pl pl false false

Przy nowych rekordach cen złota, podmioty wydobywające biorą pod uwagę nie tylko cenę

18 kwietnia 2024

Czas Czytania 5 MIN

W marcu złoto osiągnęło najwyższy poziom w historii; zdyscyplinowane, ostrożne i konsekwentne podejście do przejęć może dobrze wróżyć akcjom związanym ze złotem.

Comiesięczne analizy rynku złota i analizy ekonomiczne od Imaru Casanovy, menedżera portfela, przedstawiające jej unikalne poglądy na temat górnictwa.

Złoto osiąga nowe maksima wszechczasów

Po kilku nieudanych próbach na przestrzeni ostatnich trzech lat, złotu w końcu udało się przebić najwyższy poziom z sierpnia 2020 r., wynoszący 2075 dolarów za uncję. Tym razem przebicie było zdecydowane, a w marcu złoto co tydzień miało nowy rekord wszechczasów. Silny wzrost doprowadził do zamknięcia ceny złota na poziomie 2229,87 dolarów za uncję w dniu 28 marca, co oznacza ogromny miesięczny wzrost o 9,08% (185,56 dolarów za uncję). W pierwszych dniach kwietnia złoto nadal ustanawiało nowe maksima. Kiedy w marcu liczba otwartych pozycji w złocie COMEX i liczba pozycji długich netto wzrosły, fundusze giełdowe (ETF), po kilku dniach wpływów netto, nadal traciły złoto fizyczne.

Zwracaliśmy uwagę na poszerzającą się lukę w wycenie między złotem a akcjami złota. W marcu akcje złota wreszcie pokazały swój wpływ na cenę złota. Może to oznaczać początek długo oczekiwanego odwrócenia trendu na akcjach spółek wydobywających złoto. Po latach słabych wyników w stosunku do metalu, NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)1 oraz MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR)2 znacznie przewyższyły wyniki złota w marcu.

Co dalej?

Uważamy, że złoto może mieć potencjał do notowania w wyższym przedziale – powyżej poziomu 2000 USD za uncję – w 2024 r. W ostatnich latach po silnych wzrostach, takich jak ten, którym złoto cieszyło się w zeszłym miesiącu, często następowały okresy konsolidacji wokół ustalonego, wyższego poziomu, przy czym handel złotem wykazuje trend boczny do czasu pojawienia się nowego katalizatora, prowadzącego do dalszego wzrostu cen. Powrót popytu inwestycyjnego, o czym świadczy napływ do światowych ETF złota fizycznego, może być tym katalizatorem, który naszym zdaniem może spowodować, że cena złota przekroczy 2500 USD za uncję.

Dla górników liczy się coś więcej niż tylko cena złota…

W przeszłości rosnącym cenom złota towarzyszyły dobre wyniki akcji złota. Spółki osiągające lepsze wyniki w sektorze muszą także wykazać, że są dobrze ugruntowane i mają rozsądną strategię, która przełoży wyższe ceny złota na lepsze przepływy pieniężne i wyższe zyski, co zapewni wzrost. Wzrost organiczny w sektorze złota nie jest łatwy. Znalezienie nowych złóż złota lub zdefiniowanie/rozbudowa istniejących jest procesem trudnym, długotrwałym i kapitałochłonnym. Większość firm wyższego i średniego szczebla ma trudności z utrzymaniem rocznej produkcji. Aby znacząco powiększyć swoje wyczerpujące się rezerwy i bazę zasobów, firmy zazwyczaj muszą nabywać inne spółki lub aktywa. Przy zachowaniu pozostałych warunków, im bardziej zaawansowany jest projekt, tym wyższa jest jego wycena i tym szybciej firma może zapewnić rozwój.

Ale pozyskanie odpowiednich projektów też nie jest łatwe. Firmy muszą osiągnąć akceptowalną równowagę pomiędzy zapłaconą ceną a poziomem ryzyka związanego z projektem i muszą wykazać rynkom, że są w stanie zapewnić atrakcyjne zyski. W przeszłości, w czasie hossy na rynku złota doszło do wielu katastrofalnych przejęć, gdy firmy spieszyły się ze zwiększeniem produkcji…za wszelką cenę. Akcje złota zostały za to ukarane, spółki przekonały się, że dziś liderzy sektora są zdyscyplinowanymi i ostrożnymi nabywcami.

Alamos + Argonaut: Plan zawierania transakcji

W zeszłym miesiącu Alamos Gold ogłosił, że zawarł ostateczną umowę nabycia wszystkich wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji Argonaut Gold. Warto podkreślić kilka aspektów tej transakcji:

  • Alamos ma dobrą historię przejęć. Obecnie konsensusowa wartość bieżąca netto nabytych aktywów znacznie przekracza koszty nabycia, co świadczy o tworzeniu wartości. Rynek nagrodził tę pomyślną historię realizacji wzrostem notowań akcji o 7% w dniu ogłoszenia transakcji (27 marca), mimo że była to transakcja opłacona całkowicie akcjami, w wyniku której wyemitowano akcje reprezentujące około 5% kapitalizacji rynkowej spółki.
  • Alamos spodziewa się natychmiastowego osiągnięcia synergii dzięki wykorzystaniu współdzielonej infrastruktury, co w połączeniu z oszczędnościami operacyjnymi, zakupowymi i podatkowymi powinno przełożyć się na synergie o wartości ponad 515 mln USD.

Alamos: demonstrowanie tworzenia solidnej wartości poprzez przemyślane przejęcie

Oszczędności z przejęć i synergie

Alamos: Oszczędności z przejęć i synergie

1 Synergie przed opodatkowaniem i niezdyskontowane przez cały okres działalności kopalni; Zdyskontowana wartość synergii po opodatkowaniu wynosi 250 mln USD

Szacowana wartość NPV i FCF według projektu

Alamos: Szacowana wartość NPV i FCF według projektu

Źródło: Alamos Gold. Dane z marca 2024 r.

1 Na podstawie szacunków wartości bieżącej netto (NPV) analityków konsensusu

2 Skumulowany wolny przepływ pieniężny (FCF) wygenerowany od przejęcia, stan na 4. kwartał 2023 r. Proszę zapoznać się z uwagami ostrzegawczymi dotyczącymi miar nie zaliczających się do GAAP i dodatkowych miar GAAP

3 Koszt przejęcia na podstawie wartości Richmont Mines w momencie zamknięcia (627 mln USD), pomniejszonej o 58 mln USD w gotówce w bilansie. Wartość wykupów płatności licencyjnych i udziału w odsetkach zysku netto wyniosły 71 milionów USD

  • Proponowana transakcja obejmuje wydzielenie aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością Argonaut na rzecz jego obecnych akcjonariuszy w charakterze nowo utworzonego młodszego producenta złota. Obecni akcjonariusze Alamos nie muszą się martwić o integrację tych aktywów z portfelem Alamos.
  • W ramach proponowanej transakcji Alamos przejmie należącą do Argonaut kopalnię Magino, która znajduje się w sąsiedztwie kopalni Island Gold w Ontario w Kanadzie, co czyni to połączenie bardzo logicznym. W rezultacie, ryzyko związane z integracją tych dwóch operacji jest znacznie zredukowane, a w jej wyniku powstanie jedna z największych i najtańszych kopalni złota w Kanadzie.
  • Po dodaniu Magino aktywa Alamos w Kanadzie będą stanowić ponad 85% uzgodnionej wartości aktywów netto firmy, co potencjalnie doprowadzi do wyższych mnożników wyceny spółki, odzwierciedlających lepszy profil ryzyka geopolitycznego.
  • Kopalnia Magino osiągnęła produkcję komercyjną w listopadzie 2023 r., zatem nabyte aktywa zapewniają Alamos natychmiastowy wzrost produkcji i przepływów pieniężnych przy czasie eksploatacji kopalni szacowanym na 19 lat i potencjale wydłużenia czasu eksploatacji kopalni w oparciu o dużą bazę zasobów mineralnych.

Zdyscyplinowane i konsekwentne podejście

Kierownictwo Alamos starannie przeprowadziło proces, aby osiągnąć ten wzrost. Alamos ze względu na solidny bilans i generowanie przepływów pieniężnych od dawna jest w stanie dokonywać przejęć. Firma okazała jednak cierpliwość i zdecydowała się zamiast tego zaangażować kapitał w rozbudowę i rozszerzenie istniejących kopalni, aż do pojawienia się odpowiedniej okazji. To przejęcie to pewny sukces. To jasne jak słońce. Ma to sens, co podkreślono w powyższych punktach. Alamos musi po raz kolejny pokazać rynkom, że może zapewnić obiecaną wartość dzięki tej kombinacji. To zdyscyplinowane i konsekwentne podejście zapewniło spółce wyższą wycenę w porównaniu do konkurentów i może prowadzić do dalszych lepszych wyników.

Aby otrzymywać więcej informacji o inwestowaniu w złoto, zarejestruj się w naszym centrum subskrypcji.

Istotne oświadczenia

Wszystkie wagi spółek, sektorów i podbranż na dzień 31 marca 2024 r., chyba że zaznaczono inaczej.

Należy pamiętać, że firma VanEck może oferować produkty inwestycyjne inwestujące w klasy aktywów lub branże wymienione w niniejszym komunikacie.

1 NYSE Arca Gold Miners Index jest znakiem usługowym ICE Data Indices, LLC lub jego podmiotów stowarzyszonych („ICE Data”) i został objęty licencją na użytkowanie przez VanEck UCITS ETF plc. („Fundusz”) w powiązaniu z VanEck Gold Miners UCITS ETF („Subfundusz”). Ani Fundusz, ani Subfundusz nie są sponsorowane, wspierane ani promowane przez ICE Data ani ich udziały nie są sprzedawane przez ICE Data. ICE Data nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących Funduszu lub Subfunduszu ani co do możliwości NYSE Arca Gold Miners Index co do odzwierciedlenia ogólnych wyników giełdowych. ICE DATA NIE UDZIELA ŻADNYCH JEDNOZNACZNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I JEDNOCZEŚNIE ZRZEKA SIĘ ZAPEWNIENIA WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX LUB DANYCH W NIM ZAWARTYCH. ICE DATA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH LUB WTÓRNYCH (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW) ANI ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH NAWET PO POWIADOMIENIU O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Indeksy ICE Data Indices, LLC, oraz jego podmiotów stowarzyszonych („ICE Data”), a także powiązane informacje, nazwa „ICE Data” oraz powiązane z nią znaki towarowe stanowią licencjonowaną własność intelektualną ICE Data i nie mogą być kopiowane, wykorzystywane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody ICE Data. Fundusz nie został uznany pod względem legalności i odpowiedniości ani nie jest objęty działaniami w zakresie regulacji, emisji, wsparcia, sprzedaży, gwarancji czy promocji przez ICE Data.

2 MVIS®️ Global Junior Gold Miners Index stanowi wyłączną własność MarketVector Indexes GmbH (podmiotu w pełni zależnego od Van Eck Associates Corporation), który zawarł umowę z Solactive AG na prowadzenie i kalkulację Indeksu. Solactive AG dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe wyliczenie Indeksu. Niezależnie od swoich zobowiązań wobec MarketVector Indexes GmbH („MarketVector”) Solactive AG nie ma obowiązku informowania stron trzecich o błędach w Indeksie. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF nie jest sponsorowany, wspierany ani promowany przez MarketVector ani jego udziały nie są sprzedawane przez MarketVector. Ponadto MarketVector nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zasadności dokonywania inwestycji w Fundusz.

Istotne oświadczenia

Wyłącznie do celów informacyjnych i reklamowych.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. Inwestorzy powinni skorzystać z profesjonalnego doradztwa w odniesieniu do ich konkretnych okoliczności i obszaru działania. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Podane wyniki bazują na danych historycznych i nie gwarantują osiągnięcia identycznych wartości w przyszłości. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz należy zapoznać się z Prospektem oraz Kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH