pl pl false false

ETF Obligacje Rządowe

Dla ostrożnego inwestora

Oferujemy dwa fundusze ETF Obligacje Rządowe

Chcesz inwestować w obligacje? Obligacje rządowe strefy euro są powszechnie uważane za jedną z najbezpieczniejszych dostępnych inwestycji, ponieważ są zabezpieczone na pełną kwotę przez odpowiednie rządy. Chociaż inwestowanie w obligacje rządowe nadal wiąże się z ryzykiem, oferują one zazwyczaj bardziej stabilne źródło dochodu w porównaniu z akcjami i obligacjami korporacyjnymi, które podlegają większym wahaniom rynkowym. Fundusze ETF Obligacje Rządowe VanEck zapewniają inwestorom narzędzie do dywersyfikacji i delewarowania ekspozycji.

Dlaczego warto inwestować w ETF Obligacje Rządowe?

Potencjał dochodu przy ograniczonym ryzyku

Czy chcesz potencjalnie zabezpieczyć swoje inwestycje przed nieprzewidzianym ryzykiem? Jeśli tak, można rozważyć obligacje rządowe strefy euro. Postrzegane prawdopodobieństwo, że rząd nie wywiąże się ze spłaty zobowiązania, jest relatywnie małe, dlatego takie obligacje są często postrzegane jako bezpieczniejsza inwestycja.

Rządy na całym świecie pożyczają środki finansowe na wydatki publiczne. W rzeczywistości rynek obligacji jest największym na świecie rynkiem finansowym, a obligacje skarbowe stanowią jego największą część.1 Rządy zwykle zobowiązują się do wynagradzania inwestorów poprzez wypłatę kuponu, tj. odsetek od obligacji, a także do wykupienia ich po określonym czasie.

Zatem inwestycja w obligacje skarbowe (rządowe) to przyczynianie się do finansowania usług publicznych – od transportu przez opiekę zdrowotną po edukację.

1 Źródło: ICMA.

Inwestowanie w obligacje rządowe może być odpowiednią okazją dla inwestorów poszukujących:

  • Względnej stabilności
  • Możliwości stałego dochodu
  • Dywersyfikacji ryzyka
  • Ochrony kapitału

Inwestowanie w obligacje rządowe może być korzystne dla inwestorów z kilku powodów:

Dlaczego ETF Obligacje Rządowe firmy VanEck?

Nasze fundusze ETF Obligacje Rządowe łączą stosunkowo niskie koszty i wysoką jakość.

Ryzyko stopy procentowej

Jednym z głównych zagrożeń związanych z inwestowaniem w fundusze ETF o stałym dochodzie jest ryzyko stopy procentowej. Kiedy stopy procentowe rosną, oczekuje się spadku ceny obligacji, ponieważ dochód z obligacji jest dyskontowany wyższą stopą. Spadek ten jest zwykle bardziej wyraźny w przypadku obligacji wyższej jakości, ponieważ przynoszą one zazwyczaj niższą rentowność. Miarą wrażliwości ceny obligacji na zmiany stóp procentowych nazywa się duracją.

W przypadku długoterminowych inwestorów w obligacje zmiany stóp procentowych powodują działanie dwóch przeciwstawnych sił:

  • Ryzyka cenowego: ceny obligacji zwykle spadają wraz ze wzrostem stóp procentowych i zwykle idą w górę w przypadku spadku stóp procentowych.
  • Ryzyka reinwestycji: wyższe stopy zapewniają inwestorom możliwość inwestowania swoich dochodów z wyższą stopą zwrotu, podczas gdy niższe stopy sprawią, że inwestorzy będą szukać okazji do inwestowania przy podobnej stopie zwrotu.

Ryzyko stopy procentowej


Ceny obligacji zbliżających się do terminu wykupu zwykle zbiegają się z ich wartością nominalną – kwotą spłacaną w momencie wygaśnięcia obligacji. Obligacje tego typu są także mniej podatne na ryzyko stopy procentowej.

Zwroty z obligacji ETF w porównaniu ze stopami procentowymi

Zmiany, zmiany, zmiany

Po latach niskich stóp zwrotu wreszcie zwiększają się dochody funduszy ETF Obligacje Rządowe2

x
x

* Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Źródło: VanEck. Stopę zwrotu odzwierciedla najniższa możliwa stopa zwrotu [Yield-to-Worst].

2 Nie ma gwarancji, że zjawisko to utrzyma się w przyszłości.

Top 10 jednostek

Nazwa jednostki % Aktywów
netto
Obligacje rządowe Republiki Francuskiej (OAT) 10,62
Obligacje rządowe Republiki Francuskiej (OAT) 9,67
Obligacje rządowe Republiki Francuskiej (OAT) 9,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleih 9,40
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleih 8,71
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleih 8,57
Obligacje rządowe Królestwa Belgii 6,37
Obligacje rządowe Holandii 5,23
Obligacje rządowe Holandii 5,10
Obligacje rządowe Królestwa Belgii 4,99
Top 10 razem (%) 78,25

Główne czynniki ryzyka funduszu Government Bonds ETF

Icon

Zmiany stóp procentowych mają istotny wpływ na wyniki emitowanych przez rządy papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżenie oceny kredytowej może zwiększyć zakładany poziom ryzyka. Jest to jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę, inwestując w ETF Obligacje Rządowe.

Icon

Emitent papieru wartościowego, który jest w posiadaniu Funduszu, może nie być w stanie wypłacić wymagalnych odsetek lub spłacić kapitału. Jest to kolejny czynnik ryzyka, który należy wziąć pod uwagę, rozważając dokonanie inwestycji w ten ETF.

Icon

Niższa płynność oznacza, że może nie być wystarczającej liczby kupujących lub sprzedających, aby Fundusz mógł łatwo obracać inwestycjami. Jest to dodatkowy czynnik, który należy wziąć pod uwagę przed zainwestowaniem w ETF Obligacje Rządowe.