pl pl false false

ETF Academy Dywersyfikacja

Video: Dywersyfikacja

Pawel Kielkowski

Dywersyfikacja to fundamentalna zasada inteligentnego inwestowania. Dywersyfikacja, nazwana przez ekonomistę Harry’ego Markowitza, laureata nagrody Nobla, „jedynym darmowym lunchem w finansach”, pozwala zmniejszyć ryzyko inwestycyjne, przy czym nie trzeba poświęcać wiele, jeżeli chodzi o zwrot. Osoby zawodowo zajmujące się inwestowaniem dywersyfikują swoje środki finansowe, rozkładając je na różne akcje i uwzględniając inne klasy aktywów, takie jak obligacje, nieruchomości i towary. Fundusze ETF umożliwiają budowanie zdywersyfikowanego portfela przy stosunkowo niewielkich kwotach.

Portfele inwestycyjne: Oparte na dywersyfikacji

Dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych

Większość dużych inwestorów instytucjonalnych opiera portfel na zasadzie dywersyfikacji. To naturalne, że chcą zapewnić sobie jak największy zwrot przy redukcji ryzyka. Na tym właśnie polega różnica pomiędzy mądrym inwestowaniem a spekulowaniem. Jak już wspomniano w pierwszym kursie w ramach akademii, w finansach istnieje związek pomiędzy ryzykiem a oczekiwanym zwrotem. Zazwyczaj wyższe ryzyko przekłada się na większy zwrot. Dywersyfikacja może jednak w pewnym stopniu przechylić szalę, równoważąc wyższe ryzyko podejmowane w celu osiągnięcia wyższych zysków.

Dywersyfikacja portfela: Sztuka czy nauka?

Odpowiedź brzmi: zarówno sztuka, jak i nauka. Niektórzy inwestorzy instytucjonalni zatrudniają kilkudziesięciu doskonale wyszkolonych (oraz, naszym zdaniem, świetnie opłacanych) ekspertów w celu oceny optymalnego składu portfela. Bardziej pragmatyczny inwestor może skorzystać z poniższych złotych zasad:

  • Podstawę portfela powinny tworzyć akcje i obligacje;
  • Należy je uzupełnić aktywami innych klas, np. nieruchomościami i towarami (np. złoto);
  • W skład portfela akcji powinna wchodzić odpowiednia liczba różnych akcji – najlepiej z różnych sektorów i rynków geograficznych.

Dywersyfikacja: Inwestuj regularnie, aby uniknąć wahań w czasie

Czasem stwierdzenie, że na rynkach dochodzi do wahań, wydaje się niedopowiedzeniem. Niestety naturalną cechą zachowania ludzi jest kupowanie w czasie dobrej koniunktury i sprzedaż w czasie gorszej. Najlepszym sposobem na uniknięcie tej sytuacji jest dywersyfikacja poprzez inwestowanie na przestrzeni czasu – nauczenie się dyscypliny związanej z regularnym inwestowaniem bez osądzania rynków. Jeżeli inwestujesz regularnie, jak w zegarku, np. co miesiąc, możesz kupować w czasie koniunktury, ale możesz też kupować w czasie spadków cen.

W poniższej tabeli pokazano koszt inwestowania w niewłaściwym czasie. W ciągu ostatnich 50 lat najdłuższy czas, jaki był potrzebny, aby można było odzyskać wartość zainwestowanych pieniędzy po ich zainwestowaniu w niewłaściwym czasie, to osiem lat.

Cierpliwość popłaca

Największych 5 przypadków obsunięcia kapitału na S&P 500 w czasie ostatnich 50 lat oraz liczba lat wymagana do odzyskania kapitału

swipe
Krach Data Scenariusz Obsunięcie Czas na odzyskanie
(dni transakcyjne)
Globalny kryzys finansowy październik 2007 r. Załamanie na amerykańskim rynku kredytów mieszkaniowych wywołuje międzynarodowy kryzys bankowy -55% 773
Embargo OPEC na ropę naftową październik 1973 r. Połączenie wysokiej inflacji i stagnacji gospodarczej -48% 1453
Bańka internetowa marzec 2000 r. Inwestowanie spekulacyjne w amerykańskie technologie w okresie gwałtownego rozwoju Internetu -47% 1017
Covid 19 marzec 2020 r. Największy spadek na giełdzie od 2008 r., spowodowany obawą przed Covid 19 -34% 97
Czarny poniedziałek październik 1987 r. Największy jednodniowy spadek w historii amerykańskich akcji, przypisywany głównie połączeniu wydarzeń geopolitycznych i handlu z wykorzystaniem programów komputerowych -33% 397

Źródło: Dane Bloomberg na temat całkowitej stopy zwrotu Analiza: seekingalpha.

Dywersyfikacja przez fundusze

Dywersyfikacja przez fundusze

Fundusze to doskonały sposób na dywersyfikację – zarówno fundusze ETF, jak i tradycyjne fundusze wspólnego inwestowania. Zazwyczaj fundusze inwestują w wiele papierów wartościowych. Są one regularnie równoważone, aby uniknąć nadmiernej ekspozycji na ryzyko związane z jednym rodzajem inwestycji.


ETF Academy Navigation

Twój postęp w Academy 0% ukończono