pl pl false false

ETF ESG

Zainwestuj, aby uczynić świat lepszym

Tworzenie zmian dzięki ETF-om ESG

Rozwijaj się z funduszami ETF ESG, które dają możliwość odpowiedzialnego inwestowania w przyszłość. Przyczyniaj się do poprawy przestrzeni inwestycyjnej poprzez inwestowanie w fundusze, które odsiewają szkodliwych działaczy na rynkach.

Nasze ETF-y ESG dbające o środowisko naturalne

VanEck oferuje cztery regionalne ETF-y, które uwzględniają w swojej selekcji miary oparte na ESG:

Czym jest inwestowanie ESG?

 • ESG to akronim oznaczający Environmental, Social and Governance (środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym).
 • W finansach jest on często używany do zasygnalizowania, że fundusz uwzględnia kwestie zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym.

Czynniki środowiskowe uwzględniają działania, które mają negatywny wpływ na przyrodę.

Przykłady:

 • Poziom emisji gazów cieplarnianych
 • Zanieczyszczenie wody
 • Odpady niebezpieczne

Czynniki społeczne obejmują różnego rodzaju naruszenia praw człowieka i pracowników, a także działania negatywnie wpływające na jakość życia interesariuszy.

Przykłady:

 • Bezpieczeństwo produktu
 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
 • Wpływ na społeczność lokalną

Czynniki związane z ładem korporacyjnym obejmują naruszenia przyjętych standardów zarządzania, obowiązków wobec akcjonariuszy oraz zaangażowanie w praktyki korupcyjne.

Przykłady:

 • Pranie pieniędzy
 • Łapówkarstwo
 • Uczciwe praktyki zarządu
Social
Governance

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju ETFS ESG

Pewne względy ESG kierują wyborem spółek do 4 ETF ESG-ów VanEck'a. Analiza aspektów ESG pozwala na wykluczenie pewnych spółek z tych funduszy VanEck.

Główne czynniki ryzyka ETF ESG

Icon

Ze względu na to, że Fundusz inwestuje całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, ekspozycja ETF akcji chińskich na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem zwrotów osiąganych przez Fundusz, a wartość niektórych walut obcych może podlegać znacznym wahaniom.

Icon

Inwestycje w krajach rynków wschodzących są obarczone szczególnym ryzykiem, papiery wartościowe są tu na ogół mniej płynne i efektywne, a ich rynki mogą być gorzej nadzorowane. Ryzyka szczególne mogą być zwiększone przez następujące czynniki: wahania kursów walut i kontrolę wymiany walut, nakładanie ograniczeń na zwrot funduszy lub innych aktywów, ingerencje rządowe, wyższy poziom inflacji, niepokoje społeczne, gospodarcze i polityczne. Kolejne ryzyko inwestowania w ETF firm chińskich jest związane z tym, że chińskie sprawozdania finansowe mogą zostać poddane niewłaściwej ocenie przez organy regulacyjne.

Icon

Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, słabszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowaną linię produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych.

Icon

ETF ESG może inwestować relatywnie wysoki procent swoich aktywów w mniejszą liczbę emitentów lub większą część swoich aktywów w jednego emitenta. W rezultacie zyski i straty z pojedynczej inwestycji mogą mieć większy wpływ na wartość aktywów netto Funduszu i mogą sprawić, że Fundusz będzie charakteryzował się większą zmiennością niż bardziej zdywersyfikowane fundusze. Jest to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, rozważając inwestycję w ETF ESG.

Icon

Na wartość inwestycji w ETF ESG mogą mieć wpływ wahania kursów walut. Cena EUR może wzrosnąć w stosunku do innej waluty, w której denominowana jest inwestycja. Jest to jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę przed zainwestowaniem w ETF ESG.

Icon

Wartość papierów wartościowych posiadanych przez ETF ESG może spaść w sposób nagły i nieprzewidywalny ze względu na ogólne warunki rynkowe i ekonomiczne panujące na rynkach, na których aktywni są emitenci lub papiery wartościowe posiadane przez fundusz. Jest to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, inwestując w ETF ESG.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: