Hoe u duurzame ETFs kunt beheren

11 maart 2024

Vermogensbeheerders in de ETF-sector (exchange traded fund) staan tegenwoordig in de schijnwerpers als het gaat om de implementatie van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), een essentieel onderdeel van de EU-agenda met betrekking tot duurzaamheid in de financiële dienstensector en het aanbieden van duurzame producten.

Beleggers en alle relevante partijen die betrokken zijn bij de waardeketen van ETF's1moeten begrijpen hoe de SFDR hen beïnvloedt, maar ze moeten ook evalueren hoe de hele waardeketen wordt beïnvloed. Dit kan de enige weg zijn naar het bereiken van de daadwerkelijke doelstellingen van de Sustainable Finance en de Green Deal en draagt ​​bij aan het waarborgen van een compliant omgeving, terwijl greenwashing wordt vermeden. Het komen tot dit inzicht is geen eenvoudige taak voor vermogensbeheerders en enkele inzichten die rechtstreeks afkomstig zijn van de juridische afdeling van een wereldwijd opererende vermogensbeheerder, zoals VanEck, over hoe de huidige situatie moet worden benaderd, kunnen helpen bij de praktische implementatie van een compliant en ondersteunende opzet.

Wat is de huidige situatie?

De status quo kan als volgt worden samengevat: Lopende werkzaamheden.
Financiële marktdeelnemers hebben moeite om te begrijpen hoe ze volledige naleving van het huidige raamwerk kunnen bereiken, terwijl ze tegelijkertijd proberen om te gaan met de grote uitdagingen en tekortkomingen van de relevante regelgeving. Het allerbelangrijkste is dat ze wachten op duidelijk omschreven aanwijzingen van de Europese toezichthouders en autoriteiten van de lidstaten.

Hoe moet men de huidige situatie benaderen?

Het is belangrijk om een weg te vinden in het oerwoud van het runnen, onderhouden en beheren van duurzame beleggingsfondsen en het implementeren van de daarmee samenhangende eisen op het gebied van wetgeving, bedrijfsactiviteiten en risico's. Niet in de laatste plaats omdat daarbij investeerders betrokken zijn, alle interne afdelingen van de vermogensbeheerder en alle andere partijen in de waardeketen van een beleggingsfonds en vooral een ETF. Andere partijen zijn met name vermogensbeheerders en andere fondsenselectors, aandelenbeurzen, makelaars, geautoriseerde deelnemers, indexaanbieders, bewaarders, toezichthouders, auditors en accountants.

Navigeren door de wirwar van ESG-regelgeving en -updates vergt constante inspanningen van alle betrokkenen. Na enkele jaren van omgaan met de schijnbaar eindeloze opeenvolging van ESG-gerelateerde regelgeving en verschillende benaderingen van de duurzame beleggingswereld, zijn hier enkele op ervaringen gebaseerde overwegingen:

  1. Wees actueel en responsief: De toezichthoudende instanties reageren nu snel op de groeiende zorgen over duurzaamheid, bedrijfsverantwoordelijkheid, duurzaamheidsrisico's en de rechten en belangen van investeerders. Ook hebben de toezichthouders in sommige Europese landen momenteel directe interactie met vermogensbeheerders om de naleving van hun producten met de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) te verifiëren.
    Naast het reageren op updates van de regelgeving, richtlijnen en praktijken in de sector, is op de hoogte zijn van de nieuwste aan ESG gerelateerde regelgeving in verschillende rechtsgebieden de belangrijkste taak. Actueel onderzoek naar ESG- en duurzaamheidskwesties, samen met deelname aan de relevante bijeenkomsten, webinars, workshops aangeboden door toezichthouders en aan evenementen in andere sectoren, zijn van cruciaal belang.
  2. Voer due diligence uit bij ESG-dienstverleners: Om belanghebbenden van nauwkeurige informatie te voorzien, moeten vermogensbeheerders de betrouwbaarheid garanderen van de ESG-gegevens die worden gebruikt om hun producten op maat te maken, maar ook controleren of de leveranciers van ESG-gegevens over de juiste processen en methodologieën beschikken. Dit zal worden vergemakkelijkt door de komende regelgeving inzake ESG-ratingactiviteiten, wanneer deze van kracht wordt2.
  3. Beoordeel de materialiteit en verminder de duurzaamheidsrisico's: Vermogensbeheerders die duurzaamheidsfactoren integreren in hun besluitvormingsprocessen op het gebied van beleggingen moeten rekening houden met factoren die beleggingen positief of negatief kunnen beïnvloeden. Ook kunnen incidenten die verband houden met duurzaamheidsintegratie de reputatie van een bedrijf aantasten, wat de marktwaarde ervan en tegelijkertijd het rendement voor de investeerders kan beïnvloeden. Daarnaast kunnen incidenten die verband houden met duurzaamheidsintegratie ook de reputatie van een bedrijf aantasten, zoals prominente voorbeelden hebben aangetoond, en zo de marktwaarde ervan en tegelijkertijd het rendement voor de investeerders beïnvloeden.
  4. Wijs middelen toe en geef training aan de relevante afdelingen: interne resources, het opzetten van een speciaal ESG-team en ad-hoctrainingen kunnen helpen zorgen voor bewustzijn, expertise en verantwoordelijkheid binnen de structuur van een vermogensbeheerder. Omdat de regelgeving voortdurend evolueert, kunnen er ook middelen worden toegewezen om een ​​systeem op te zetten dat branche-updates, wijzigingen, nieuwe richtlijnen en regelgeving monitort. Er is de laatste tijd veel belang gehecht aan het marketingmateriaal en de juridische documentatie van financiële producten.
  5. Regelmatig rapporteren: Een alomvattend en accuraat ESG-rapportagekader vergroot de transparantie en geloofwaardigheid. Regelmatige rapporten over ESG-kwesties zijn, afgezien van het feit dat dit tegenwoordig een wettelijke vereiste is, belangrijk om aan de verwachtingen van beleggers en intermediairs te voldoen en externe feedback te faciliteren. Dit kan leiden tot een kwaliteitsverbetering met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsfactoren in het besluitvormingsproces.
  6. Voer periodieke beoordelingen uit: Regelmatige gap-analyses maken het mogelijk om tijdig de gebieden te identificeren waar verbeteringen nodig zijn en om snel in lijn te komen met de meest actuele ESG-regelgevingsvereisten en best practices. Gezien de frequentie waarmee nieuwe ESG-kwesties en -zorgen zich voordoen, zorgen periodieke interne beoordelingen ervoor dat materiële ESG-risico's en -kansen onmiddellijk worden geïdentificeerd en aangepakt, wat goed ondernemingsbestuur aantoont.
  7. Implementeer passend beleid en procedures: Het ontwikkelen van intern beleid en procedures die gericht zijn op de identificatie, beoordeling en beperking van ESG-risico's, en op de manier waarop ESG-gerelateerde kansen worden ontwikkeld en gemonitord, kan helpen de toewijding aan te tonen om de hoogste normen van integriteit en transparantie op het gebied van ESG-aangelegenheden na te streven, te bereiken en te handhaven.
  8. Ga in gesprek met belanghebbenden: Het ontmoeten en communiceren met klanten en andere belanghebbenden is van cruciaal belang om hun perspectieven, zorgen en verwachtingen te begrijpen. Feedback kan helpen bij het vormgeven van interne beslissingen en strategieën en het opbouwen van betrouwbare partnerschappen.

Het is van cruciaal belang om te voldoen aan het steeds evoluerende regelgevingslandschap. Niettemin moet de nauwkeurige integratie van duurzaamheidsfactoren in financiële strategieën niet alleen worden gezien als een inspanning tot naleving, maar ook als een belangrijk middel om de belangrijkste huidige mondiale uitdagingen te omarmen. Dit door op efficiënte wijze de toewijzing van financiële middelen aan investeringen mogelijk te maken die positieve resultaten op ESG-gebied bevorderen.

1 Zie de sectie "Hoe de huidige situatie dan aanpakken?" hieronder.

2  De Europese Commissie heeft een voorstel geformuleerd om de transparantie en integriteit van ESG-ratingactiviteiten te reguleren. Het doel, zoals uiteengezet in het voorstel, is het introduceren van vereisten met betrekking tot ESG-ratings en regels voor de organisatie en het gedrag van aanbieders van ESG-ratings, die zullen bijdragen aan de bescherming van de beleggers en het voorkomen van greenwashing (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0314#:~:text=Member%20States%20do%20not%20regulate,ESG%20ratings%20market%20is%20global).

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH