Skip directly to Accessibility Notice

Crypto in de echte wereld

07 januari 2024

 

Om de impact van cryptocurrency in de echte wereld te begrijpen, is het van cruciaal belang om in de oorsprong ervan te duiken. In 1998 bedacht Nick Szabo ´bit gold´, een gedecentraliseerde valuta die de universaliteit van goud weerspiegelde. Hoewel het nooit is geïmplementeerd, heeft bit gold de basis gelegd voor Bitcoin. Szabo stuitte echter op het probleem van dubbele uitgaven: een hindernis waarbij het vaststellen van geldige transacties niet onder toezicht van een autoriteit stond.

Deze hachelijke situatie leidde tot de geboorte van Bitcoin en Blockchain. Maar voordat we daarop ingaan, moeten we eerst nadenken over het 'waarom'. Er zijn 2 Waarom-vragen: Waarom decentralisatie en waarom niet door de staat gecontroleerde monetaire instrumenten?

Waarom decentralisatie belangrijk is

Het creëren van een digitale valuta met een gecentraliseerde beheerder is vrij eenvoudig en haalbaar via een klassieke database. Maar waarom kiezen voor decentralisatie? Een van de belangrijkste redenen is het wegnemen van tussenpersonen, met name vanwege efficiëntie en vertrouwen. Vertrouwen, een subjectieve factor, beïnvloedt deze beslissing. Kan een gedecentraliseerd systeem beter presteren dan een perfect gecentraliseerd systeem in termen van efficiëntie (kosten, snelheid en schaalbaarheid)?

Vanuit technisch oogpunt blinken gecentraliseerde systemen uit. Bitcoin verstoorde deze norm echter door een vertrouwensloos en toestemmingsloos systeem te introduceren, met blockchain als database en proof-of-work om dubbele uitgaven tegen te gaan. Het ontstond als het eerste gedecentraliseerde, vertrouwenloze en toestemmingloze monetaire systeem ter wereld.

Welke kenmerken definiëren een vertrouwensloos systeem? Overweeg een gecentraliseerd monetair systeem, vergelijkbaar met uw bankrekening. Het vertrouwen bestaat op een bepaald niveau tussen u en uw bank. In een ideale situatie zouden tussenpersonen, als ze altijd verantwoordelijk worden gehouden tegen een prijs die hoger is dan de potentiële winst, niet verwijderd hoeven te worden. De financiële crisis van 2008 heeft dit gebrek aan het licht gebracht, waarbij weinig of geen slechte actoren te maken kregen met straffen die hoger waren dan hun winst. Deze slechte actoren hebben het systeem willens en wetens in hun voordeel uitgebuit.

Bitcoin heeft tot doel prikkels voor wanpraktijken weg te nemen. Mijnwerkers handhaven de integriteit van het systeem omdat de kosten groter zijn dan de potentiële winsten, waardoor aanzienlijke waarde veilig in Bitcoin kan worden opgeslagen. De rol van Blockchain als boekhoudsysteem rechtvaardigt de toepassing ervan voor het opslaan van significante waarde, vooral dicht bij de vertrouwensdrempel die relevant is voor grensoverschrijdende transacties.

Inzicht in de invloed van Blockchain op traditionele bedrijfsmodellen

Web3-projecten sluiten aan bij de principes van Bitcoin en streven naar vertrouwenloosheid, toestemmingloosheid en decentralisatie om tussenpersonen te elimineren. Elk Web3-project dat niet rond dit idee is gecentreerd, rechtvaardigt mogelijk geen blockchain-integratie. De echte synergie ontstaat wanneer op tokens gebaseerde modellen worden gecombineerd met blockchain-architectuur.

Twee toepassingen tonen de impact van Blockchain:

  1. Supply Chain Management:
  • Voorbeeld: TradeMark East Africa werkt samen met IOTA en maakt gebruik van de Tangle (het gedecentraliseerde grootboek van IOTA) om handelsprocessen in heel Oost-Afrika te stroomlijnen, met als doel de kosten en vertragingen te verminderen en de transparantie te verbeteren.
  • Impact: Blockchain verstoort mogelijk traditionele, op papier gebaseerde handelsmodellen door veiligheid, efficiëntie en kosteneffectiviteit te bieden.
  1. Gedecentraliseerde fysieke infrastructuur:
  • Voorbeeld: De gedecentraliseerde opslag van Filecoin, die wordt geïllustreerd door het Internet Archive, beveiligt digitale inhoud effectiever dan gecentraliseerde servers, waardoor de veiligheid en robuustheid worden verbeterd.
  • Impact: Het model van Filecoin daagt traditionele gegevensopslag uit door verbeterde beveiliging, efficiëntie en lagere kosten te bieden.

Door gebruik te maken van blockchain laten deze toepassingen tastbare voordelen zien ten opzichte van traditionele modellen, waardoor hun potentieel in diverse sectoren wordt getoond.

Meld u aan voor onze Crypto Nieuwsbrief om meer inzichten in digitale beleggingen te ontvangen.

Belangrijke informatie

Dit is geen financieel onderzoek, maar de mening van de auteur van het artikel. Wij publiceren deze informatie om te informeren en voorlichting te geven over recente marktontwikkelingen en technologische updates, niet om aanbevelingen te doen voor bepaalde producten of projecten. De selectie van de artikelen mag daarom niet worden opgevat als financieel advies of aanbeveling voor een specifiek product en/of digitaal bezit. Het is mogelijk dat wij af en toe analyses opnemen van markt- en netwerkrendementverwachtingen en/of on-chain-rendement in het verleden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen.

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De inzichten en meningen die in deze informatie naar voren worden gebracht, zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze informatie kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of digitale assets in het algemeen of in het product dat in deze informatie wordt besproken (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende index in staat is om de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.

Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag en de extreme volatiliteit waar ETNs mee te maken hebben. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat u een belegging doet, zodat u volledig op de hoogte bent van de mogelijke risico's en beloningen die gepaard gaan met uw beslissing om in een product te beleggen. Het goedgekeurde prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com . Houd er rekening mee dat de goedkeuring van het prospectus niet mag worden opgevat als een goedkeuring van de producten die worden aangeboden of voor de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

De vermelde resultaten zijn resultaten uit het verleden en vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst, die lager of hoger kunnen zijn dan de huidige resultaten.

De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort. De resultaten worden in de basisvaluta weergegeven, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De opbrengsten en de waarde van de hoofdsom van een belegging fluctueren. Notes kunnen bij terugkoop meer of minder waard zijn dan het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Indexrendementen zijn geen ETN-rendementen en houden geen rekening met beheervergoedingen en brokerkosten. De rendementen van een index zijn niet illustratief voor de rendementen van de ETN. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH