Inwestuj w obligacje

Dowiedz się więcej o obligacjach rządowych, korporacyjnych i hipotecznych

Co to jest obligacja?

Kupując akcje, nabywa się część przedsiębiorstwa. Inwestując w obligacje, zasadniczo pożycza się środki finansowe danemu podmiotowi, rządowi lub organizacji, która spłaci swój dług wraz z odsetkami.

Obligacja jest określana jako zbywalny dłużny papier wartościowy, natomiast akcja jest określana jako kapitałowy papier wartościowy. Dany podmiot, rząd lub organizacja, która pożycza środki finansowe, emituje w zamian dłużny papier wartościowy o nazwie: obligacja. Pożyczkodawca może podjąć decyzję o sprzedaży dłużnego papieru wartościowego osobie trzeciej, która nabywa prawo do wypłaty odsetek i zainwestowanego kapitału.

Większość obligacji ma stałe oprocentowanie, nazywane kuponem. Większość obligacji ma określony termin, po upływie którego należy spłacić kapitał. W obiegu są obligacje krótkoterminowe, które zwykle muszą być spłacone w ciągu pięciu lat lub krócej, obligacje średnioterminowe, które zwykle muszą być spłacone w ciągu 5–12 lat, oraz obligacje długoterminowe, których okres wykupu może wynosić do 30 lat lub dłużej.

Film: Inwestuj w obligacjeChociaż większość inwestorów instytucjonalnych inwestuje dużą część swojego portfela w obligacje, duża część inwestorów prywatnych tego nie robi. Stabilność, bezpieczeństwo, dowiedz się dlaczego nie powinniśmy odkładać tego typu inwestycji na bok.

Rodzaje obligacji

Istnieje kilka różnych sposobów inwestowania w obligacje, w tym:

Są to, jak sama nazwa wskazuje, obligacje emitowane przez dany rząd. Na przykład rząd Stanów Zjednoczonych emituje obligacje skarbowe, których termin wykupu wynosi od 10 do 30 lat. Obligacje rządowe są zazwyczaj najbezpieczniejszym rodzajem obligacji, ponieważ są zabezpieczone przez rząd. Oczywiście niektóre rządy są bardziej stabilne niż inne, dlatego obligacje na rynkach wschodzących i granicznych mogą być bardziej ryzykowne niż obligacje na rynkach dojrzałych, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia czy Wielka Brytania.

Jest to po prostu dłużny papier wartościowy emitowany przez dany podmiot (spółkę). Gdy podmiot potrzebuje funduszy lub kapitału, może wyemitować obligacje. Ryzyko związane z obligacjami korporacyjnymi zależy od ogólnej kondycji tego podmiotu, którą ogólnie określa się mianem ratingu, o czym powiemy w dalszej części artykułu.

Są to obligacje, których zabezpieczeniem są nieruchomości. Jako że emitent obligacji ma możliwość sprzedaży majątku lub nieruchomości w razie potrzeby, ryzyko związane z tego typu obligacjami może być niższe niż w przypadku obligacji korporacyjnych. Oczywiście gdy ryzyko jest niższe, zwykle niższe są również stopy zwrotu. Ponadto, jak wszyscy pamiętamy, listy zastawne nie były szczególnie bezpieczną lokatą podczas kryzysu na rynku mieszkaniowym w 2008 r., kiedy to zabezpieczeniem szeregu obligacji były kredyty hipoteczne wysokiego ryzyka, tzw. kredyty hipoteczne typu subprime.

Jakie są korzyści i ryzyka inwestowania w obligacje?

Ogólnie rzecz biorąc, najważniejszą zaletą inwestowania w obligacje jest to, że są one stosunkowo mniej ryzykowne niż udziały (akcje). W przypadku upadłości podmiot musi najpierw spłacić obligatariuszy i wierzycieli, a dopiero potem udziałowców (akcjonariuszy).

Oczywiście to niższe ryzyko ma też minus: premia za ryzyko związana z obligacjami jest niższa, co powoduje, że w długim okresie oczekiwana stopa zwrotu z obligacji jest niższa niż z akcji. Oznacza to, że jeżeli dany podmiot osiąga dobre wyniki, zwroty z obligacji prawdopodobnie nie będą tak wysokie, jak zwroty z akcji. Obligacje są oprocentowane według określonej stopy procentowej, natomiast wartość akcji rośnie wraz ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa.

Najważniejsze ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje:

 

Co to jest rynek obligacji i jak inwestować w obligacje?

Inwestorzy mogą wykorzystywać okazje na rynku akcji lub obligacji, a rynki te są po prostu miejscem sprzedaży lub emisji obligacji i akcji. Na rynku akcji działa kilka giełd, na których można je kupić i sprzedać, np. New York Stock Exchange, American Stock Exchange, Nasdaq i inne.

Rynek obligacji z kolei jest rynkiem, na którym można kupić papiery dłużne. W celu inwestowania w obligacje inwestorzy zazwyczaj współpracują z maklerem lub z internetowym biurem maklerskim. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku zakupu obligacji wymagana jest wysoka minimalna kwota inwestycji, co może zniechęcać niektórych inwestorów.

Jednak kupując obligacje za pośrednictwem funduszu powierniczego lub funduszu ETF (exchange-traded fund), można je nabyć również za mniejszą kwotę. Ponadto w funduszu powierniczym lub funduszu ETF będzie znajdować się pakiet obligacji, dywersyfikując przez to inwestycję, co oznacza, że będzie ona obarczona relatywnie niższym ryzykiem niż zakup obligacji wyemitowanych tylko przez jeden podmiot.

W jaki sposób można osiągnąć zysk, inwestując w obligacje?

Inwestując w obligacje, można osiągnąć zwrot z inwestycji na dwa sposoby:

Jest to stopa zwrotu uzyskiwana z wypłacanych okresowych odsetek.

Dochód z kuponu

Jest to stopa zwrotu uzyskiwana w przypadku wzrostu wartości rynkowej obligacji. Może to być spowodowane następującymi czynnikami:

  • Zmniejszone ryzyko kredytowe emitenta. Na przykład w wyniku poprawy sytuacji gospodarczej, usprawnień operacyjnych u emitenta lub dlatego, że zbliża się termin wykupu obligacji, co oznacza zmniejszenie szansy na bankructwo.
  • Spadające rynkowe stopy procentowe.

Uwaga: Jak wspomniano powyżej, zwrot z ceny może być również ujemny. Na przykład, jeżeli wzrośnie ryzyko kredytowe lub stopy procentowe, zwrot z ceny może być ujemny.

Jeżeli ryzyko kredytowe wzrośnie, zwrot z ceny może być ujemny. Wzrost ryzyka kredytowego = Wzrost stóp = Spadek cen

Stopy procentowe a inwestowanie w obligacje

Źródło: VanEck. Uwzględniono tu jedynie stopy procentowe, poziom cen i rentowność obligacji, nie biorąc pod uwagę innych kryteriów, które mogłyby potencjalnie negatywnie wpłynąć na cenę obligacji.

Jaki wpływ na obligacje mają dzisiejsze bardzo niskie stopy procentowe?

Spójrzmy prawdzie w oczy, są to bezprecedensowe czasy dla inwestorów obligacji. Chociaż krzywa dochodowości wróciła do normalnego krztałtu , nadal panuje duża niepewność na rynkach.

Rentowność obligacji rządowych w EUR o ratingu kredytowym AAA


Źródło: Bloomberg. Stan na kwiecień 2022 r.

Patrząc wstecz na okres ujemnych stóp procentowych, kiedy inwestor musiał dokładac pieniądze, jeśli chciał utrzymać obligacje skarbowe państw strefy euro o wysokim ratingu do końca ich kadencji. Teraz, gdy odsetki są ponownie dodatnie, inwestorzy mogą czerpać zyski ze stopy procentowej oraz ze wzrostu ceny.

Na obligacje korporacyjne wpływają również dzisiejsze niskie stopy procentowe. Wysoko wypłacalne spółki, takie jak Sanofi, również oferują bardzo niskie oprocentowanie niektórych obligacji (dane na dzień 11 marca 2022 r.).

Miejscem, w którym można osiągnąć jeszcze wyższe zwroty z inwestycji, są rynki wschodzące. Oczywiście jest to równoważone przez zwiększone ryzyko kredytowe, a ponadto zwykle występuje na nich ryzyko walutowe. Rynki wschodzące obejmują takie kraje, jak Meksyk, Rosja, Chiny, Brazylia, Indie, Turcja i Indonezja.

Jak należy interpretować ratingi kredytowe?

Aby pomóc inwestorom w podejmowaniu najlepszych decyzji dotyczących ich portfeli, obligacje są oceniane przez agencje kredytowe, takie jak Standard and Poor’s, Fitch i Moody’s. Agencje te szacują ryzyko kredytowe wybranych obligacji. Dokonują podsumowania w formie punktacji: Najwyższy rating kredytowy ma AAA. C i D – najniższy (są one często nazywane obligacjami śmieciowymi). Ale należy uważać: w przeszłości zdarzało się, że podmioty o wysokim ratingu kredytowym bankrutowały. Tak więc agencje kredytowe nie mają monopolu na prawdę!

swipe
Rating Fitch S&P Moody’s Opis (Moody’s)
Ocena inwestycyjna AAA AAA Aaa Minimalne ryzyko kredytowe
AA+
AA
AA-
AA+
AA
AA-
Aa1
Aa2
Aa3
Bardzo niskie ryzyko kredytowe
A+
A
A-
A+
A
A-
A1
A2
A3
Niskie ryzyko kredytowe
BBB+
BBB
BBB-
BBB+
BBB
BBB-
Baa1
Baa2
Baa3
Umiarkowane ryzyko kredytowe
Ocena subinwestycyjna BB+
BB
BB-
BB+
BB
BB-
Ba1
Ba2
Ba3
Znaczące ryzyko kredytowe
B+
B
B-
B+
B
B-
B1
B2
B3
Wysokie ryzyko kredytowe
CCC+
CCC
CCC-
CCC+
CCC
CCC-
Caa1
Caa2
Caa3
Bardzo wysokie ryzyko kredytowe
CC
C
CC
C
Ca Faktyczna lub bliska zaległość w spłacie, z szansą na odzyskanie części kapitału
DDD
DD
D
SD
D
C Faktyczna lub bliska zaległość w spłacie, z niewielką szansą na odzyskanie części kapitału

Jak utworzyć portfel z obligacjami?

W przypadku chęci zmniejszenia ryzyka w portfelu inwestycyjnym można rozważyć zainwestowanie części portfela w obligacje. Można rozważyć dywersyfikację alokacji pomiędzy obligacje rządowe i korporacyjne, a także pomiędzy różne obszary geograficzne.

VanEck oferuje obligacje w następujących kategoriach:

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: