nl nl false false

Top 5 redenen waarom de haussemarkt morgen kan beginnen

15 oktober 2023

 

De cryptovalutamarkt heeft zijn deel van ups en downs gehad, waarbij de afgelopen tijd gekenmerkt werd door een baissemarkt. Er zijn echter verschillende indicatoren die erop wijzen dat het tij aan het keren is. In dit artikel bespreken we vijf overtuigende redenen waarom de baissemarkt sneller dan verwacht ten einde zou kunnen komen.

1. Nieuwe vierjarige hausse-baisse-cyclus: Een historische gids

Uitleg: De vierjarige cyclus in cryptovaluta verwijst naar een patroon waarbij de markt ongeveer om de vier jaar significante bewegingen doormaakt. Dit is nauw verbonden met de halving van Bitcoin, die ongeveer elke vier jaar plaatsvindt.

Dit jaar markeert het begin van een nieuwe cyclus van vier jaar. Historisch gezien is dit een optimistisch teken voor de cryptomarkt. Op basis van trends uit het verleden kunnen we de komende twee tot drie jaar een haussemarkt verwachten.

Vierjarige cycli geprojecteerd op de prijs van Bitcoin

blobid0.jpg

Bron: VanEck Research, Gegevens per 30/09/2023. Historische resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

2. Aanstaande Bitcoin-halving

Uitleg: Halving van Bitcoin is een proces dat ongeveer elke vier jaar plaatsvindt, waarbij de beloningen voor het delven van nieuwe blokken gehalveerd worden. Dit mechanisme is in de code van Bitcoin geprogrammeerd om de inflatie onder controle te houden.

Traditioneel gezien beginnen haussemarkten ruim voor de eigenlijke halving. Deze verwachting wordt ingegeven door de overtuiging dat de verminderde beloningen voor het delven schaarste zullen creëren, waardoor de prijs mogelijk zal stijgen.

Bitcoin Halving Events geprojecteerd op de Bitcoin-prijsrendement

blobid1.jpg

Bron: VanEck Research, Gegevens per 30/09/2023. Historische resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

3. Verhouding tussen houders op korte termijn en houders op lange termijn

Uitleg: Deze metriek verwijst naar het aandeel cryptovalutahouders die hun bezittingen onlangs hebben verworven (kortetermijnhouders) in vergelijking met degenen die hun bezittingen voor een langere periode hebben aangehouden (langetermijnhouders).

Op dit moment heeft de markt een aanzienlijke uittocht van kortetermijnhouders gezien, waardoor er veel ruimte is voor potentiële groei. Historisch gezien wordt de bodem van een baissemarkt geassocieerd met een maximaal aantal houders op lange termijn. Als de markt overgaat in een haussefase, kantelt de verhouding in het voordeel van de kortetermijnbeleggers. Dit fenomeen verloopt in fasen, te beginnen met de accumulatie van langetermijnhouders die overgaat in de distributie van langetermijnhouders. Terwijl langetermijnhouders coins distribueren, accumuleren kortetermijnhouders sneller dan langetermijnhouders distribueren, wat leidt tot een aanzienlijke koersstijging (zij het voor kortere tijd, aangezien de haussemarkt mogelijk binnenkort ten einde loopt). De accumulatie van kortetermijnhouders volgt de distributie van kortetermijnhouders sneller dan langetermijnhouders kunnen accumuleren, wat leidt tot een aanzienlijke koersdaling.

Aanbodverhouding van kortetermijn- en langetermijnhouders

blobid2.png

Bron: VanEck Research, gegevens per 30/09/2023. Resultaten uit het verleden vormen geen indicator voor toekomstige resultaten.

4. Herstel van transactiegebruik

Na een crash is het cruciaal om het gebruik van een blockchainnetwerk in de gaten te houden, gemeten aan de hand van het aantal transacties die op de chain worden uitgevoerd. Recente gegevens geven aan dat de activiteit van de chain zich grotendeels heeft hersteld en het niveau van voor de crash benadert. Dit wijst op hernieuwde interesse en activiteit in de cryptovalutaruimte.

5. Veranderende dynamiek: Prijswaardering en handelsvolume

Haussemarkten worden gekenmerkt door een snelle koersstijging en een stijging van het handelsvolume. Interessant genoeg zien we een verschuiving in deze trend. Hoewel de koersstijging een belangrijke factor is, heeft het handelsvolume, dat het niveau van marktparticipatie weergeeft, opmerkelijke veranderingen ondergaan. Deze evoluerende dynamiek kan een signaal zijn van de overgang van een baisse- naar een haussemarkt.

6. Bonusreden: Handige DApps

Uitleg: DApps zijn gedecentraliseerde applicaties gebaseerd op smart contracts die blockchain als hun belangrijkste infrastructuur gebruiken. DApps hebben vaak hun eigen utility token, maar maken ook gebruik van de eigen netwerktoken (zoals ETH) om transacties of andere on-chain activiteiten die door de DApp worden aangestuurd, te vergemakkelijken.

In het afgelopen jaar hebben steeds meer DApps een geschikte productmarkt gevonden en een duurzaam bedrijfsmodel voor de lange termijn dat daadwerkelijk zinvol is om te decentraliseren. Het utility token creëert stimulansen en inkomstenstromen voor tokenhouders en gebruikers, terwijl de DApp een dienst of product levert dat uniek is en niet kan worden gedaan met traditionele Web2-technologie.

Type toepassingen en sectoren en sectoromvang waarop DApps zich richten

Bron: VanEck Research, Gegevens per 30/09/2023. Dit mag niet worden opgevat als financieel advies voor een bepaald type bezit of sector.

Om elk van de bovengenoemde redenen zijn prestaties of gebeurtenissen in het verleden geen indicator voor toekomstige resultaten. Beleggen in crypto brengt aanzienlijke risico's met zich mee, zoals het risico van extreme volatiliteit en het risico van totaal verlies.

Conclusie

Hoewel de cryptovalutamarkten bekend staan om hun volatiliteit, zijn er verschillende overtuigende indicatoren die erop wijzen dat de baissemarkt misschien wel aan zijn einde zou kunnen komen. Van cycli uit het verleden opgebouwde tot fundamentele statistieken zoals de verhouding tussen houders op korte termijn en houders op lange termijn, de tekenen zijn bemoedigend. Zoals altijd is het belangrijk om beleggingsbeslissingen voorzichtig te benaderen en grondig onderzoek te doen.

Meld u aan voor onze Crypto Nieuwsbrief om meer inzichten in digitale bezittingen te ontvangen.

Belangrijke informatie

Dit is geen financieel onderzoek, maar de mening van de auteur van het artikel. Wij publiceren deze informatie om te informeren en voorlichting te geven over recente marktontwikkelingen en technologische updates, niet om aanbevelingen te doen voor bepaalde producten of projecten. De selectie van de artikelen mag daarom niet worden opgevat als financieel advies of aanbeveling voor een specifiek product en/of digitaal bezit. Het is mogelijk dat wij af en toe analyses opnemen van markt- en netwerkrendementverwachtingen en/of on-chain-rendement in het verleden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen.

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De inzichten en meningen die in deze informatie naar voren worden gebracht, zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze informatie kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of digitale assets in het algemeen of in het product dat in deze informatie wordt besproken (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende index in staat is om de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.

Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag en de extreme volatiliteit waar ETNs mee te maken hebben. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat u een belegging doet, zodat u volledig op de hoogte bent van de mogelijke risico's en beloningen die gepaard gaan met uw beslissing om in een product te beleggen. Het goedgekeurde prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com . Houd er rekening mee dat de goedkeuring van het prospectus niet mag worden opgevat als een goedkeuring van de producten die worden aangeboden of voor de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

De vermelde resultaten zijn resultaten uit het verleden en vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst, die lager of hoger kunnen zijn dan de huidige resultaten.

De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort. De resultaten worden in de basisvaluta weergegeven, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De opbrengsten en de waarde van de hoofdsom van een belegging fluctueren. Notes kunnen bij terugkoop meer of minder waard zijn dan het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Indexrendementen zijn geen ETN-rendementen en houden geen rekening met beheervergoedingen en brokerkosten. De rendementen van een index zijn niet illustratief voor de rendementen van de ETN. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH