nl nl false false

Een heropleving van kernenergie?

13 oktober 2023

Leestijd 4 min

 

Het mondiale energielandschap ondergaat een paradigmaverschuiving nu landen vurig streven naar een CO2-arme toekomst. Kernenergie, een onderdeel dat vaak over het hoofd wordt gezien, staat centraal in deze transitie.

De cruciale rol van kernenergie

In 2022 was kernenergie verantwoordelijk voor 9% van de wereldwijde elektriciteitsopwekking en bijna 25% van de wereldwijde CO2-arme elektriciteitsopwekking.1 Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft kernenergie in de afgelopen 50 jaar meer dan 60 gigaton aan CO2-uitstoot voorkomen - ongeveer gelijk aan twee jaar aan de totale energiegerelateerde uitstoot wereldwijd.2 De consistente energie-output van kernenergie biedt een efficiënt alternatief voor traditionele fossiele brandstoffen en een oplossing voor de stijgende vraag naar energie, vooral in landelijke regio's waar de toegang tot elektriciteit schaars blijft.

Bovendien werken kerncentrales, in tegenstelling tot intermitterende hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, op bijna volledige capaciteit. Dit garandeert stroomlevering, zelfs tijdens extreme weersomstandigheden - een toenemende zorg gezien het feit dat 2023 het warmste jaar is sinds 1890.

Wereldwijde elektriciteitsopwekking per brandstof (2022)

Op CO2 gebaseerde bronnen goed voor 39% van elektriciteitsopwekking

Bron: Energy Institute. Gegevens per december 2022.

De prijs van het afstappen van kernenergie

De nucleaire infrastructuur van de wereld is aan het verouderen en veel reactoren naderen het einde van hun levensduur. De voortijdige ontmanteling van deze reactoren zou de plannen voor een energietransitie kunnen verstoren, wat volgens het IEA zou kunnen leiden tot een extra uitstoot van 4 miljard ton CO2.3 Het vervangen van nucleaire capaciteit door hernieuwbare energiebronnen zoals wind of zon zou een ongeëvenaard implementatietempo vereisen. De afname van kernenergie zou ook een extra $ 1,6 biljoen aan investeringen van de ontwikkelde economieën kunnen vergen, wat zich zou vertalen in hogere elektriciteitsprijzen voor de consument.4 Belangrijk is dat in veel scenario's - op basis van nivellering van de kosten over meerdere decennia - de verlenging van de levensduur van een reactor naar schatting economischer is dan de bouw van nieuwe infrastructuur voor hernieuwbare energie.5

Innovaties in nucleaire technologieën

De nucleaire sector is verre van statisch; hij is in ontwikkeling. De technologische ontwikkeling in deze sector staat momenteel in het teken van kleine modulaire reactoren (Small Modular Reactors, SMR's), die meer efficiëntie, betaalbaarheid en flexibiliteit beloven. Door hun compacte formaat en verbeterde veiligheidskenmerken zijn ze zeer flexibel en kunnen ze zelfs oudere eenheden op fossiele brandstoffen vervangen. Op dit moment wordt verwacht dat de markt voor SMR's zal groeien tot ongeveer $ 6,8 miljard in 2030 (een samengesteld jaarlijks groeipercentage van ongeveer 2,3%), met bedrijven als NuScale Power en BWXT Advanced Technologies in de voorhoede.6

Bepaalde SMR-ontwerpen kunnen bestaand kernafval als brandstof recyclen. Bovendien wordt er intensief onderzoek gedaan naar kernfusie, de energiebron van de zon en de sterren. Bedrijven als Helion Energy en Nucor werken samen om deze enorme kracht te benutten. En op het gebied van technologie onderzoeken giganten zoals Microsoft kernenergie om energie-intensieve activiteiten zoals kunstmatige intelligentie van energie te voorzien.

De huidige dynamiek van uraniumprijzen

De uraniumprijzen hebben de laatste tijd aanzienlijke schommelingen gekend. Factoren zoals lange aanlooptijden voor mijnbouwprojecten, verminderde kapitaaluitgaven voor nieuwe bronnen, bestaande leveringstekorten en geopolitieke spanningen, met name in Europa, hebben de prijzen omhoog gedreven.7 Deze dynamiek beïnvloedt de bredere industrie. Nutsbedrijven worstelen met escalerende kosten, terwijl uraniummijnbouwers in de startblokken staan om winst te maken waardoor de interesse van beleggers toeneemt.

Budgetten voor uraniumexploratie ($ M)

De budgetten voor uraniumexploratie zijn gedaald

Bron: S&P Global Market Intelligence. Gegevens per oktober 2022.

Overschotten en tekorten in uraniumvoorziening

De tekorten aan uraniumvoorraden blijven afnemen

Bron: S&P Global Market Intelligence. Gegevens per oktober 2022.

De weg vooruit

Een blik op Japan levert een kijkje op het evoluerende nucleaire verhaal. Na de ramp in Fukushima beperkte Japan zijn nucleaire activiteiten. In het licht van de wereldwijde energiecrisis en geopolitieke spanningen, zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, blaast Japan zijn kernreactoren nieuw leven in. Andere landen zoals Duitsland, België en India heroverwegen ook hun nucleaire strategieën. Terwijl landen worstelen met energiezekerheid en het CO2-vrij maken van hun economie, wint kernenergie, met haar belofte van betrouwbaarheid en nulemissie, weer aan belang.

Kortom

Het streven naar decarbonisatie, in combinatie met geopolitieke verschuivingen, heeft het belang van kernenergie in het energietransitieverhaal vergroot. Ondanks de veelbelovende beleggingsvooruitzichten, vooral dankzij de vooruitgang in nucleaire technologieën en de hervorming van het energiebeleid, is de sector niet zonder uitdagingen, zoals:

  • Volatiliteit van de uraniumprijs: Mijnbouwbedrijven moeten het hoofd bieden aan schommelende uraniumprijzen die een directe invloed hebben op de inkomsten.
  • Problemen bij de ontwikkeling: Nutsbedrijven kunnen te maken krijgen met onvoorziene kosten en vertragingen bij reactorprojecten.
  • Beleidsverschuivingen: Veranderingen in de regelgeving, met name na grote gebeurtenissen of de opkomst van alternatieve technologieën, kunnen de sector transformeren.

Gezien deze uitdagingen en de duidelijke kansen, met name door de technologische vooruitgang op het gebied van kernenergie en de veranderingen in het beleid, moeten beleggers voorzichtig te werk gaan en de potentiële beloningen afwegen tegen de inherente risico's.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (ISIN: IE000M7V94E1)

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (ISIN: IE000M7V94E1) biedt blootstelling aan een cruciaal segment van de schone energiesector, dat inspeelt op de groeiende vraag in verband met de strijd tegen klimaatverandering. Dit passief beheerde fonds volgt de MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index (MVNUCLTR). Het omvat bedrijven in het hele uranium- en kernenergiespectrum, van uraniummijnbouwers tot leveranciers van diensten en hardware voor de nucleaire industrie. Hierdoor stelt de Index beleggers niet alleen in staat om deel te nemen aan de prijsbewegingen van uranium, maar ook om te alloceren aan bedrijven die zelf direct betrokken zijn bij nucleaire technologieën.

Als u meer inzichten wilt ontvangen schrijf u dan in in ons abonnementencentrum.

Beleggingen in natuurlijke hulpbronnen en in bedrijven binnen de sector natuurlijke hulpbronnen, waaronder bedrijven die actief zijn op het gebied van landbouw en alternatieve hulpbronnen (zoals water en alternatieve energie), basis- en industriële metalen, energie, bosbouwproducten en edelmetalen, zijn sterk afhankelijk van vraag, aanbod en prijzen. Deze beleggingen kunnen aanzienlijke nadelige impact ondervinden van factoren zoals internationale politieke en economische ontwikkelingen, embargo's, instelling van handelstarieven, inflatie, weersomstandigheden, natuurrampen, veeziekten, exploratiebeperkingen, veelvuldige fluctuaties in vraag en aanbod en diverse andere gebeurtenissen en ontwikkelingen.

1 Energy Institute, Statistical Review of World Energy, 2022.

2 IEA, “Nuclear Power in a Clean Energy System”, mei 2019.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Bloomberg (via MarketsandMarkets), juni 2023.

7 S&P Global, “Nuclear Revival Buoys Uranium Sector”, oktober 2022.

Belangrijke kennisgevingen

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, wordt beheerd door VanEck Asset Management B.V., is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van de lokale informatieverstrekkers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen. De contactgegevens kunt u vinden op deze website.

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH