Skip directly to Accessibility Notice

Akcje podmiotów rynku złota

Inwestowanie w złoto poprzez akcje podmiotów rynku złota

Inwestorzy mają świadomość, że istnieją dwie główne metody pozyskiwania ekspozycji na złoto. Pierwsza metoda polega na bezpośrednim pozyskiwaniu samego metalu szlachetnego poprzez zakup kruszcu, biżuterii i innych wyrobów wykonanych ze złota. Druga metoda polega na inwestowaniu w podmioty, które zajmują się wydobyciem i przetwarzaniem złota.

Oba typy walorów podmiotów rynku złota VanEck dają inwestorom możliwość dostępu do sektora wydobycia złota po stosunkowo niskich kosztach i w zróżnicowanym zakresie. Przede wszystkim zapewnia on ekspozycję pure-play na jednostki zajmujące się poszukiwaniem, wydobyciem i rafinacją złota.

VanEck oferuje inwestorom następujące dwie opcje:

x
x

Źródło: Bloomberg, VanEck.

Wszystkie podane informacje odnoszą się do danych z przeszłości i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Zwroty z inwestycji mogą ulegać wahaniom. Dlatego po spieniężeniu walory inwestorów mogą mieć większą lub mniejszą wartość niż ich pierwotny koszt.

Korzyści i ryzyka związane z inwestowaniem w akcje podmiotów rynku złota

Inwestycja w akcje podmiotów rynku złota może stanowić świetne rozwiązanie przy budowaniu zdywersyfikowanego portfela, a jednocześnie potencjalne zabezpieczenie przed inflacją, która w dzisiejszych czasach jest szczególnie aktualnym tematem.

W ujęciu historycznym złoto chroniło inwestorów przed inflacją. W czasach podobnych do obecnych, w warunkach bezprecedensowego wzrostu cen, ten szlachetny metal dobrze zachowywał swoją wartość przy znacznych spadkach innych klas aktywów i utracie siły nabywczej wśród konsumentów. Niemniej jednak należy zauważyć, że nie ma gwarancji, że to, co wydarzyło się w przeszłości, wydarzy się również w przyszłości.

Podmioty działające w sektorze wydobycia złota wypłacają dywidendy. Dlatego, oprócz ewentualnego spieniężenia walorów, inwestowanie w akcje podmiotów rynku złota daje również możliwość otrzymywania regularnego dochodu w postaci dywidend. W szczególności w przypadku funduszu VanEck Gold Miners UCITS ETF, obejmującego najbardziej dojrzałe i stabilne podmioty, stopa zwrotu z dywidendy w ubiegłym roku oscylowała wokół 2% lub więcej. Nie ma jednak gwarancji osiągnięcia takiej stopy zwrotu (lub innej stopy na plusie) w przyszłości.

Porównanie stopy zwrotu z dywidend (kwartalnie)

Źródło: Bloomberg, VanEck. Aktualizacja danych na dzień 19.08.2022 r.

Z reguły w okresach wzrostu wartości złota podmioty z sektora wydobycia złota oferowały wyższe stopy zwrotu niż sam kruszec. Dzieje się tak dlatego, że wykorzystywana przez nie dźwignia finansowa działa jak mnożnik. Dotyczy to oczywiście zarówno hossy, jak i bessy, i odnosi się przede wszystkim do nowo powstałych podmiotów.

Sektor wydobycia złota oraz podmioty rynku złota VanEck oferują dobre warunki finansowe i atrakcyjne wyceny w porównaniu z wynikami z przeszłości. Na poniższych wykresach przedstawiono dwa wskaźniki wycen: P/E oraz P/CF od roku 2017 do dziś dla obu typów akcji podmiotów rynku złota. Chociaż wyceny są atrakcyjne w porównaniu z poziomami z przeszłości, nie musi to oznaczać, że operacje na nich są dokonywane po rozsądnej lub niskiej cenie.

Historyczne dane P/E dla funduszu Gold Miners ETF

Źródło: Bloomberg, VanEck. Aktualizacja danych na dzień 24.08.2022 r.

Historyczne dane P/CF dla funduszu Gold Miners ETF

Źródło: Bloomberg, VanEck. Aktualizacja danych na dzień 24.08.2022 r.

Główne czynniki ryzyka walorów podmiotów rynku złota

Icon

Fundusz będzie reagować na zmiany ogólnej kondycji podmiotów zajmujących się wydobyciem rud złota i srebra, zatem jego wyniki będą znacząco zależeć od ich kondycji.

Icon

Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż papiery wartościowe dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze jednostki mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, słabszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowaną linię produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych.

Icon

Na podmioty zaangażowane w produkcję i dystrybucję podstawowych materiałów mogą negatywnie wpływać zmienne wydarzenia na świecie, uwarunkowania polityczne i ekonomiczne, wytyczne w zakresie oszczędzania energii, polityka środowiskowa, zmiany cen towarów, wahania kursów walutowych, mechanizmy kontroli importu, wzrost konkurencji, wyczerpywanie się zasobów oraz stosunki pracy.

Icon

Wartość inwestycji i przychodów z nich płynących, a zatem wartość dochodów z jednostek, może spadać lub rosnąć i inwestor może nie odzyskać zainwestowanego kapitału. Ekspozycja funduszy ETF jest oparta na wynikach walorów Indeksu, który z kolei jest narażony na ogólne zmiany rynkowe (zarówno negatywne, jak i pozytywne). Wyceny walorów w danym Gold Miners ETF są podatne na ryzyko związane z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ryzyko ogólnej sytuacji gospodarczej i ryzyko nieprzewidzianych spadków wartości. 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: