dokładna analiza zarówno pod względem finansowym, jak i ESG
CNEW

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: CNEW
ISIN: IE0000H445G8
TER: 0.60%
AUM: $6,1 Mln (na dzień 30-11-2023)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko związane z funduszem ETF Chiny: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko rynków wschodzących i Ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Ryzyka te opisują następujące dokumenty: Główne czynniki ryzyka, Kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt.

Fundusz VanEck China New Economy ETF

Chiny, mające ponad 1,4 miliarda mieszkańców, a tym samym ogromny i zróżnicowany rynek, oferują znaczny potencjał dla inwestorów. Oczekuje się, że młoda populacja kraju, której mediana wieku wynosi zaledwie 38 lat, będzie napędzać wzrost gospodarczy i wydatki konsumpcyjne w nadchodzących latach. Szybko rosnące bogactwo Chin stwarza dodatkowe możliwości dla inwestorów. Inwestowanie w VanEck ETF Chiny pozwala na dostęp do tego niesamowitego potencjału wzrostu. Dzięki jednej inwestycji można uzyskać ekspozycję na zdywersyfikowany portfel podmiotów o wyjątkowej pozycji umożliwiającej czerpanie korzyści z nowej gospodarki Chin, dynamicznej populacji tego kraju i rosnącej klasy średniej.

Chiny mogą być na dobrej drodze, aby stać się największą gospodarką świata

Według niektórych prognoz już w najbliższych latach Chiny mają wyprzedzić Stany Zjednoczone i stać się największą gospodarką na świecie. Trajektoria wzrostu gospodarczego kraju jest imponująca i nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia w najbliższym czasie. Chiny poczyniły znaczne inwestycje w badania i rozwój, infrastrukturę oraz nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i 5G. Dzięki tym wysiłkom kraj ten stał się światowym liderem w wielu kluczowych gałęziach przemysłu, umożliwiając swój dalszy rozwój gospodarczy w przyszłości. VanEck ETF Chiny pozwala czerpać korzyści z przyspieszającego wzrostu.
Ponadto dla chińskiego wzrostu gospodarczego szczególnie istotne będą następujące czynniki:

Rosnąca klasa średnia w Chinach napędza rozwój tego kraju

Chińska klasa średnia rośnie w tempie znacznie szybszym niż klasy średnie w innych dużych gospodarkach. Już wkrótce Chiny mogą mieć największą klasę średnią na świecie. W konsekwencji niektóre sektory mogą skorzystać bardziej niż inne, również dzięki rosnącemu PKB na mieszkańca i ogólnemu dobrobytowi w kraju.

Poniższy wykres przedstawia udział miejskich gospodarstw domowych według ich dochodów. Znamienne jest to, że do lat 80. prawie wszystkie gospodarstwa domowe klasyfikowano jako ubogie. Po pierwszej fali odpowiadającej wzrostowi niższej klasy średniej wyższa klasa średnia staje się największą klasą społeczną. Przewiduje się, że do 2025 r. prawie 60% miejskich gospodarstw domowych w Chinach będzie należeć do wyższej klasy średniej.


Udział miejskich gospodarstw domowych w dochodach

Źródło: Analiza Narodowego Urzędu Statystycznego Chin, McKinsey Global Institute.

Źródło: Dane: Bank Światowy (rachunki krajowe) i OECD na 2022 r.

Fundusz ETF Chiny skupia się na nowej gospodarce tego kraju

Fundusz VanEck Chiny umożliwia inwestowanie w rozwijającą się nową gospodarkę Chin. Po dokładnej analizie trendów demograficznych i makroekonomicznych kształtujących Chiny i pozostałe kraje Azji Fundusz ukierunkowany jest na konkretne sektory, które mają wieść prym we wzroście w kolejnych dekadach. Oczekuje się, że w następstwie rozwoju wyższej klasy średniej i wzrostu dochodów do dyspozycji sektory takie jak dobra konsumpcyjne wyższego rzędu i artykuły pierwszej potrzeby, technologie informacyjne i opieka zdrowotna będą osiągały lepsze wyniki.


Więcej informacji można uzyskać, klikając przyciski poniżej.

Screening pod względem parametrów finansowych i aspektów ESG

Fundusz ETF Chiny stosuje szczegółowe kryteria selekcji podmiotów w ramach swojej strategii inwestycyjnej. Pod uwagę brane są zarówno czynniki analizy fundamentalnej, jak i związane z aspektami ESG.

Fundusz ETF Chiny VanEck odwzorowuje MarketGrader New China ESG Index, który bazuje na rzetelnej analizie fundamentalnej podmiotów wchodzących w skład portfela. Proces ten rozpoczyna się od weryfikacji ich sprawozdań finansowych i określenia, czy są w stanie generować długoterminowe i stabilne zwroty z inwestycji. Wskaźniki są następnie grupowane w jedną ocenę od 0 do 100, gdzie wartość ponad 60 oznacza rekomendację KUPUJ. W ten sposób przyjmuje się jednolite i standardowe podejście do identyfikacji korzystnych okazji inwestycyjnych.

Dokładając wszelkich starań, aby zaoferować inwestorom zrównoważone i odpowiedzialne rozwiązanie inwestycyjne, VanEck korzysta z doświadczeń Owl Analytics. Owl wykorzystuje największy w branży zestaw danych ESG oparty na ujawnieniach i raportach korporacyjnych oraz innych danych z różnych źródeł i jednostek badawczych.

Wyniki funduszu VanEck ETF Chiny

Źródło: MarketGrader. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartości indeksu nie odzwierciedlają wyników funduszu. Inwestorzy nie mogą inwestować bezpośrednio w Indeks. Morningstar Global Wide Moat Focus Index został uruchomiony 22 marca 2021 r. Wcześniejsze okresy pokazują symulowane dane indeksowe utworzone na podstawie backtestów („Symulowane wyniki w przeszłości”). Symulowane wyniki z przeszłości nie uwzględniają opłat i innych kosztów VanEck New China ESG UCITS ETF („Fundusz”) i nie są wskaźnikiem przyszłych wyników.

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Chiny

Icon

Ze względu na to, że Fundusz inwestuje całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, jego ekspozycja na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem zwrotów osiąganych przez Fundusz, a wartość niektórych walut obcych może podlegać znacznym wahaniom. 

Icon

Inwestycje w krajach rynków wschodzących są obarczone szczególnym ryzykiem, papiery wartościowe są tu na ogół mniej płynne i efektywne, a ich rynki mogą być gorzej nadzorowane. Ryzyka szczególne mogą być zwiększone przez następujące czynniki: wahania kursów walut i kontrolę wymiany walut, nakładanie ograniczeń na zwrot funduszy lub innych aktywów, ingerencje rządowe, wyższy poziom inflacji, niepokoje społeczne, gospodarcze i polityczne. Kolejne ryzyko inwestowania w ten ETF jest związane z tym, że chińskie sprawozdania finansowe mogą zostać poddane niewłaściwej ocenie przez organy regulacyjne. 

Icon

Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, mniejszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowany asortyment produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych. Jest to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem inwestycji w ETF Chiny.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF