Inwestuj w złoto z ETF

Video: Inwestuj w złoto

Pawel Kielkowski

click-to-view-youtube-video

Inwestorzy mają do wyboru szereg różnych opcji inwestycyjnych, a możliwość inwestowania w złoto jest jedną z nich. Złoto jest opcją inwestycyjną, która jest bliska naszym sercom, ponieważ już w 1968 r. uruchomiliśmy pierwszy fundusz złota w Stanach Zjednoczonych. W ramach naszej serii o inwestowaniu dla początkujących przyjrzyjmy się następującym zagadnieniom dotyczącym złota i inwestowania w złoto:

 1. Zalety inwestowania w złoto
 2. Przebicie ceny złota w 2019 r.
 3. Jak inwestować w złoto
 4. Przegląd zalet i wad różnych produktów związanych z inwestowaniem w złoto
 5. Inwestowanie w złoto zgodnie z własnymi ramami czasowymi
 6. Inwestowanie w złoto poprzez akcje przedsiębiorstw wydobywających złoto
 7. Inwestuj w przedsiębiorstwa wydobywające złoto poprzez fundusze ETF

Zaczynajmy!

Zalety inwestowania w złoto

Złoto oferuje szereg zalet w porównaniu z innymi klasami aktywów (akcje, obligacje itp.):

 • Od zarania dziejów złoto było używane jako pieniądz lub jego zabezpieczenie.
 • Złoto – wraz z akcjami, obligacjami i nieruchomościami – może przyczynić się do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. W przeszłości, gdy dochodziło do dużych spadków na rynkach akcji, ceny złota spadały znacznie mniej lub nawet rosły.
 • Złoto cechują atrakcyjne właściwości bazowe: Popyt na złoto rośnie od lat, podczas gdy jego roczna podaż utrzymuje się na stałym poziomie.

Oczywiście, jak w przypadku każdej inwestycji, zawsze istnieje ryzyko i nie ma gwarancji, że złoto zachowa tę rolę w przyszłości.

Przebicie ceny złota

Rynki hossy można sklasyfikować jako sekularne (długoterminowe) lub cykliczne (fazy hossy na ogólnym rynku bessy). Przed przebiciem poziomu 1400 USD za uncję w czerwcu 2019 r. analizy techniczne wskazywały, że złoto znajduje się na rynku cyklicznym. Obecnie prawdopodobna jest dłuższa, trwała hossa – być może podobna do sekularnej hossy na złocie w latach 2001–2008.

x
x

Źródło: VanEck.

Jak inwestować w złoto

Istnieją różne sposoby inwestowania w złoto: kruszec, przedsiębiorstwa wydobywające złoto, biżuteria, monety, kontrakty terminowe i opcje.

Istnieje kilka sposobów inwestowania w złoto, a tym samym uzyskania ekspozycji na jego cenę. W obszarze naszego badania są:

 • Złoty kruszec (sztabki lub monety)
 • Złote wyroby jubilerskie
 • Certyfikaty na złoto
 • Udziały w przedsiębiorstwach wydobywających złoto (lub bardziej zróżnicowana opcja jak np. fundusz ETF zawierający walory przedsiębiorstw wydobywających złoto)

Przyjrzyjmy się każdej z tych opcji.

Złoty kruszec

Jest to inwestycja w złoto w jego fizycznej postaci. Kruszec oznacza złoto lub srebro o czystości co najmniej 99,5%. Można kupić sztabki złota lub monety (te nie są tak czyste) i trzymać je w sejfie w swoim domu, w banku lub depozycie. Gdy złoto trzymane jest w banku lub depozycie, trzeba ponosić koszty jego przechowywania. Ważne jest także, by zrobić rozeznanie i kupować kruszec w renomowanym punkcie sprzedaży, np. APMEX, JM Bullion czy innym. Na całym świecie działa szereg renomowanych punktów sprzedaży, a monety i kruszce można kupić nawet przez Internet.

Złote wyroby jubilerskie

Złota biżuteria zwykle utrzymuje swoją wartość, ale może to być ryzykowny sposób inwestowania w złoto. Po pierwsze, należy upewnić się, że zakupiona złota biżuteria jest najwyższej jakości. Należy także upewnić się, że nie przepłaca się za biżuterię. Należy pamiętać, że płaci się nie tylko za złoto, ale także za kunszt wykonania biżuterii. Ponadto należy przechowywać biżuterię w bezpiecznym miejscu. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobra inwestycja tylko wtedy, gdy uzyska się dobrą cenę lub noszenie złotej biżuterii sprawia po prostu przyjemność.

Certyfikaty na złoto

Certyfikat na złoto jest papierowym dokumentem, który wskazuje na posiadanie roszczenia do określonej ilości złota. Zasadniczo w przypadku chęci zakupu złota w fizycznej postaci, ale bez konieczności jego przechowywania, można zdecydować się na zakup certyfikatów na złoto. Oczywiście certyfikaty te należy kupować u renomowanego sprzedawcy.

Akcje podmiotów wydobywających złoto

Inną opcją inwestowania w złoto jest zakup akcji podmiotu wydobywającego złoto. Może to być podmiot, który faktycznie wydobywa złoto czy inne metale szlachetne, lub podmiot zajmujący się poszukiwaniem złota i innych zasobów naturalnych, takich jak miedź czy platyna. Bardzo ważne jest, aby dokładnie zbadać każdy taki podmiot, ponieważ zakup akcji jednego takiego podmiotu wiąże się z większym ryzykiem niż w przypadku funduszu powierniczego lub funduszu ETF, który posiada wiele udziałów i jest zdywersyfikowany.

Przegląd zalet i wad różnych produktów związanych z inwestowaniem w złoto

swipe
  Plusy Minusy
Złoto bulionowe i złote monety
 • Aktywa rzeczowe
 • Waluta na czasy kryzysu
 • Łatwość zrozumienia
 • Wysokie ceny zakupu
 • Brak odsetek/dywidendy
 • Drogie przechowywanie
 • Możliwość kradzieży
 • Kwota minimalna
Certyfikaty na złoto
 • Brak wymagań dotyczących fizycznego przechowywania
 • Brak bezpośredniej własności
 • Brak odsetek/dywidendy
 • Wysokie opłaty
Fundusze Gold ETC
 • Brak wymagań dotyczących fizycznego przechowywania
 • Niezwykła płynność
 • Brak odsetek/dywidendy
Walory podmiotów wydobywających złoto
 • Brak wymagań dotyczących fizycznego przechowywania
 • Wysoki potencjał wzrostu
 • Dywidendy
 • Niezwykła płynność
 • Duża zmienność cen
 • Ryzyko kapitałowe
 • Wymagana analiza kapitałowa
Fundusze ETF obejmujące podmioty wydobywające złoto
 • Brak wymagań dotyczących fizycznego przechowywania
 • Wysoki potencjał wzrostu
 • Dywidendy
 • Niezwykła płynność
 • Duża zmienność cen
 • Ryzyko kapitałowe

Inwestowanie w złoto zgodnie z własnymi ramami czasowymi

Poszczególne opcje inwestowania w złoto różnią się także pod względem ram czasowych, płynności i przydatności dla określonych typów inwestorów.

Inwestuj w złoto zgodnie z własnymi ramami czasowymi
Źródło: VanEck.

Inwestowanie w złoto poprzez akcje przedsiębiorstw wydobywających złoto

Akcje podmiotów wydobywczych takich jak Newmont Corp czy Barrick Gold Corp to pośredni sposób na czerpanie zysków ze zmian cen złota. Ich ceny są zwykle skorelowane z ceną złota i dają następujące korzyści:

 • Unika się kosztów przechowywania kruszcu. Koszty te mogą być znaczne, jeżeli weźmie się pod uwagę niezbędne środki bezpieczeństwa.
 • Podmioty wydobywające złoto mogą wypłacać dywidendy, co może mieć wpływ na stopę zwrotu z inwestycji. W przypadku kruszcu zysk pochodzi wyłącznie ze wzrostu (lub spadku) ceny. Nie trzeba tu dodawać, że nie można zagwarantować korzystnej zmiany ceny.
 • Wartość akcji podmiotów wydobywających złoto może rosnąć bez wzrostu ceny złota. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy dany podmiot wprowadzi usprawnienia operacyjne, które poprawią rentowność. Uwaga: wartość może również ulec zmniejszeniu z powodu niewłaściwego zarządzania.

Analizując dane historyczne, kursy akcji podmiotów wydobywających złoto rosły nieproporcjonalnie w miarę wzrostu cen tego surowca. Wynika to z faktu, że ich rentowność wzrasta nieproporcjonalnie w przypadku wzrostu przychodów przy niezmienionych kosztach. Ma to miejsce również w przeciwnym kierunku. Gdy ceny złota spadają, kursy akcji mogą spaść nieproporcjonalnie. Jest to istotny element, o którym należy pamiętać przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w złoto poprzez akcje podmiotów wydobywczych.

Czynniki ryzyka

Inwestowanie w podmioty wydobywające złoto wiąże się z szeregiem zagrożeń. Najważniejszym ryzykiem jest wrażliwość na cenę złota. Dodatkowo istnieje ryzyko inwestowania w sektorze surowców naturalnych: na działalność podmiotów może negatywnie wpływać szereg czynników, np. uwarunkowania polityczne i ekonomiczne, wahania kursów walut, ograniczenia importu oraz wyczerpywanie się zasobów naturalnych.

Inwestuj w przedsiębiorstwa wydobywające złoto poprzez fundusze ETF

W przypadku chęci inwestowania w akcje podmiotów wydobywających złoto na szeroką skalę można skorzystać z funduszy ETF obejmujących jednostki zajmujące się wydobyciem złota. Instrument ten eliminuje konieczność wyszukiwania pojedynczych akcji i umożliwia inwestorom dokonywanie zakupów w całym sektorze w oparciu o szeroką dywersyfikację.

VanEck oferuje dwa fundusze ETF inwestujące w akcje podmiotów wydobywających złoto:

Odkryj inne fundusze ETF

więcej ETF-ów

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: