ETF Zielony

Inwestycje w bardziej ekologiczną przyszłość

Oferujemy różne zielone fundusze ETF:

Dlaczego warto inwestować w fundusz Green ETF?

Nigdy wcześniej nie było tak istotne jak dziś, aby wziąć aktywny udział w trwającej zielonej transformacji. Dzięki Green ETF przyczyń się do transformacji gospodarki wysokoemisyjnej w gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla2.

W ostatnim czasie rządy wielu krajów znacznie zwiększyły swoje wysiłki na rzecz tej radykalnej transformacji, która będzie dotyczyć każdego aspektu kryzysu klimatycznego, od zanieczyszczenia i utraty bioróżnorodności po odpady i emisje toksyn. Jak pokazuje Paryskie porozumienie klimatyczne czy europejski Zielony Ład3, w ostatnich latach pojawiło się szereg inicjatyw na skalę globalną, które mają na celu pogodzenie interesów i połączenie wysiłków różnych krajów w tym zakresie.

Znalazło to odzwierciedlenie w sektorze finansowym, w którym inwestorzy, poza dążeniem do osiągnięcia zysków finansowych, chcą wywierać konkretny wpływ. Jednak okazało się, że strategie inwestycyjne uwzględniające aspekty ESG zapewniają również spójne wyniki finansowe w czasie, łącząc w ten sposób czynniki środowiskowe i zyski inwestorów. Na przykład fundusz Sustainable World Equal Weight ETF od 2013 r. odnotował wyniki przekraczające 100% (na dzień 16.05.2022 r.)4.

VanEck oferuje różne fundusze ETF Zielony do inwestowania w zrównoważony sposób

Pakiet VanEck ETF Zielony respektuje wytyczne Rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji w zakresie zrównoważonego finansowania (SFDR)

Cel uzyskania transparentności

SFDR zostało wprowadzone przez Komisję Europejską w 2021 r. i określa obowiązki w zakresie ujawniania informacji dotyczących aspektów ESG na rzecz jednostek zarządzających aktywami i innych uczestników rynku. Celem jest poprawa transparentności zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju oraz wpływu procesów i strategii inwestycyjnych. Artykuły 8 i 9 SFDR określają najwyższe możliwe poziomy zrównoważonego rozwoju dla produktów finansowych.

  • Artykuł 8: Produkty finansowe promujące cechy środowiskowe lub społeczne.
  • Artykuł 9: Produkty finansowe o zrównoważonych celach inwestycyjnych.

Fundusze posiadają następujące klasyfikacje SFDR

  • VanEck ETF Gospodarka Obiegu Zamkniętego: Artykuł 9 SFDR
  • VanEck Hydrogen Economy ETF: Artykuł 9 SFDR
  • VanEck Sustainable Future of ETF Żywność: Artykuł 9 SFDR


1 20 lat temu ONZ wprowadziła zestaw zasad, które mają ułatwić tworzenie lepszego świata. Ponad 12 000 podmiotów w ponad 160 krajach zastosowało się do jego postanowień. Zasady te dotyczą obszarów takich jak środowisko, praca, prawa człowieka i korupcja.

2 Źródło: Czym jest neutralność węglowa i jak można ją osiągnąć do 2050 roku? | Aktualności | Parlament Europejski (europa.eu).

W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład, swój flagowy plan, którego celem jest uczynienie europejskiej gospodarki neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

3 Źródło: Czym jest neutralność węglowa i jak można ją osiągnąć do 2050 roku? | Aktualności | Parlament Europejski (europa.eu).

4 Źródło: VanEck. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów.

5 Źródło: Wodór (europa.eu).

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Zielony

Icon

Ryzyko płynności występuje, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać). 

Icon

ETF Zielony może inwestować relatywnie wysoki wolumen swoich aktywów w mniejszą liczbę emitentów lub większą część swoich aktywów w jednego emitenta. W rezultacie zyski i straty z pojedynczej inwestycji mogą mieć większy wpływ na wartość aktywów netto Funduszu i mogą sprawić, że Fundusz będzie charakteryzował się większą zmiennością niż bardziej zdywersyfikowane fundusze. 

Icon

Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, mniejszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowany asortyment produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych. 

Icon

Na wartość inwestycji w ETF Zielony mogą mieć wpływ wahania kursów walut. Cena EUR może wzrosnąć w stosunku do innej waluty, w której denominowana jest inwestycja.

Icon

Wartość walorów posiadanych przez ETF Zielony może spaść w sposób nagły i nieprzewidywalny ze względu na ogólne warunki rynkowe i ekonomiczne panujące na rynkach, na których aktywni są emitenci lub papiery wartościowe posiadane przez fundusz.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: